Uit de vergadering van de Raadscommissie Bestuur van 5 maart 2020.

Inspraak standplaatsenbeleid Westlede.

Kaasboer Broekhuis heeft sinds 1986 een vergunning voor een standplaats met zijn rijdende kraam bij winkelcentrum Kwadrant. Maar de Kwadrant gaat verdwijnen en de winkels verhuizen naar het nieuwe winkelcentrum Westlede. Er is plaats voor alle winkeliers. Maar er is niet voorzien in standplaatsen voor rijdende kramen. De gemeente Tiel wordt nu door de kaasboer gevraagd om met de eigenaar van het nieuwe winkelcentrum en met de winkeliersvereniging tot overeenstemming te komen over een standplaats voor hem bij Westlede. Lukt dit niet, dan verliest hij een derde van zijn jaaromzet. Dan gaat ook de investering in zijn nieuwe kraam verloren en gaat hij failliet. Dit is ook het geval met visboer van Meurs, eigenaar van de Neerbos viskraam. Hij zou in het slechtste geval de helft van zijn omzet verliezen.

De gemeente heeft toegezegd in anderhalve week, zo rond 22 maart, met een voorstel te komen.

Presentatie lokale inkoop.

Er zal binnenkort een presentatie worden gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van lokale inkoop. De presentatie heeft als bedoeling een duidelijk beeld te geven van de beslissingen waar de ambtenaren inkoop van de Gemeente Tiel voor komen te staan bij het benaderen van partijen t.b.v. gemeentelijke inkopen.

Actualiteiten.

Bij het agendapunt Actualiteiten meldde wethouder Groen dat de bewegwijzering naar de parkeergarage Westluidense Poort is afgerond. Bovendien is het probleem met de verlichting van de bezettingssignalering van de parkeergarage i.s.m. VolkerStevin opgelost.

Voorts kondigde hij aan dat in Tiel wordt gestart met de aansluiting op het glasvezelnet van 17.000 woningen en andere panden. KPN heeft haast met de realisatie en zal 240.000 euro doneren aan de Gemeente Tiel voor de uitvoeringskosten. Het werk zal tenminste anderhalf jaar in beslag nemen.

Volgend jaar wordt ook door heel de Gemeente Tiel het wegdek onderhanden genomen.

Op een vraag uit de fractie van D’66 of de Gemeente Tiel contact heeft met het Vuilnis Comité van Kapel-Avezaath, gaf de wethouder een ontkennend antwoord. Dit comité is een burgerinitiatief dat tot doel heeft klachten over onheus en onjuist optreden van handhavers van AVRI te verzamelen en aan de kaak te stellen. Volgens leden van de Commissie Bestuur zou er een onderhoud tussen het Vuilnis Comité en de AVRI zijn gearrangeerd.

Burgemeester Beenakker zette uiteen hoe de bestrijding van het Coronavirus of, juister gezegd, het Covid19 virus in onze gemeente is geregeld. Hij legde uit dat in het huidige stadium de minister leidend is. Diens uitgevaardigde maatregelen worden binnen de gemeente door de burgemeester in beleid omgezet in nauw overleg met de GGD. Er is een draaiboek met continue aanpassing t.b.v. de gemeentelijke organisatie.

De burgemeester gaat ook in op het totale vuurwerkverbod dat in enkele gemeenten is afgekondigd. Daar gaat de Gemeente Tiel niet in mee. Zij wacht een besluit van het kabinet af.

Sinds kort zijn brandmelders ook in bestaande woningen verplicht, maar volgens de heer Beenakker is dat voor de gemeente moeilijk handhaafbaar.

Reactie op motie Global Goals.

Groen Links heeft in samenwerking met ProTiel de motie Global Goals ingediend.

Het doel van Global Goals is de inrichting van de gemeentelijke organisatie op een wijze waarmee min of meer automatisch wereldwijde doelen worden bevorderd. Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. Lokale overheden zijn beleidsmakers, katalysatoren van verandering, en tevens het overheidsniveau dat in de beste positie verkeert om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren. Overigens zijn een aantal van die doelen ook nu al onderdeel van het gemeentelijk beleid en is de organisatie daar ook al op gericht. Dit zijn als voorbeeld onder meer het duurzaamheids- en armoedebeleid. 

Op de vraag van het college aan de commissie bestuur om reactie te geven op de motie, was het CDA van mening dat het principe van Global Goals wel goed is, maar de invoering te belastend voor de gemeentelijke organisatie. Bovendien zouden er te hoge kosten mee gepaard gaan. 

De CU was niet tegen invoering, maar had wel praktische bezwaren. Haar fractie pleitte voor langzame, geleidelijke invoering. 

De PVDA fractie vond dat er momenteel andere prioriteiten zijn. 

De PvdB was tegen invoering, Terwijl D’66 zich daarentegen als voorstander van de invoering uitsprak.

Subsidioloog

Voor de uitvoering van een motie die de aanstelling van een subsidioloog ten doel had,was door het college een bespreeknota opgesteld. De subsidioloog krijgt, als deskundige op het gebied van subsidieverstrekking, de taak uit alle mogelijke hoeken en gaten subsidies te peuren. Aan de commissie leden werd gevraagd zij zich konden vinden in de in de bespreeknota genoemde voorstellen. Die voorstellen houden onder meer in dat de Gemeente Tiel eerst een onderzoek wil doen om uit te maken welke opties bij haar passen. De keuze tussen lokale of regionale invoering is er daar één van. ProTiel heeft zich samen met D’66 als voorstander voor de aanstelling uitgesproken, maar dan wel op basis van “no cure no pay”.