Uit de vergadering van de Commissie Samenleving op 3 juli 2019

Jaarverslag kinderopvang 2018.

In het jaarverslag kinderopvang van 2018, wordt melding gemaakt van twee gevallen waarin is afgezien van handhavend optreden van de gemeente tegen een minder goed functionerende, in de kinderopvang actieve organisatie. Van handhaving werd afgezien wegens de verstoorde relatie tussen de controlerende Gemeentelijke Geneeskundige Dienst en deze organisatie. Men is bang voor verslechtering van de verstandhouding wanneer tot handhavend optreden zou worden overgegaan. ProTiel vindt dit een wat eigenaardige gang van zaken en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld bij het college. De belangrijkste vragen zijn: is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd en hoe lang laat het college zich leiden door een probleem tussen een organisatie en haar controleur.

Actualiteiten.

Bij het agendapunt Actualiteiten verhaalde ProTiel over een bizar praktijkgeval in de hulpverlening aan een alleenstaande oudere dame. Deze mevrouw kreeg bij lange niet de hulp waarvoor zij was geïndiceerd maar waar wel voor betaald werd. Telkenmale kwam de hulp niet opdagen of bleef minder dan het afgesproken aantal uren. Klagen bij de zorginstantie en de gemeente hielp niet. Die wisten van niets. Zij wezen naar elkaar en naar de zorggerechtigde zonder tot verdere actie over te gaan. Een nogal beschamende en trieste gang van zaken, waarbij ProTiel zich afvroeg of dit een op zichzelf staand geval betrof. Wij wezen dan ook op een onlangs door de actualiteitenrubriek van KRO/NCRV uitgevoerd onderzoek naar de zogenaamde Zorgcowboys. Daarin komt tot uiting dat de sinds 2015 naar de gemeenten overgehevelde thuis- en jeugdzorg lokaal en via de vrije markt moet worden georganiseerd. Sindsdien hebben talloze, al dan niet gecertificeerde bedrijven zich op deze nieuwe markt gestort. Toezicht ontbreekt veelal, jaarverslagen hoeven niet te worden ingeleverd, er vindt zelden controle plaats. Daardoor wordt nogal eens fraude gepleegd en zien een groot aantal van deze zorgbedrijven kans om miljoenenwinsten te maken. En dat terwijl de zorg steeds duurder wordt en gemeenten de torenhoge kosten niet meer kunnen opbrengen.

ProTiel wilt nu weten: hoe is de situatie in de gemeente Tiel? Heeft de gemeente er zicht op dat er geleverd en afgerekend wordt volgens de indicaties?

Volgens wethouder Kreuk heeft men inmiddels een aanpak ontwikkeld om ontsporingen te bestrijden. Zorgverleners worden vooraf gecontroleerd op hun vakbekwaamheid en integriteit. Nadien wordt er steekproefsgewijs middels huisbezoeken bij cliënten gecontroleerd of de zorg adequaat wordt verleend. Bovendien zijn er regelmatig gesprekken tussen wmo-consulenten en cliënten. Meldingen van misstanden zijn via verschillende kanalen mogelijk. De wethouder zal het door ons commissielid, Ciska van de Riet, op de vergadering aangedragen individuele geval oppakken en naar genoegen gaan regelen. ProTiel houdt hierbij, in overdrachtelijke zin, de vinger aan de pols.

Voor wie deze tv-uitzending over de Zorgcowboys wil terugkijken:

https://www.npostart.nl/pointer/26-06-2019/KN_1707585

Pluk het Geluk.

Wat vond de commissie van de Pluk het Geluk dag? Het congres onder die naam, georganiseerd door de gemeente Tiel, had tot doel te bepalen op welke wijze en met welke middelen het bestuur van de gemeente bij kon dragen aan het persoonlijk geluk van de inwoners. Waarbij een van de

conclusies was dat goed onderwijs een belangrijke bijdrage leverde. De Commissie Samenleving keek over het algemeen met tevredenheid terug op het verloop van die dag. Wel vroeg men zich af of er nog iets concreets uit de conclusies van het congres zou volgen. Men was toch ook wel bezorgd dat het aanvankelijk enthousiasme niet zou beklijven.