Uit de vergadering van de commissie Samenleving van 1 juli 2020

Op de laatste vergadering van de commissie Samenleving voor het zomerreces, werd aangevangen met een presentatie door vertegenwoordigers van Welzijn Next Level.  Dit is een samenwerkingsverband van Santé partners, zijnde de voormalige STMR, met MEE Gelderse Poort en Mozaïek /Dynamiek. Uitleg werd gegeven over verschillende projecten die het drietal ter hand heeft genomen. Onder andere werken zij aan de inclusie, ofwel het terugbrengen in de samenleving, van mensen die om uiteenlopende redenen verward gedrag vertonen, met als voorbeeld een geval in de wijk Rauwenhof.  Zij trachten dit te bereiken door in te zetten op preventie en vroege signalering. Ook werken zij aan de bevordering van zelfredzaamheid van de mensen uit de doelgroep.  Een ander programma is Armoede en Schulden. Hiermee wordt het terugdringen beoogd van schulden bij alle inwoners, maar met speciale aandacht voor laag opgeleide jongeren en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Deelverordening Peuteropvang.

Als enig raadsvoorstel ter besluitvorming kwam het raadsvoorstel Deelverordening Peuteropvang, ofwel de voorschoolse opvang, aan de orde. In de oude verordening werd niet duidelijk aangeven voor welke doelen, naast de opvang van kinderen, het subsidietarief moest worden ingezet. In de nieuwe verordening is deze onduidelijkheid weggenomen. De kosten voor ouders zullen per jaar, per kind, met zestien euro stijgen. Ouders met een laag inkomen blijven of komen in aanmerking voor de vergoeding van de ouderbijdrage middels de Bijzondere Bijstand.    

Het voorstel werd door de commissie als hamerstuk naar de raad gestuurd.