Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 5-9-2019.

Regionaal Project Breedband.

Als vervolg op een eerder ter elfder ure aan de afzonderlijke raadsleden gezonden brief was er een inspreker van Glasvezel Buitenaf aanwezig. Glasvezel Buitenaf is een concurrent van Digitale Stad, het bedrijf dat als enige heeft ingeschreven voor de aanleg van het glasvezelnet in de als onrendabel geldende gebieden van de Regio Rivierenland. Glasvezel Buitenaf heeft blijkbaar spijt dat zij niet aan de inschrijving heeft deelgenomen, hoewel zij daarvoor was uitgenodigd. In haar brief aan de raadsleden trachtte zij die te weerhouden van goedkeuring aan het voorstel van het regiobestuur tot uitvoering van het breedbandproject. In zijn betoog haalde de inspreker de inhoud van de brief nog eens aan. In het kort komt het er op neer dat Glasvezel Buitenaf van mening is dat het onderhavig buitengebied niet als onrendabel gebied volgens de normen van de Europese Commissie zou gelden. Aanleg en exploitatie door de overheid zou daarom als illegaal gelden en zou uitsluitend door marktpartijen mogen geschieden. Glasvezel Buitenaf dreigt daarom met het starten van een gerechtelijke procedure zodra het breedbandproject door de regio wordt aangenomen.

Aangezien er volgens de Europese normen is vastgesteld dat het wel degelijk om onrendabel gebied gaat en het project ook volledig door de Europese Commissie is goedgekeurd, nemen de commissieleden de spreekbeurt voor kennisname aan en hebben geen vragen. Wel wordt besloten na aanleiding van de voornoemde brief technische vragen in te dienen bij het college.

Overigens is deelname van achtenvijftig procent van de adressen in de buitengebieden bereikt. Daarmee is de financiële dekking gewaarborgd en kan het project in principe doorgang vinden. Voorwaarde is wel dat alle aangesloten regiogemeenten, op de gemeente Buren na, bij meerderheid van stemmen deelnemen.

Tiel Schone Stad.

Wethouder Groen ziet geen reden om verdere actie te ondernemen om van Tiel een schonere stad te maken. Hij heeft overleg gevoerd met de provincie en de AVRI. De ervaringen met de nieuwe restafvalprocedure worden door de inwoners van Tiel vooralsnog als positief ervaren. Het agenda- punt wordt daarom niet verder behandeld.

Appelpop.

Tijdens Appelpop is het verboden lachgas te verkopen of er mee het terrein op te komen.
De tijdelijke alcoholpoli voor Appelpop wordt gehuisvest in Zinder. De kosten daarvan worden gedragen door Stichting Appelpop. Jongelui beneden de achttien jaar bij wie alcoholgebruik wordt vastgesteld, krijgen geen toegang tot het Appelpopterrein en hun ouders worden direct op de hoogte gebracht.

Corso.

De inwoners binnen het parcours van het Corso zijn ruimschoots en tijdig geïnformeerd over de toegang tot hun woning tijdens rondgang van de corsowagens.

Cannabisproef.

Tiel is niet ingeloot om als testgemeente deel te nemen aan de landelijke weedproef. Een aantal gemeenten, verspreid over Nederland, gaat namelijk een proef uitvoeren met gelegaliseerde cannabis. Daarbij gaat het er om de koffieshops te voorzien van legaal gekweekte cannabis, om daarmee het criminele circuit buitenspel te zetten. Bovendien wordt daarmee een eind gemaakt aan de vreemde toestand dat de cannabis van de koffieshops aan de voordeur legaal is, maar aan de achterdeur illegaal. Overigens zal onze gemeente wel fungeren als controlegemeente. Er zal daarbij gekeken worden of er verschillen optreden voor wat betreft criminaliteit en andere toestanden in vergelijking met de proefgemeenten.

Ondanks het afvallen als testgemeente willen de Tiels coffeeshops wel meewerken aan hun verhuizing uit het centrum van Tiel.

Handhavingsbeleid AVRI

Aangaande het handhavinsgbeleid van de AVRI stelde ProTiel de vraag of de BijzondereOpsporings Ambtenaren, de Boa’s, van de AVRI wel voldoende zijn getraind om onderscheid te kunnen maken tussen bewust kwaadwillend gedrag, of gedrag van personen die onbewust een overtreding maken.
De fractie gaf daarbij aan dat de voorkeur van ProTiel uitgaat naar een bijzondere aandacht voorpreventieve aanpak van de Boa’s en het voorkomen van herhaalde overtreding, waarbij een boete niet onmiddellijk nodig is. De fractie zei deze opmerking te doen om reden dat zij signalen hadontvangen dat de Boa’s te snel sanctionerend optreden.
De VVD vroeg of de Boa’s kunnen worden toegerust met pepperspray. Maar volgens de wethouderworden de Boa’s al toegerust met handboeien, waarvoor zij ook trainingen hebben gevolgd.