Wij stellen ons graag even voor..

Peter Elferink is 64 jaar geleden geboren en getogen in het stadje Lochem in de Achterhoek. Na de lagere school heeft Peter de Havo doorlopen op het RSG Lochem. Daarna volgden 4 jaar HBO Sociale Academie Twente waar hij een opleiding tot opbouwwerker volgde. Hij studeerde in 1977 af en ging als jongerenwerker/coördinator aan de slag in Apeldoorn. Van 1983 tot 1989 studeerde hij naast zijn werk Bedrijfs- en organisatiekunde in Nijmegen aan wat nu de Radboud Universiteit is. Peter heeft directie- en bestuurdersfuncties bekleed in onderwijs en welzijn. Ook is hij zelfstandig ondernemer geweest en heeft enige jaren voor commerciële adviesbureaus gewerkt, o.a. bij KPMG

In 1996 is hij vanuit Zuid Limburg verhuist naar Tiel. Ook hier kroop het bloed waar het niet gaan kan. Peter is al vanaf zijn 16e jaar politiek en maatschappelijk actief. Als overtuigd pacifist was hij lid van de PSP. In 1974 was hij medeoprichter en voorzitter van de plaatselijke groepering Actief Lochem, die met 2 zetels in de raad kwam. Sommige zaken herhalen zich, want in 2001 was Peter medeoprichter en voorzitter van ProTiel. Totaal onverwacht veroverde ProTiel in 2002 8 zetels en kwam in het college.

Ook in Tiel gold dat een versteende regentencultuur doorbroken moest worden. Totaal onverwacht veroverden wij in 2002 8 zetels en kwamen in het college. Niet alles uit die tijd kan een succes genoemd worden. Hoe anders is het nu met 1 zetel in de raad (ProTiel kwam 16 stemmen te kort voor zetel 2). Maar we dragen nog steeds de idealen van 2002 uit: inwoners zo snel mogelijk betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, de stad is er voor zijn inwoners en niet andersom, geen megalomane projecten waar je tientallen jaren voor moet betalen.


Mijn naam is Marco van Tongeren en sinds 1,5 jaar lid van ProTiel. Ik ben een geboren en getogen Tielenaar, ben getrouwd, drie kinderen en drie kleinkinderen. Momenteel ben ik fulltime werkzaam als landelijke accountmanager bij een landelijk beveiligingsbedrijf.

Ik vind het belangrijk dat alle Tielse inwoners naar volle tevredenheid met plezier kunnen leven in een fijne, veilige  en goed samenleving.  Ik ben een mens met een uitgesproken mening. Ik wil niet alleen op de tribune zitten maar meespelen op het veld. Daarom zit ik in de commissies Bestuur en Beleidscyclus. Ik wil meedenken, meepraten en waar mogelijk invloed uitoefenen op beslissingen die genomen worden die van invloed zijn op de Tielse inwoners.


Martin is op 21 mei 1943 in Tiel geboren. Hij heeft een jongere broer en verloor op jonge leeftijd (9 jaar) zijn vader. Ging naar de Thomas van Aquino, katholieke lagere school, in Tiel. Daarna heeft hij 2 klassen met weinig succes doorlopen aan de Rijks HBS aan de Heiligestraat in Tiel, maar daarna met goed gevolg 2 jaar MULO-internaat in Oss gedaan en hier zijn diploma gehaald. Hij Is enkele jaren in dienst geweest bij de Veluco in Geldermalsen als kostprijscalculator. Begin 1963 ging Martin als dienstplichtige naar Roermond en via diverse standplaatsen uiteindelijk afgezwaaid als sergeant verbindingen in Arnhem.

Na zijn diensttijd is hij begonnen bij de PGEM in Tiel. Via kantoormedewerker daarna de functies als magazijnmeester, rayonadministrateur, logistiek account- en projectmanager. Ook is hij actief geweest in de procesverandering bij NUON en daar op 57-jarige leeftijd met pensioen gegaan.

Naast zijn actieve loopbaan was hij tevens betrokken in het verenigingsleven. Binnen het toenmalige St. Martinus (later TiVoC) heeft hij alle bestuurlijke functies gehad, maar ook had hij volleybalverleden als speler en trainer. Nog meer bestuurlijk activiteiten vervuld bij de NeVoBo, rayon Maas en Waal, en tot op heden bij Federatie Tielse Sportverenigingen. Eveneens is Martin 10 jaar secretaris van Stichting Vierstromenland geweest.

Martin was betrokken bij de oprichting van ProTiel en heeft zitting gehad in de raadscommissie Samenleving (aandachtsgebied Sport) en plaatsvervangend lid Beleidscyclus. Nu dus nog actief als penningmeester.
Momenteel eigenaar advieskantoor Mabroe Advies, dat zich beweegt op het gebied van belastingen particulieren en boekhouding voor startende ondernemers (ZZP). Alle zaken, die hem gevormd hebben in zijn privé, bestuurlijk, zakelijk en sociaal leven, zijn hem behulpzaam om anderen op vrijwillige basis te (onder)steunen. Martin is nu 76 jaar, 52 jaar getrouwd en vader van 1 dochter.


Alex is geboren en getogen in Roosendaal, Noord-Brabant. Op twintigjarige leeftijd is hij naar Tiel verhuisd. Bij papiergroothandel Lutkie & Smit Papier/Papyrus te Culemborg is hij zijn werkzame leven begonnen. Hij heeft daar ongeveer 20 jaar op de klantenafdeling en public relations gewerkt. Daarna is hij in dienst getreden bij een chemisch bedrijf in De Meern als binnendienstmedewerker. Hij onderhoudt daar het contact met Engelse, Franse en Spaanse klanten. Hij is 30 jaar getrouwd met Jozien waarmee hij 2 kinderen en een kleinkind heeft. Sinds Alex in Tiel woont is hij zich steeds meer voor de Tielse politiek gaan interesseren. Nadat hij in contact kwam met oud raadslid Lammert Dijkstra van ProTiel heeft hij zich aangesloten bij deze partij. Zijn interesse richtte zich vooral op de zorg voor de inwoners van Tiel. De afgelopen 8 jaar heeft Alex zich ingezet voor ProTiel als fractielid en adviseur van de commissies Ruimte en Bestuur. Sinds Januari 2019 is hij lid van de commissie Bestuur van de Gemeente Tiel. Een onderdeel daarvan is het wel en wee van de Regio Rivierenland. Met de deelnemende gemeenten is het zaak te komen tot efficiënte samenwerking en mogelijk kostenbesparing waarvan de inwoners van Tiel dan ook voordeel zouden kunnen hebben.

Alex ziet graag dat de inwoners van Tiel zich gelukkig voelen. Hij is er zich van bewust, dat hiervoor veel factoren van belang zijn, zoals gezondheid, werk- en schrijf- en leesvaardigheid. Dus zullen we er als politieke partij voor moeten zorgen dat voorlichting, werkgelegenheid, sport en recreatie worden aangeboden.

Het motto van Alex is: als je ergens aan deelneemt, moet je je volledig inzetten. Je mede verenigingsleden rekenen op je inbreng.


Peter van der Lugt vertegenwoordigt ProTiel in de raadscommissies Ruimte en Samenleving. Hij is in 1949 in een arbeidersgezin in Tiel geboren en in de jaren vijftig en zestig opgegroeid in deze arbeidersstad. Na de lagere school was het in deze tijd bijna vanzelfsprekend om naar de LTS te gaan om een vak te leren, hetgeen ook hij heeft gedaan. Na de LTS is hij gaan werken bij een bedrijf in centrale verwarming, wat voor hem betekende vijf jaar vanuit Tiel avondonderwijs volgen in Nijmegen. In deze periode, de tweede helft van de jaren zestig, was centrale verwarming niet vanzelfsprekend in iedere woning aanwezig, maar hoofdzakelijk in grote vrijstaande woningen van zoals men toen zei “de hogere of betere klasse”.Dit hield in dat hij voor zijn werk veel bij mensen uit die “kringen” over de vloer kwam en een inkijk kreeg in een wereld waar je toen als Tielse jongen geen weet van had. Deze periode is wel bepalend geweest voor hoe hij naar de maatschappij is gaan kijken. Waarschijnlijk heeft deze kijk op de wereld er ook toe bijgedragen dat hij begin jaren tachtig is gaan werken bij een sociale woningbouwcorporatie. Hij heeft daar op de afdeling sociaalbeheer gewerkt en zich doormiddel van scholing, cursussen en trainingen kunnen bekwamen. Peter vertegenwoordigde daar, zoals de toenmalige directeur/bestuurder zei, op vele fronten mede het sociale gezicht van deze corporatie. Tot de werkzaamheden behoorden onder andere: bemiddelen bij conflicten tussen bewoners, bewoners aanspreken op hun gedrag in- en rondom de wooncomplexen, het begeleiden van bewoners in trajecten naar- en tijdens renovaties. Ook contact maken en onderhouden met mensen die door verschillende redenen in een sociaal isolement waren geraakt behoorde tot zijn taak. Door voor huurders een luisterend oor te hebben en iets voor hen te betekenen was dit een baan waar hij veel voldoening uit heeft kunnen halen.

Sinds het jaar 2013 is Peter betrokken bij ProTiel en kan hij op deze manier een steentje bijdragen aan de plaatselijke politiek. Sinds 2014, het jaar van zijn pensionering, is hij alsnog betrokken bij de sociale volkshuisvestingswereld als bestuurslid van de Stichting Bewoners Raad Tiel Buren die de belangen behartigt van huurders van KleurRijkWonen in deze gemeenten.


Cisca van de Riet is werkzaam geweest zowel in het onderwijs als in de zorg en voelt zich nog steeds nauw verbonden hiermee. Zwakkeren in de samenleving hebben haar warme aandacht. Verder houdt zij zich bezig met kunst en cultuur en voelt zich erg betrokken bij de Tielse binnenstad en haar problematiek.

Cisca laat zich graag inspireren door jonge mensen met hun inzet, enthousiasme en frisse ideeën. Maar ook van ouderen kunnen we veel leren, meent ze, want zij zijn de pijlers waarop ons land steunt en groot geworden is.
Daarnaast wil zij ook graag pleiten voor openstaan voor nieuwe ideeën in onze samenleving. En ook voor nieuwkomers in ons land. Mensen zijn snel bang voor veranderingen, zegt ze, maar angst blokkeert en dan zie je de goede kanten vaak niet meer. En dat terwijl veranderingen ons juist kunnen verrijken. Laten we er een open oog en oor voor hebben.

Gelukkig is ProTiel hier niet bang voor, zegt ze. Want ProTiel is niet star, maar blijft in beweging, net als de wereld om ons heen. Dat spreekt haar in deze partij juist zo aan.


Jan de Wild is geboren op 6 februari 1935 in de Gemeente Zutphen en komt uit een groot gezin. Hij is de oudste van 13 kinderen. Na de lagere school (basis school) is hij 2 jaar naar een klein seminarie geweest. Zijn wens was om priester missionaris te worden. Dat is er echter niet van gekomen, want in de puberteit stormde het ook wel eens in zijn hoofd.

Hij heeft de ambachtsschool in Zutphen doorlopen en is daarna enkele jaren werkzaam geweest in de klein metaal.
Toen zijn dienstplicht er op zat, is hij niet meer bij zijn oude werkgever teruggekeerd. Jan heeft toen besloten, na overleg met zijn ouders, bij te tekenen bij de KoninklijkeMarine en heeft daar ruim 30 jaar zijn best gedaan “voor volk en Vaderland”.

Via interne opleidingen bij de krijgsmacht en een stageplek in een burgerziekenhuis heeft hij het staatsdiploma Verpleegkundige A gehaald.
Hij is met functioneel leeftijdsontslag gegaan in februari 1985 en in februari 2000 met pensioen. Sinds februari 1985 heeft hij veel vrijwilligers werk gedaan, vooral in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.

Hij heeft, als lid van de gemeenteraad Tiel, zes en half jaar ProTiel mogen vertegenwoordigen en met passie getracht iets te kunnen bereiken voor de samenleving. Op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering is hij verkozen tot voorzitter van de vereniging ProTiel.

Door zijn afkomst uit een groot gezin, is hij gaan inzien, dat het leven voor mensen met een laag inkomen vaak moeilijk is en de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden.
Dat was en is nog steeds zijn drijfveer om aan een samenleving te werken die zodanig is, dat mensen het wat gemakkelijker krijgen op financieel gebied en hulp kunnen krijgen als dat nodig is. Tijdens zijn vrijwilligerswerk als ouderenadviseur en ruim 15 jaar lid van de gehandicaptenraad Tiel, is hij veel schrijnende situaties tegengekomen.

Het voorzittershap van de vereniging ProTiel voert hij met enthousiasme en passie uit. Een persoonlijke noot: Jan is inmiddels 84 jaar, 60 jaar getrouwd en grootvader van 11 kleinkinderen.