Uit de vergadering van de Raadscommissie Bestuur van 6 juni 2019.

Actualiteiten
Wethouder Marcel Melissen meldt dat gebouw Zinder een Nederlandse erkenning heeft gewonnen onder de titel STEDEN IN BEWEGING AWARD. Deze priis heeft Zinder verkregen omdat het gebouw multifunctioneel wordt gebruikt door jong en oud uit heel de regio en zelfs uit gebieden ver buiten de regio.

Subsidieproces.
ProTiel stemt in met invoering van een centraal workflow systeem voor het verzorgen en verwerken van allerhande subsidies. Dit zal de afhandeling en toekenning van subsidies versnellen en het archiveren vereenvoudigen. De overige partijen stemmen hier ook mee in. Ondanks dat de aanschaf van het systeem extra kosten met zich meebrengt, ziet ProTiel de verbetering van het subsidieproces en een goede controle daarop als zinvol en wenselijk. Bovendien valt te verwachten dat het systeem zichzelf terugverdient.

Jaarrekening 2019 en begroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
ProTiel en de overige partijen merken op dat in de jaarrekening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, VRGZ, de accountantsverklaring ontbreekt. De burgemeester heeft toegezegd dit te melden in zijn reactie op de jaarrekening. Vervolgens stemmen alle partijen ermee in dat de Gemeente Tiel de jaarrekening goedkeurt onder voorbehoud van goedkeuring door deaccountant”.
Aangaande de begroting 2020 en begrotingswijziging 2019 van de VRGZ, vindt ProTiel het zorgelijk dat er bij de overdracht van de gemeentelijke brandweerkazernes aan de VRGZ geen rekening is gehouden met de onderhoudskosten van de kazernes. Enkele Gemeenten hebben de bedragen niet meegegeven die zij zelf via het meerjarig onderhoudsplan voor de kazernes hebben gereserveerd. Hiermee kan gesteld worden dat de gemeenten die dat niet hebben gedaan zichzelf een “schaalvergrotingskorting” hebben gegeven. Voor Tiel bedraagt dit €45.000 per jaar. Zorgelijk is dat we dit vaker zien gebeuren bij Gemeenschappelijke Regelingen .
Daarmee worden de Gemeenschappelijke Regelingen meteen op achterstand gezet. Iets wat de rijksoverheid met de gemeenten heeft gedaan met betrekking tot de Transities Sociaal Domein. Overigens hebben alle partijen ingestemd met de begroting.

Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 Regio Rivierenland.
ProTiel vindt het opmerkelijk dat bij de Gemeenschappelijke Regelingen een termijn wordt gesteld voor het indienen van de reacties van de betrokken gemeenten. Dit terwijl zij zelf de relevante stukken, nodig om de zienswijze op te stellen, niet tijdig aanleveren. Dit komt de beoordeling niet ten goede.
Dit is ook een van de punten die onlangs op een bijeenkomst van regionale gemeenteraadsleden door de raadsleden als knelpunt werd ervaren.
Gemeente Tiel zal in haar reactie meegeven dat Gemeenschappelijke Regelingen in het algemeen en Regio Rivierenland in het bijzonder, ervoor dienen te zorgen dat zij hun agenda’ssynchroniseren met die van de gemeenteraden.

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 AVRI.
ProTiel is van mening dat door het ontbreken van de accountantsverklaring de controle van de jaarstukken en decharge verlening door de raad niet mogelijk zijn.
De overige partijen zijn het hiermee eens. De gemeente zal in haar beoordeling naar de AVRI dit bezwaar melden en keurt de jaarstukken goed onder voorbehoud van acceptatie door de accountant.

Voor wat betreft de begroting 2020 van de AVRI, is ProTiel, samen met de overige partijen, akkoord met de zienswijze die is opgesteld door het college. Die stelt voor de begroting slechts voor kennisname te aanvaarden.

Overige jaarstukken en begrotingen.
De jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de Belastingsamenwerking Rivierenland, BSR, alsmede de begrotingen van 2020 tot en met 2023 van Bedrijfsvoeringsorganisatie West- Betuwe, BSO, worden zonder bemerkingen door alle partijen akkoord bevonden.

Evaluatie Appelpop en Fruitcorso 2018 en kaderstelling voor 2019.
Over Appelpop merkt de fractie van ProTiel op dat het proces rondom de vergunningverlening stroef verliep binnen de gemeentelijke organisatie. De vergunningen kwamen te laat af waardoor er geen ruimte meer was voor bezwaar tegen enkele vergunningeisen.
Ook bij het Fruitcorso en de Braderie liep de vergunningverlening niet gestroomlijnd en er was ook een gebrekkige communicatie met de aanwonenden van het parcours. Dan handel je als gemeente niet rechtmatig meer. Wat van de inwoners wordt verwacht moet je als gemeenteapparaat ook zelf waarmaken.
De kosten van deze evenementen blijken steeds weer te stijgen en de vraag is of de gemeente die voor haar rekening moet blijven nemen. Dat lijkt ons van wel voor zover de kosten voortkomen uit eisen van de gemeentelijke of landelijke wetgeving. Wil je dat als gemeente niet, dan zou je dergelijke evenementen ook niet meer moeten willen.
Wat gemist wordt is een berekening van alle vrijwilligersuren in beide evenementen. Dat plaatst de kosten en opbrengsten in een ander perspectief.

De actie voor de inzet van aantal en soorten van beveiligers is bij de organiserende stichtingen neergelegd. ProTiel vraagt zich af of de inschatting van de klasse van het evenement en de daarbij passende inzet van beveiligers niet als actiepunt en verantwoording bij de Gemeente dient te liggen? Tenslotte is de vergunningverlener tevens de toezichthouder en draagt ook verantwoording voor de veiligheid..

De fractie wil ook weten waarom de parkeergarage tijdens Appelpop wordt afgesloten. Waarom niet open houden met voldoende en ook nachtelijk toezicht?
ProTiel heeft vastgesteld dat dronken jongeren van het evenemententerrein worden gezet. De fractie ziet dat als zowel het verplaatsen van de verantwoording als van het probleem.

Bij wie ligt de verantwoording? En hoe wordt omgegaan met alcoholgebruik van jongeren onder de achttien jaar? En hoe om te gaan op verkoop van lachgas ?

Veel partijen in de vergadering onderkennen onze bemerkingen.
De Burgemeester is zich bewust van de zorgvuldigheid en de ernst van de te nemen veiligheidsmaatregelen, nodig om beide evenementen tot een succes te leiden.
De garage West Luidense Poort is met Appelpop gesloten vanwege de kans op vandalisme en de te hoge kosten van toezicht. Het aanbieden van lachgas wordt tijdens appelpop verboden.