ProTiel begint als hernieuwde partij met als voornaamste drijfveer de behoefte aan een frisse wind en meer openheid in de Tielse politiek, gevoed door ideeën en impulsen vanuit de bevolking.

Wees er echter van overtuigd dat we er alles aan zullen doen om onze wensen, in overleg met u, te realiseren.

Wij vertrouwen erop dat de kiezers ons goed wakker houden en ons telkens herinneren aan waar wij met z’n allen heen willen. Onze deur staat altijd open en wij brengen in ieder geval nieuwsbrieven uit om u op de hoogte te houden.

Een vernieuwde lokale partij voor Tiel

Er is heel wat gebeurd de afgelopen jaren in de politiek. Zo ook bij ProTiel. Het vertrouwen heeft een behoorlijke deuk opgelopen. Met het verkiezingsprogramma van de hernieuwde politieke beweging ProTiel, gevormd uit diverse geledingen van de Tielse bevolking, willen wij dit vertrouwen herstellen.

Wij blijven een lokale partij en lopen dus niet aan de leiband van de Haagse politiek. Zorg voor onze historische stad en groene omgeving, hart voor heel Tiel, dat zijn de dingen die ons blijven verenigen. Ook de raad die zijn controlerende taak serieus neemt, is gediend met een sterke oppositie. ProTiel kiest daar dan ook voor, maar met een kritische en constructieve opstelling. Het ProTiel van nu heeft duidelijke ideeën. Voorstellen die ervoor kunnen zorgen dat er inderdaad iets verandert, zodat inwoners meer te zeggen krijgen over waar het met hun stad, dorp of buurt heen moet.

Daarom kiezen wij voor:

 • Een capabel en betrouwbaar bestuur, met een kritische raad en een sterke,constructieve oppositie.
 • Meer invloed voor de bewoners door een betere voorlichting en volksraadpleging.Nu een bindend referendum juridisch niet mogelijk is, opteert ProTiel voor een consultatief referendum, voorafgaand aan beslissingen die aanmerkelijke lastenverhogingen of veranderingen van de leefomstandigheden in de stad,een dorp of wijk tot gevolg zullen hebben.
 • Een aantrekkelijker en veiliger leefomgeving.
 • Onafhankelijk Tiel, maar wel samenwerking met de regio.
 • Geen deelname aan besloten raadsvergaderingen (met uitzonderingvan onderwerpen die over personen gaan of over de hoogte van beschikbare budgetten bij aanbestedingen).

Herstel van vertrouwen

Verwezenlijking van onze doelen, samen met geïnteresseerde Tielenaren, vereist in de eerste plaats herstel van vertrouwen. Dat is nodig om onze gemeente weer tot een levende democratie te maken, waarin echt iets te kiezen valt. Met een bestuur en een overheid waar de inwoners van op aan kunnen en met een raad die tegenspel biedt, wetend wat er leeft in stad en dorp. De vereniging heeft nieuwe bestuursleden gekozen die een andere richting inslaan. Zij zullen betrouwbare kandidaten aanstellen en ook in de loop der jaren deze personen blijven volgen. Kortom stem op 21 maart 2018 en het liefst op ons, zodat wij voor u daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Ruimtelijke ontwikkeling

De bevolkingsontwikkeling van onze gemeente stabiliseert. Daarom zijn geen grote infrastructurele projecten nodig. ProTiel staat er wel voor dat:

 • het knelpunt voor de ontsluiting van Passewaaij opgelost kan worden doorde berenkuil en de wegen er naar toe van extra rijstroken te voorzien en deProvincialeweg te verbreden.
 • de rondweg van Passewaaij volgens het oorspronkelijk ontwerp voltooiddient te worden. (Zie ook veiligheid).
 • het openbaar vervoer op peil gehouden wordt en waar mogelijk verbeterd dient te worden.
 • het projecteren van goede, korte, lokale en regionale fietsverbindingen diede autowegen ontlasten.Het plan Overlinge (het vergaande woningbouwplan in het als waardevol betitelde Lingelandschap), bedoeld voor de groei naar vijftigduizend inwoners, is achterhaald. Het his- torische Lingegebied moet goed onderhouden en tegen onjuiste exploitatie beschermd worden. Ooit is dit gebied door de Provincie Gelderland voorgedragen om in het Natio- naal Landschap te worden opgenomen. Reden om de Provincie alsnog te verzoeken dit gebied daaraan toe te voegen. Dit vormt dan één geheel met de regionale omgeving van Nationale Landschappen. De landschappelijke waarde van het Lingelandschap zit in de verbondenheid tussen de uiterwaarden en het binnendijkse gebied. Die verbonden- heid dient daarom in stand te blijven. Wij vinden daarom dat het nu geldig zijnde bestem- mingsplan op het als waardevol agrarisch betitelde gebied, gelegen tussen Lingeweg en Schaardijkweg/spoorlijn, in het nieuwe bestemmingsplan gehandhaafd moet worden.

Onderwijs

De komst van Hbo-opleidingen naar Tiel wordt door vele politieke partijen in Tiel als wenselijk beschouwd. ProTiel is van mening dat het een utopie is om te denken dat er op afzienbare termijn een situatie ontstaat waarin dit mogelijk is. Realistischer is het om vooral werkgelegenheid voor hoger opgeleiden te bevorderen. Wij vinden dat opleidings- mogelijkheden in Tiel met het Lingecollege en het ROC voorop, ruim voldoende zijn.

Toerisme en historie

ProTiel wil de boeiende historie van onze twaalfhonderd jaar oude stad ten dienste van het toerisme stellen. Dit door een stevige archeologische vleugel toe te voegen aan het Flipje- museum, zuinig te zijn op de ons resterende monumenten en ook beeldbepalende gevel- wanden een beschermde status te geven. ProTiel is verder van mening dat:

 • de monumentensubsidie terug moet komen in de begroting, ook omdat er dantevens een provinciale subsidie kan worden verkregen.
 • er in alle gevallen archeologisch onderzoek moet worden verricht, dus ook in debinnenstad. De kosten van archeologisch onderzoek kan meegewogen worden in de keuze van restauratie of sloop en nieuwbouw.
 • wij ons best moeten doen om het areaal aan fruitbomen, dat er binnen onze gemeenteis, in stand te houden. In plaats van de omvangrijke maïsakker aan de Lingeweg
  tot stedelijk uitloopgebied te degraderen, willen wij liever de mogelijkheid bieden
  om er goed te exploiteren boomgaarden aan te planten, die als visitekaartje voor de stad kunnen gelden.
 • er veel meer op gemeentelijk en regionaal niveau aan de bevordering van hettoerisme kan worden gewerkt. Het rivierenlandschap is mooi en interessant.
 • er een deskundige inventarisatie van bijzonderheden in het landschap moetplaatsvinden, zodat het behoud ervan wordt gewaarborgd. Samenwerking metde historische verenigingen achten wij daarbij geboden.
 • onze jaarlijks terugkerende (grote) evenementen een duidelijke visie verdienen vande gemeente Tiel hoe, met een termijn van 4 jaar, de organisatoren mogen en kunnen opereren zonder jaarlijkse beleidswijzigingen.

Internet en de samenleving in Tiel

Het is in deze tijd van belang dat de gemeente gebruik maakt van internet en de sociale media. Communicatie met de inwoners en dienstverlening kunnen door deze snelle media worden bevorderd.

Laaggeletterdheid

Uit landelijk onderzoek is bekend dat de levensverwachting tussen hoog- en laagop- geleiden ongeveer zeven jaar verschilt en dat laagopgeleiden meer gezondheidsklachten en(chronische) ziekten hebben. Laagopgeleiden hebben veelal ongunstiger woon- en werkom- standigheden. Zij hebben dikwijls overgewicht en roken meer dan hoogopgeleiden. Daarnaast zien we dat personen die moeite hebben met rondkomen vaker een minder goede gezondheid hebben. Bij personen die in armoede leven komen diverse risicofactoren gecombineerd voor. Het aantal laagopgeleiden ligt in de gemeente Tiel gemiddeld op 14% van de 19+ jarigen. Passewaaij en de omliggende kernen scoren met 7% daar ver onder. Tiel Noord, Oost, West en Centrum scoren met 18% bovengemiddeld. Laagopgeleid en laaggeletterd gaan gepaard met allerlei risico’s voor deze leefgebieden. Daarom zal de gemeente Tiel, door middel van investeringen in opleiding en gezondheid, van het terugdringen van laaggeletterdheid een speerpunt moeten maken.

Maatschappelijke ondersteuning

De toegang tot de WMO en zorg moet voor iedere inwoner gelijk zijn. De oorzaken die kunnen leiden tot beperking daarvan, moeten weggenomen worden. Hierbij kan mendenken aan taalbarrières, financiële en/of lichamelijke problemen, psychische enverstandelijke beperkingen. Ook hier geldt dat het een speerpunt van de gemeente zou moeten zijn.

Gemeenschappelijke regelingen

Ook de gemeente Tiel ontkomt er niet aan om sommige wettelijke taken omwille van kwaliteit en kosten samen met andere gemeenten onder te brengen in een zogenaamde Gemeen- schappelijke Regeling. De AVRI is daarvan een goed voorbeeld. Dat dit over het algemeen samengaat met verlies van democratische controle van de gemeenteraad is ProTiel een doorn in het oog. De ontstane organisaties gaan een eigen leven leiden. Bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen dient de democratische controlefunctie van de gemeente- raad bindend te worden vastgelegd in de overeenkomsten. Tevens dient vooraf vastgelegd te worden wanneer en op welke wijze een gemeente uit de regeling kan stappen.

Gemeentelijke belastingen

ProTiel is van mening dat heffingen en tarieven voor gemeentelijke diensten in beginselkostendekkend behoren te zijn. In bijzondere gevallen geldt daarvoor het individuele kwijt- scheldingsbeleid. Wat de gemeentelijke belastingen betreft, deze dienen hooguit met deinflatie te stijgen.

Erfgoed

Goede erfgoedzorg levert een gemeente winst op. Samenwerking op dit terrein is daarbij van wezenlijk belang. De gemeentelijke overheid heeft daarin een stimulerende, onder- steunende, controlerende en handhavende rol. Om verval van gebouwd erfgoed te voorkomen dient in de gemeentelijke monumentenverordening zo snel mogelijk een onderhoudsplicht voor eigenaren te worden vastgelegd. Visie en ambitie op het gebied van erfgoed en cultuurhistorie dienen dan ook onderdeel te zijn van het gemeentelijk beleid. Kerndoelen en middelen voor dit beleidsterrein dienen daartoe, wat ProTiel betreft in een volgend college- programma te worden vastgelegd.

Leefklimaat en het verblijf in Tiel

ProTiel geeft onder dit hoofdstukje een indruk hoe wij denken over een aantal voor ons belangrijke onderwerpen.

Duurzaamheid

Onderstaande punten ten aanzien van duurzaamheid zijn van toepassing.

 • Bevordering van de aanleg van zonne-energiepanelen volgensde Ladder van Duurzaamheid.
 • Geen aanleg van zonneparken in waardevol landschap of op goedeagrarische teelgronden.
 • In overeenstemming met omwonenden, wel de bouwblokken voor deopstelling van zonnepanelen benutten.
 • Voorlichting geven bij de inwoners thuis over het verstrekken van goedkope,zichzelf terugverdienende leningen t.b.v. duurzame energie aan particuliere woningeigenaren.
 • Zonneparken aanleggen die passen binnen de infrastructuur. Zeker de enorme dakoppervlakten van de distributiebedrijven op Medel en hun nog onbenutte bouwblokken dienen daarvoor als eerste in aanmerking te komen. Mogelijkheid benutten voor een zonnepark op het voormalige Wetro terrein aan de Papesteeg.
 • ●  Plaatsen van windturbines langs de A15 ter hoogte van Medel en langs hetAmsterdam-Rijnkanaal, waar de turbines prima passen in het industriële en infrastructurele landschap.

Milieu

Aanpakken zwerfvuil door voorlichting te geven aan leerlingen uit de hogere klassen van alle basisscholen. Openbare vuilnisbakken op tijd legen en als geconstateerd wordt dat ze vol zijn een bak bijplaatsen of vervangen door een grotere. Als dumping van huisvuil in openbare bakken wordt geconstateerd, dan handhaver inschakelen.ProTiel is in beginsel voorstander van:

 • afvalscheiding aan de bron, waardoor recycling wordt bevorderd.
 • bevordering natuur en biodiversiteit door genuanceerd maaibeheeren het met soortenrijke flora inzaaien van bermen (ook goed voor insecten).
 • afschaffen gebruik van (verdacht) kankerverwekkende of insectendodendeonkruidbestrijders.
 • het nagaan waar plantsoenen kunnen ‘verwilderen’ en inheemse soortente gebruiken bij beplanting. Rigoureus wortel en tak verwijdering van woekerende exoten als vooral de Japanse duizendknoop. Daartoe ook eigenaren van particuliere gronden oproepen en zo mogelijk verplichten voordat het uit de hand loopt.● het inrichten van de kleine Willemspolder volgens de vogelhabitat richtlijn.

Parkeren

Wij vinden het niet redelijk dat bewoners in de wijken en straten van de gemeente Tiel waar het schilparkeren is ingevoerd moeten betalen voor een parkeervergunning. Deze bewoners zijn buiten hun schuld opgezadeld met een parkeerprobleem en moeten vervolgens betalen voor de oplossing hiervan.Doormiddel van parkeerbeleid willen wij het overbodige verkeer in de binnenstad weren. Door de parkeerplaatsen in de straten binnen de grachtengordel alleen te bestemmen voor aanwonende vergunninghouders zal er voornamelijk sprake zijn van bestemmingsverkeer. Voor de gasten van de binnenstadbewoners zal de kraskaart blijven bestaan. Bezoekers van het winkelgebied kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij de Burense-, Santwijk- se-, Westluidensepoort en het Taluud. Hierdoor zal er tussen de poorten en het winkelgebied een autoluw voetgangersvriendelijk gebied ontstaan dat de beleving van Tiel als winkelstadsterk verbetert. Wij vinden dat er in de binnenstad voldoende en veilige taxi (bus) stopplaatsenmoeten komen voor het op en af halen van passagiers.

Sport

Momenteel heeft Tiel geen sportbeleidsplan meer (verlopen in 2015). ProTiel is vanmening dat er zo spoedig mogelijk in samenwerking met de Federatie Tielse Sport-verenigingen (FTS) een sportbeleidsplan moet komen. Sportverenigingen moeteneen vooraanstaande rol hebben om meer Tielenaren aan het bewegen te krijgen.

Veiligheid

Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie en de gemeente, maar van ons allemaal. Veiligheid en het veiligheidsgevoel beginnen in de straat, wijk of het dorp waar men woont. In dit verband zijn een opgeruimde omgeving en goede verlichting de basis van dit gevoel. Hier liggen taken voor de gemeente Tiel en zeker ook voor haar inwoners.

Wij vinden dat wijk- en buurtpreventie en WhatsApp een belangrijke bijdrage hieraan kunnen leveren. De gemeente Tiel moet dat dan ook blijven faciliteren en ondersteunen.
Het gebruik van camera’s in de openbare ruimte vinden wij acceptabel. Cameratoezicht verhoogt namelijk de veiligheid en het veiligheidsgevoel aanzienlijk. Tevens zou het gebruikvan bodycams door de politie een bijdrage kunnen leveren. Voor ons zijn goed onderhouden straten, veilige fietspaden en –routes, trottoirs zonder gaten en scheuren belangrijk. Hier zijnveel verbeterslagen te maken.

Bewoners van Passewaaij zullen zich veiliger voelen als het laatste stukje rondweg wordt aangelegd. Zij krijgen dan de mogelijkheid om hun wijk bij calamiteiten te allen tijde te kunnen verlaten. Hiermede wordt dan het oorspronkelijke ontwerp van het stratenplan in deze wijk voltooid.

De concentratie van coffeeshops en de daarbij behorende overlast is te groot. ProTiel is voorstander om het aantal coffeeshops terug te brengen naar twee. Tevens moet de gemeente Tiel een speerpunt maken van het handhaven op veroorzaakte overlast en daar waar nodig juridische maatregelen in te zetten. Drugspanden dienen te worden gesloten.

Werkgelegenheid

Met het stimuleren van bedrijvigheid, concentratie, diversiteit en slagvaardigheid heeft Tiel niet voor niets een regiofunctie. Een van de doelstellingen is om versnippering van bedrijfs- vestigingen in het rivierengebied tegen te gaan en daarmee het groene landschap zoveel mogelijk open te houden. Concentratie is daarbij een sleutelwoord, met het industriegebied Medel als aangewezen vestigingsplaats.

Door het beleid van de laatste decennia is in Tiel het aantal arbeidsplaatsen per uitgegevenhectare uitzonderlijk laag. Het werven van (productie)bedrijven met veel arbeidsplaatsenmoet daarom voorrang krijgen.
Hoewel er vrijheid van arbeidsverkeer is in de EU maakt ProTiel zich zorgen over ongewenste concentratie van arbeidsmigranten in buurten. Ook het omvormen van opgekochte een- gezinswoningen tot pensions vinden wij ongewenst.

Wonen

Wij vinden het van belang dat de woningbouw in de gemeente Tiel weer op gang komt. Deze moet goed afgestemd zijn op de vraag naar woningen in de verschillende prijsklassen, huur en koop. Speciale aandacht is vereist voor woningzoekenden in de categorie lage middenin- komens. Zij ervaren problemen bij het vinden van een woning en dreigen tussen de huur- en koopmarkt te vallen.

Het is van belang dat de gemeente Tiel de corporaties ondersteunt bij het verkrijgen van bouwgrond waarop sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd tegen een redelijke huurprijs. Wij vinden de huidige gemiddelde wachttijd van drieënhalf jaar voor een sociale huurwoning niet acceptabel. Om de wachttijd te verkorten zouden er bindende afspraken gemaakt kunnen worden over een percentage van de jaarlijks te bouwen woningen bestemd voor sociale woningbouw.

Wat ons betreft komt de komende jaren de focus te liggen bij de ontwikkeling van nieuwbouw in de wijken 9, 10 en 11 in Passewaaij. Wij vinden het belangrijk dat er in de wijken en dorpen voldoende variatie is aan woningen, zowel koop als huur evenals duur en goedkoop, aan- gezien dit de leefbaarheid zal bevorderen.

In de nabije toekomst zal het steeds belangrijker worden woningen te verduurzamen en zogenaamde nul op de meter woningen te realiseren, wat inhoud woningen bouwen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit geldt zeker ook voor bestaande woningen zowel huur als koop. Hier ligt zeker een taak voor de gemeente voor wat betreft het ondersteunen van haar inwoners bij het realiseren van energiebesparende maatregelen.

Slotwoord

ProTiel begint als hernieuwde partij met als voornaamste drijfveer de behoefte aan een frisse wind en meer openheid in de Tielse politiek, gevoed door ideeën en impulsen vanuit de bevolking.

Alle partijen zetten hun beste beentje voor, wees er echter van overtuigd dat we er alles aan zullen doen om onze wensen, in overleg met u, te realiseren.

Na de verkiezingen vertrouwen wij erop dat de kiezers ons goed wakker houden en ons telkens herinneren aan waar wij met z’n allen heen willen. Onze deur staat altijd open en wij brengen in ieder geval nieuwsbrieven uit om u op de hoogte te houden.

klik HIER voor het verkiezingsprogramma van ProTiel 2018-2022