Verslag van de vergadering op 2 september 2020 van de Commissie Samenleving.

Raadsvoorstel voorbereidingskrediet uitbreiding Sonnewijser.

De Sonnewijser is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, gevestigd in Tiel, in de Jacob Cremerstraat. Deze school wil uit gaan breiden. De gemeente Tiel is wettelijk verplicht hier medewerking aan te verlenen. De uitbreiding zal gerealiseerd worden in de in het volgend jaar vrijkomende Adamshofschool. ProTiel, evenmin als de andere fracties, heeft hier geen bezwaar tegen. Het college stelt echter voor om een voorbereidingskrediet van € 90.000 voor de verbouwing en aanpassing van de Adamshofschool beschikbaar te stellen. Dit krediet is nodig om een partij in te huren die de verbouwing voorbereidt en tevens toezicht houdt tijdens de verbouwing. ProTiel heeft de vraag gesteld hoe de gunning van deze opdracht verloopt. Hierop hebben wij het schriftelijke antwoord gekregen dat het om een opdracht gaat van meer dan € 50.000 en de gunning dan via een meervoudige onderhandse aanbesteding gaat. Deze aanbesteding wordt begeleid door het Inkoopbureau Regio Rivierenland. De commissie is met het voorstel akkoord gegaan, zodat dit als hamerstuk naar de raad gaat.

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Een bespreeknota betreffende uitgangspunten bij de invoering van de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening gaf weinig ruis bij de fracties. ProTiel gaf aan het belangrijk te vinden voort te blijven borduren op de huidige Tielse aanpak van vroege signalering van oplopende schulden bij inwoners. Tevens hebben wij de hoop uitgesproken dat de Belasting Samenwerking Rivierenland, de BSR, onderdeel kan blijven uitmaken van het Tielse convenant, waar onder meer ook de woningcorporaties deel van uitmaken. In de nota stond vermeld dat de gemeente altijd een terugkoppeling geeft over het contact dat heeft plaatsgevonden met de inwoner. Wij hebben de vraag gesteld of de betreffende inwoner zelf ook inzage in de terugkoppeling krijgt, hetgeen wij belangrijk vinden. Hierop hebben wij een positief antwoord gekregen. Ook hebben wij onze zorg uitgesproken over de kosten voor de gemeente die deze transitie, namelijk de overdracht van een regeling van de rijksoverheid naar gemeente, met zich mee zal brengen. Want van eerdere overdrachten van het rijk naar de gemeente is niemand gelukkiger geworden.