Uit de vergadering van de Commissie Ruimte van 3-9-2019.

In het begin van september is de Raadscommissie Ruimte na de zomervakantie weer voor het eerst samengekomen. Op deze bijeenkomst werd voornamelijk overlegd over de op handen zijnde rioolprojecten. Het college stelde voor om de uitvoering van twee projecten naar voren te halen en dit jaar al uit te voeren. Het ging daarbij in de eerste plaats om het vervangen van de riolering van een deel van de Grote Brugse Grintweg, gelijktijdig met de herinrichting van die weg. In de tweede plaats ging het om de bestrijding van een te hoge grondwaterstand in de Begoniastraat en de Scheeringlaan, die overlast bezorgt aan de bewoners van die straten in de vorm van water in de kelders en onder de vloeren. De hoge grondwaterstand is ontstaan na het aanbrengen van een nieuwe riolering. Vermoedelijk als gevolg van het vervangen van een kleipakket door zand. Het gaat nu om het aanbrengen van een drainage. Wat betreft het aanbrengen van drainage na het vervangen van een riolering, heeft ProTiel de vraag gesteld of het de verwachting is dat dit in de toekomst vaker nodig zal zijn. Dit grondwaterprobleem heeft zich in het verleden namelijk ook voor gedaan in de omgeving van de Tulpstraat. Volgens de wethouder zou dat moeilijk te voorspellen zijn, omdat dit te maken heeft met de grondslag. De commissie kon zich vinden in het voorstel zodat het als hamerstuk naar de raad gaat.

Bestemmingsplan Tiel Oost.

Om de bouw van een appartementencomplex van twaalf starterswoningen op de hoek Medelsestraat en de Zwaluwstraat mogelijk te maken, diende een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld te worden. De commissie zag hier geen haken of ogen aan. Het collegevoorstel werd door de commissie unaniem onderschreven en is als hamerstuk naar de raad gegaan.

Omgevingswet.

De nieuwe Omgevingswet, die er in voorziet Streekplan en Bestemmingsplan te vervangen door een Omgevingsplan, wordt in de nabije toekomst ingevoerd. Hoe hier als gemeente mee om te gaan en zoveel mogelijk op vooruit te lopen? Het college heeft daarom een rapport, genaamd Tiels Kompas, opgesteld ter

voorbereiding op de Omgevingswet. Bij het ontwikkelen van particuliere plannen zal er in de toekomst worden overgegaan van het Nee-Tenzij naar het Ja- Mits principe. Dit betekent dat er van een terughoudende opstelling naar een meer welwillende houding wordt overgegaan. De fractie van ProTiel lietweten dat zo’n welwillende opstelling zeker niet mag betekenen dat hetmateriële of immateriële schade oplevert voor anderen. Burgerinitiatieven dienen volgens ProTiel ook bij de burger te blijven. Het initiatief mag in geen geval door de gemeente worden overgenomen.