Uit de vergadering van de commissie Ruimte van 30 juni 2020

Bebouwing Vahstalterrein.

Het college heeft het al jaren oude plan om op het Vahstalterrein woningen te gaan bouwen weer opgepakt. Het betreft de bebouwing van het tijdelijke parkeerterrein op de hoek van de Brugstraat met de Nieuwe Tielseweg. De bedoeling is om hier drieëntwintig grondgebonden koopwoningen te bouwen in de duurdere middenklasse. De bouwstijl van deze woningen moet aansluiten bij die van de bestaande woningen op het Rio terrein. De raad werd voorgesteld met het voornemen van het college tot het maken van een ontwerpakkoord te gaan middels een verklaring van geen bedenkingen. De commissie was het met het collegevoorstel eens, zodat dit als hamerstuk naar de raad is gegaan.

Bespreeknota Winkelleegstand Binnenstad.

Bij de bespreking van de vervolgaanpak van de winkelleegstand in de binnenstad, had ProTiel heel wat aan het college mee te geven.  De fractie sprak de mening uit dat als Tiel een aantrekkelijke koop- en verblijfstad wil blijven of worden er versneld moet worden geschakeld. Daarom is ProTiel ook voor een autoluwe binnenstad. De fractie wees erop dat investeren in cultuurhistorische panden bezoekers trekt. Een mening waarin zij niet alleen zei te staan, maar die door Cor Molenaar, de Nijmeegse hoogleraar detailhandel, hartstochtelijk wordt gedeeld. Tevens stelde de fractie het belangrijk te vinden dat daar waar winkels verdwijnen op de begane grond, ook wel de plinten genoemd, deze ruimtes niet alleen worden opgevuld met woningen, maar er tevens ateliers gevestigd zouden moeten worden. Dit om met ambachtelijke ondernemingen de bedrijvigheid en daarmee ook te toeloop in de stad te behouden en te bevorderen. ProTiel drong erop aan daar aandacht aan te geven en beleid op af te stemmen. Zij vindt dat de gemeente een regisserende en bemiddelende rol zal moeten vervullen. Hoewel het college heeft aangeven over de binnenstad in gesprek te zijn met ondernemers en pandeigenaren, heeft ProTiel voorgesteld dat breder te trekken. Zij is van mening dat ook bewoners en woningcorporatie tot de gesprekspartners moeten behoren. Dit om in de binnenstad een gevarieerde bevolkingssamenstelling te behouden en te bevorderen, wat bijdraagt aan de levendigheid van het centrum. Ook andere belanghebbenden zoals het Regionaal Bureau Toerisme, de Oudheidkamer of Waardevol Tiel kunnen, aldus de fractie, goede informatie geven over mogelijkheden ter verbetering van de gehele binnenstad.

Voor wat betreft het transformatieplan van het kernwinkelgebied zei ProTiel liever een integraal transformatieplan van de gehele binnenstad te zien. Omdat er volgens haar inzicht een samenhang is met de gehele binnenstad voor de verbetering van het winkelgebied. Dit betekent dat het transformatiefonds over drie zaken zal moeten gaan.

Het verbeteren van de cultuurhistorische waarde van de binnenstad middels bevordering van de aantrekkelijkheid en de beleving.

Een kernwinkelgebied creëren of vaststellen.

Na het schrappen van winkelfuncties de beleving en aantrekkelijkheid bevorderen door in de plinten niet alleen woningen, maar vooral ook ambachtelijke bedrijfjes en ateliers te vestigen.