Uit de vergadering van de Commissie Samenleving van 4 september 2019.

Op deze eerste vergadering van de Commissie Samenleving na het zomerreces waren er voor Cisca van de Riet en Peter van der Lugt, die namens ProTiel zitting in deze commissie hebben, geen buitengewoon spannende onderwerpen aan de orde. Zo heeft onze fractie bij het agendapunt actualiteiten de volgende vragen aan wethouder mevrouw Kreuk. Waarom is het WMO loket in de maanden Augustus en September maar drie in plaats van vier ochtenden in de week geopend? Is dit een gevolg van personeelstekort en heeft dit gevolgen voor de cliënten van de WMO voor wat betreft wachttijd en goede afhandeling? De wethouder gaf hierop als antwoord dat dit inderdaad te maken heeft met de geringere personele bezetting tijdens de vakantieperiode en dat het geen nadelige gevolgen heeft voor de cliënten van de WMO.

Rekenkamer.
De Rekenkamercommissie heeft een rapport genaamd ‘Sociaal Domein, Indicatoren in Beeld’opgesteld. Hierin zijn achtenzestig indicatoren opgenomen waarmee de Rekenkamer het financiële reilen en zeilen van de gemeente Tiel denkt te kunnen controleren. De heer Nanning gaf, als lid van de Rekenkamercommissie, een mondeling toelichting op het rapport en gaf tevens aan dat de Rekenkamer tevreden is over de positieve houding van de gemeente Tiel ten aanzien de werkzaamheden van de Rekenkamer.
De Commissie Samenleving werd gevraagd in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het rapport. De fractie van ProTiel heeft daarop de wens geuit dat de Gemeenteraad eenmaal per jaar een overzicht krijgt van de conclusies en bevindingen die met de genoemde indicatoren worden vastgesteld. Bovendien verlangt de fractie ook tussentijdse informatie in de vorm van een beknopte voortgangsrapportages. In het bijzonder zal het daarbij moeten gaan om een selectie van indicatoren die vooral betrekking hebben op financiën en de verschuiving van zware zorg naar lichte zorg in het sociaal domein. ProTiel is van mening dat daarmee de raad haar controlerende functie effectief kan uitoefenen.

Bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak.

In de bestuursrapportage van de Werkzaak ging het over een concept begrotingswijziging tot en met mei 2019 door het Dagelijks Bestuur van deze G.R. Daartegen wil de gemeente Tiel een negatieve zienswijze vaststellen en deze indienen bij het bestuur van de Werkzaak. Het Tielse college en de Commissie Samenleving zijn het er beide namelijk over eens dat door de begrotingswijziging sommige gemeenten er op vooruit gaan wat de betalingen aan Werkzaak betreft, maar dat Tiel flink meer betaalt. ProTiel kan zich in de toon en strekking van de voorgestelde zienswijze helemaal vinden. Op een eerder door de Gemeente Tiel bij het bestuur van de Werkzaak om dezelfde reden ingediende afwijzende zienswijze van 19 juni 2019 voor de begroting van 2020, is de huidige zienswijze voor ProTiel een logisch vervolg. Dit is als hamerstuk naar de raad gegaan.

Sociale poort Tiel.

In de Sociale Poort van Tiel gaat het om een plan van aanpak voor de toegang naar de zorg in Tiel en hoe men meer grip op de kosten hiervan kan krijgen. De fractie van ProTiel heeft bij die gelegenheid aangevoerd dat er veel meer aan preventie moet worden gedaan. Dit om te voorkomen dat inwoners al dan niet terecht een beroep gaan of moeten doen op zware en dure zorg, de zogenaamde tweede lijns zorg. Die preventie zal plaats moeten vinden in de zogenaamde nulde lijn. Mensen die werkzaam zijn in de nulde lijn moeten, aldus ProTiel, in de haarvaten van de maatschappij zitten. Zij dienen buurthuizen te bezoeken, bij verenigingen te komen en zich in de wijken te richten op de maatschappelijke kant. Op die manier kunnen deze zorgverleners veelal voorkomen dat inwoners in problemen komen die zij niet zelfstandig, zonder professionele hulp, kunnen oplossen.

Mantelzorg compliment.

Het college heeft een plan opgezet over hoe zij denkt het mantelzorgcompliment in 2020 vorm te geven. Het mantelzorgcompliment is een kleine attentie voor bij de gemeente bekende vrijwillige zorgverleners, die zich ontfermen over mensen met beperkingen. Voorheen kregen deze zogenaamde mantelzorgers jaarlijks een klein geldbedrag, dat helaas in de laatste gemeentebegroting goeddeels is wegbezuinigd. In de vergadering besloot de commissie echter dat zij zich op dit moment nog niet over het collegeplan voor 2020 wilde uitspreken, omreden dat zij voor het beschikbare bedrag de gemeentebegroting voor 2020 af wil wachten. ProTiel heeft wel aangeven dat, ook als het mantelzorgcompliment in 2020 op een andere manier dan voorheen wordt uitgereikt, dit ook aan nu nog onbekende zorgverleners moet worden toegekend. De fractie gaat er daarbij van uit dat de stichting Mozaïek, actief in de wijken, zoveel mogelijk onbekende mantelzorgers in beeld weet te krijgen.