Uit de raadsvergadering van 26 mei 2021.

Benoeming nieuwe raadsgriffier.

In december 2020 is onze raadsgriffier vertrokken. Dus er moest een nieuwe gezocht worden. Na een procedure heeft de raad op 26 mei de griffier L. de Jonge kunnen installeren. De griffier en medewerkers van de griffie zijn de enige ambtenaren die door de raad worden aangesteld. Daartoe heeft de raad uit haar midden een driehoofdige werkgeverscommissie samengesteld.

Hamerstukken.

Er stonden vijf hamerstukken op de lijst, die uiteraard alle zijn aangenomen.

Het eerste betrof het vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied-Dijkversterking Tiel Waardenburg. Tevens is de verhoging van het verbouwbudget voor het Lyceum Linge College vastgesteld. Ook zijn zowel de Zienswijze Begroting 2022 als de Jaarrekening 2020 van de GGD Gelderland Zuid vastgesteld. Tenslotte zijn de Zienswijze Begroting 2022 en de Jaarrekening 2020 van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland vastgesteld.

Raadsvoorstel bestemmingsplanwijziging Anders Wonen en Voedselbos.

Anders Wonen is een zogenaamd NIMBYproject. Nimby staat voor Not In My Back Yard. Het gaat om het plaatsen van een zestal tijdelijke woonunits en een begeleidingsunit voor bewoners die niet zo goed in een woonwijk passen. De woningen zouden vijf tot vijftien jaar blijven staan. De bewoners worden door de zorgpartijen geselecteerd en gaan via begeleiding op termijn weer terug naar een normale woning in de wijken. De units geven bewoners de mogelijkheid om prikkelarm te wonen. De kandidaten wonen op dit moment al onder ons in Tiel, maar ze zijn meer gebaat bij een tijdelijk onderkomen in een prikkelarme omgeving. ProTiel heeft het college gevraagd of in het te ontwikkelen bestemmingsplan de bestemming ‘wonen’ ook de kwalificatie ‘tijdelijk’ kan krijgen. De wethouder beaamde dat dit mogelijk is. ProTiel zal de vinger aan de pols houden dat die kwalificatie dan ook in het bestemmingsplan wordt meegenomen. Tevens zal ProTiel zich hard blijven maken dat het voedselbos ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Beide stellingnames van ProTiel moeten ervoor zorgen dat er naast Krol en de wielerbaan niet nog meer ongewenste bouwactiviteiten in dit gebied komen. De VVD vroeg hoofdelijke stemming aan, waaruit bleek dat de fractie verdeeld is. Van de vijf VVD raadsleden stemden er drie tegen en twee voor het plan. De overige fracties, waaronder ProTiel, waren voor het plan.

Bespreeknota Plan van Aanpak Ondermijnende Criminaliteit.

Door ziekte van de burgemeester is dit stuk van de agenda van de commissie bestuur gehaald en rechtstreeks in de raad geagendeerd. Namens ProTiel is het volgende ingebracht, met dank aan onze fractiespecialist Marco van Tongeren.

“Wij vinden dat zowel het ondermijningsbeeld als het plan van aanpak aangeven dat de gemeente deze gehele problematiek duidelijk herkent en dat de wil aanwezig is om tot actie over te gaan. Men heeft ook een goed plan liggen, maar aan slagvaardigheid ontbreekt het nog. De afgelopen jaren hebben we vaak van het college gehoord: ‘en nu doorpakken en de boel op orde’. Er liggen inmiddels documenten die de gemeente de kans geven om aan de slag te gaan. Maar daar is wel budget, toewijding, aanpassing van de APV, ondersteuning van de raad en mankracht voor nodig.

Hoewel ProTiel er wel enigszins bezorgd over is of het vrijmaken van de benodigde financiële middelen niet ten koste gaat van het sociaal domein, staan wij in ieder geval achter deze plannen.  Het volgende advies willen we het college wel meegeven: draag je successen in deze zaak breed uit, laat zien dat er in Tiel geen ruimte is voor ondermijning en maak duidelijk dat bestrijding hiervan hoog op de agenda staat.

We vinden het goed te lezen dat er extra geïnvesteerd wordt in een ondermijnings- en Bibob coördinator. We hebben wel enkele specifieke vragen over de inzet van de BOA’s en hun taak in de verschillende aandachtsgebieden, waarover in de commissie Bestuur vaak gesproken wordt. Maar welke taak en rol ziet u exact voor hen? We zien in het document wel dat zij meegenomen worden in de taak ‘bijdrage aan dossiers’. Dus nemen wij aan dat zij vooral het oog en het oor in de wijk zijn. Is deze aanname juist? En zijn zij hoe dan ook wel de aangewezen personen voor die taken? Of krijgen zij daar een taakgerichte opleiding voor? Kan hun werkgever, de AVRI, in zo’n opleiding voorzien?”

Motie vreemd aan de orde

De motie, ingediend door alle partijen, betrof het realiseren van een perkje met Witte Anjers als herdenkingsmonument voor de veteranen. Het betreft een ontwerp van het Nederlands Veteraneninstituut, zoals op bijgaande foto. Uiteraard is deze motie unaniem aangenomen.