Uit de vergadering van de Commissie Samenleving van 4 maart 2020.

Tielse Sportakkoord.

De Tielse sportformateur, de heer G.Fraanje, en de voorzitter van de Tielse sportfederatie, de heer B van Rooi, gaven gezamenlijk een toelichting over het Tielse sportakkoord. Dit sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met de Federatie Tielse Sportverenigingen, oftewel de FTS, de afzonderlijke sportverenigingen, de lokale partners zoals de sportscholen en de Gemeente Tiel. Het resultaat is een zeer concreet lokaal sportakkoord, waarin visie, ambities en lokale projecten goed naar voren zijn gekomen en er voldoende ruimte is voor verdere ontwikkeling.

Uitvoeringsplan Beschermd Wonen.

Mvr. Klinkenberg, beleidsmedewerker van de GGD Gelderland Zuid, gaf een presentatie over het regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen. Dit betreft de uitvoering van het uit 2018 daterende beleidsplan Samen Dichtbij. Het is de bedoeling dat mensen die werkelijk vierentwintig uur zorg nodig hebben, deze zorg zeker blijven behouden. Zij gaan vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Overige cliënten zullen, waar mogelijk, geplaatst worden in wijken verspreid over verschillende gemeenten en vallen verder onder de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. Er moet nog gekeken worden hoe de spreiding en de financiering zal plaats vinden.

Actualiteiten.

Bij de actualiteiten melde wethouder Melissen dat er een bijeenkomst is geweest van omwonende van de beoogde locatie Schaarsdijkseweg voor Anders Wonen. Deze bijeenkomst is door hem als positief ervaren. Er was onder andere het voorstel van omwonende om de locatie te voorzien van bomen, om deze op die manier beter in te passen in de omgeving. En om eventueel gezamenlijk onderhoud te plegen.

Tijdens de opmaak van dit verslag bevestigt een lid van ProTiel, die de bijeenkomst persoonlijk heeft bijgewoond, dat de omwonenden minstens inspraak willen over de inrichting van het gebied. Maar over een voorstel tot gezamenlijk onderhoud heeft hij niets vernomen. Een meerderheid aan omwonenden en sportbestuurders vindt , volgens ons lid, de plaats om meerdere redenen niet geschikt. Zij beraden zich over hun positie en eventuele gezamenlijke acties.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland Zuid.

De commissie werd gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling van de GGD GZ. Deze wijzigingen zijn mede op voordracht van de Rekenkamer Commissies van de deelnemende gemeenten opgesteld. Mede omdat de voorstellen meer regie aan de verschillende gemeenteraden geven, is het voorstel met algemene instemming door de commissie aangenomen.

Concept Zienswijze Meerjarenstrategie GGD Gelderland Zuid.

In het Concept Zienswijze Meerjarenstrategie GGD GZ staat onder andere dat de ontwikkeling van een academische werkplaats, in het kader van de informatie gestuurde aanpak, niet de juiste weg naar voren is.

Een academische werkplaats brengt onder meer kennis samen die de praktijkorganisatie ondersteund, het is een soort

samenwerkingsverband tussen praktijkorganisaties en b.v. de jeugdsector en de gemeenten. ProTiel stelde hierover de vraag waarom het college dat op voorhand geen goed idee vindt. Terwijl men juist wel de volgende vragen in de zienswijze stelde: wat is de impact van een academische werkplaats, wat moet het opleveren en wat kost het? Door andere leden van de commissie werd daarop geantwoord dat de GGD financieel voorlopig beter pas op de plaats kan maken. De mogelijkheid bestaat echter dat andere gemeenteraden besluiten de werkplek wel een goed idee te vinden. In dat geval zal het bestuur van de GGD alsnog de financiële haalbaarheid dienen te onderzoeken. De zienswijze is daarop als hamerstuk naar de raad gegaan.

Bespreeknota Voortgang Sportbeleid.

In de Bespreeknota Voortgang Sportbeleid staat dat de voorkeur van het college uitgaat om structureel voorafgaand aan de commissievergadering een half uur als bijpraatmoment te bestemmen over de voortgang van het sportbeleid. De commissie vond dit geen goed idee. Er zal worden gezocht naar andere manieren om de commissie bij te praten.