VERSLAG VAN DE VERGADERING COMMISSIE RUIMTE OP 1 SEPTEMBER 2020.

Insprekers.

Op de eerste vergadering van de Commissie Ruimte na het zomerreces, waren twee insprekers aanwezig. Als eerste van hen kwam de heer Kooiman aan het woord. Hij vroeg aandacht voor de heringerichte rotonde op het kruispunt van de Nieuwe Tielseweg met de Teisterbantlaan. Deze voldoet na de herinrichting volgens de Heer Kooiman niet meer aan de wettelijke eisen. De breedte van het wegdek zou zes meter moeten bedragen, maar is minder dan vijfenhalve meter. Bovendien zou onder andere de straal van de rotonde te kort zijn. Daardoor zou het voor vrachtwagens en lijnbussen lastig zijn de rotonde te nemen zonder buiten het wegdek te gaan. Om die reden, aldus de heer Kooiman, is de lijnbus die voorheen door de Wadenoyenlaan liep, omgelegd naar de Nieuwe Tielseweg en heeft het nieuwe winkelcentrum Westlede nu geen halteplaats meer.

De tweede inspreker, de Heer van Doorn, is eigenaar van het voormalige terrein van de Tielse Glashandel, nabij de Hertog Arnoldstraat, onder aan de Ophemertsedijk. Daarvoor heeft hij nieuwbouwplannen, maar die komen niet overeen met wat de Ontwikkelingsvisie in dat gebied voorziet. Voor zijn perceel is beschreven dat daar een grote, zogenaamde dijkvilla zou kunnen komen met nog vier woningen. De heer van Doorn zou echter graag zien dat er op zijn perceel meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Hij pleit er voor de Ontwikkelingsvisie op dat punt bij te stellen.

Actualiteiten.

Bij het onderwerp actualiteiten gaf Wethouder Brink uitleg op de vraag waarom er geen collegeleden aanwezig waren bij de opening van het nieuwe winkelcentrum Westlede. Het ambtelijk apparaat en het college hebben, volgens hem, enkele malen met de organisator van de opening contact gehad over de eventuele rol die het college bij de opening kon vervullen. Hierover werd echter geen antwoord gekregen. Bovendien werd er aan het college medegedeeld dat er geen uitnodiging zou worden verstuurd.

De fractie van ProTiel stelde de vraag waarom er bij het voormalige winkelcentrum Kwadrant nog steeds een blauwe parkeerzone is. Als deze niet verwijderd wordt moet men ook handhaven, terwijl een blauwe zone daar nu volstrekt overbodig is.

Ontwikkelingsvisie Hertogenwijk .

In de Ontwikkelingsvisie Hertogenwijk , waarover het college om fiat vraagt van de commissie, gaat het om de vraag wat te doen met de verschillende toekomstige bouwlocaties in de wijk. Die locaties zijn onder meer het voormalige Aldi terrein aan de Kwelkade, het oude winkelcentrum Kwadrant en de bouwlocatie naast de Vier Gravinnen. Daarvoor zijn zogenaamde kavelpaspoorten gemaakt, waarin wordt beschreven welke richting men per locatie wil opgaan. Men benoemt het aantal bouwlagen, de afwisseling in de wijk, de verschillende prijsklassen van de woningen en de verdeling in huur- en koopwoningen. Hoewel ProTiel zich kan vinden in de visie en de kavelpaspoorten, heeft de fractie wel aandacht gevraagd voor een goede afwikkeling van het toenemende verkeer binnen de wijk als gevolg van de uitbreidingen. Verder hebben wij gevraagd op welke wijze het college in gesprek wil gaan met omwonenden, als de bouwplannen een meer concrete vorm krijgen. Want die wens hebben de omwonenden ook aangegeven. In het raadsvoorstel staat weliswaar dat bij “aanpak en uitvoering ” overleg met de omgeving van de bouwlocaties wordt aangegaan, maar volgens Wethouder Brink houdt dit niet meer in dan het informeren van bewoners over het bouwplan door de ontwikkelaar en verwijst hij naar het Tiels kompas. ProTiel gaf aan graag te zien dat bewoners meer voorlichting zouden krijgen van de Gemeente Tiel zelf en in dat stadium niet alleen van de ontwikkelaar. Volgens de wethouder is het wel een taak van het college om er op toe te zien dat de informatie verstrekking juist is. Het agendapunt zal in de raad regulier worden behandeld.