Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 4 juni 2020

Met in acht neming van de anderhalve meter maatregel, vond de vergadering plaats in de raadszaal van het stadhuis. Echter was eveneens in verband met de RIVM-richtlijnen de vergadering niet toegankelijk voor het publiek, maar wel live te volgen op de website van de gemeente Tiel.

Informatie-uitwisseling

De heer W. Brouwer, directeur van de AVRI, gaf een presentatie over het reilen en zeilen van deze regionale dienst. Hieruit komt naar voren dat de accountant van de AVRI de jaarstukken gaat herzien waar het de gecreëerde financiële reserve betreft bedoeld voor de overdracht van de Geldermalsense afvalberg in 2040. Door die herziening zal blijken dat de AVRI voor het begrotingsjaar 2019 een overschot van € 300.000,00 in de boeken kan bijschrijven.  

Formatieplan

Het college doet een voorstel aan de commissie voor een nieuw formatieplan van de bezetting van het gemeentekantoor. Dit heeft te maken met de veranderende gemeentelijke taken en nieuwe wetten. Mede daardoor, maar ook doordat de gemeente in een recent verleden wegens bezuinigingen genoodzaakt was tot inkrimpen, is er een capaciteitsprobleem ontstaan. De bezetting is niet alleen te laag, maar er ontbreken ook specialisten.

Alle fracties van de commissie stemmen met het voorstel in, maar de fracties voorzien tevens dat het moeilijk zal worden om goede en ervaren ambtenaren aan te trekken.

Zienswijze  begroting 2021 AVRI

Het college heeft een concept zienswijze opgesteld over de begroting 2021 van de AVRI en legt deze voor aan de commissie.

De voornaamste punten uit de zienswijze zijn dat de gemeente Tiel een verhoging van € 44.- voor de afvalstoffenheffing in 2021 zorgelijk hoog vindt, evenals de voorziene sterke stijging van de overheadkosten, ook al liggen de AVRI tarieven nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

Over een begrotingspost van € 7,- per huishouden t.b.v. voorlichting en gedragsbeïnvloeding vraagt zij nadere onderbouwing, want er is nog geen plan van aanpak aan verbonden. Dat lijkt dus op natte vinger werk, al worden deze woorden niet in de zienswijze gebruikt. Maar niettemin stelt de gemeente Tiel voor om eerst een plan op te stellen en daaraan het benodigde budget te koppelen

Een ander punt van zorg is het ophalen van papier door verenigingen. Het is het Tielse college duidelijk dat het kosten zou besparen als Avri zelf het papier ophaalt en de regeling met de verenigingen wordt stopgezet. Maar de belangen van de verenigingen zijn ook een maatschappelijke belang. Daarom vraagt de gemeente Tiel om een oplossing. De AVRI zou dus op zoek moeten gaan naar een geraffineerd plan, waarin zowel de kool als de geit gespaard worden.

De commissie is geheel tevreden met deze zienswijze en stuurt deze als hamerstuk naar de raad. 

Voorlopige jaarrekening AVRI 2019

Vanwege de eerder gemelde herziening door de accountant van de AVRI kon de voorlopige jaarrekening  over het jaar 2019 niet door de commissie in behandeling worden genomen. Deze zal regulier worden behandeld in de raad. Wel heeft ProTiel naar aanleiding van de stukken enkele schriftelijke vragen ingediend betreffend de beoogde verwerking van incontinentiemateriaal in de verbrandingsinstallatie van de ARN. Het gaat daarbij om een keuze voor verbranden of recyclen. En tevens het oplossen van een door aanmerkelijke hoeveelheden incontinentiemateriaal veroorzaakt probleem voor een kwetsbare groep. 

De vragen luiden als volgt.

Is er al zicht op wanneer ARN gereed is met het kunnen verwerken van incontinentiemateriaal?

Kunt u aangeven wat de kostenstijging per ton is als dit materiaal niet verbrand maar verwerkt wordt (gerecycled) bij ARN?

Het antwoord op de eerste vraag is voorlopig nog schuldig. Dat op de tweede vraag luidt dat de recycling van luiers € 103,63 per ton kost en de verbranding € 74,02 per ton. In de gemeente Tiel zouden daarvoor negen stuks ondergrondse containers komen te staan. Het zou ook leiden tot een tariefsverhoging per huishouden van € 5,10 in het eerste jaar, maar de daarop volgende jaren beperkt worden tot een verhoging van het thans geldend tarief met € 4,30. Hetgeen aanleiding van ProTiel was tot de volgende aanvullende vraag.

Waarom wordt afgeweken van het principe dat goed scheiden loont? Immers het vaste deel gaat omhoog en het variabele deel, daar waar goed scheiden loont, gaat omlaag.

Zienswijzen VRGZ (Veiligheidsregio Gelderland Zuid) en Regio Rivierenland

De zienswijze op de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de VRGZ leverde weinig stof tot discussie. Bovendien viel er over de rekening van 2020 en dus over de begroting van 2021 niet alles te melden, omdat het nog ontbrak aan een concreet overzicht aan kostenstijgingen ten gevolge van de coronacrisis. Maar volgens Burgemeester Beenakker wordt de veiligheid gestuurd tegen lage kosten. 

Ongeveer hetzelfde gold voor de zienswijze op de jaarstukken en de programmabegroting van de Regio Rivierenland. Beide zienswijzen werden dan ook als hamerstukken naar de raad verwezen.

Verplaatsing coffeeshops

Aan de wens van velen om de coffeeshops te verplaatsen naar locaties buiten de binnenstad wil het college tegemoet gaan komen. In ieder geval wordt er over gegaan tot onderzoek naar een geschiktere plaats voor de vier Tielse coffeeshops. De eigenaren van de shops willen daar wel aan meewerken, mits er voorzien wordt in een geschikte plaats niet al te ver buiten het centrum en liefst in de nabijheid van een parkeer-mogelijkheid. Het gevaar is uiteraard dat de overlast wordt mee verplaatst. In ieder geval gaat de gemeente op zoek naar rustige plaatsen aan de rand van de kern, die gemakkelijk te bereiken zijn vanuit de stad en de regio per fiets en per auto. Alle fracties zijn het weliswaar met deze verkenning eens, maar ProTiel ziet het niet als een simpele actie. Er zitten veel mitsen en maren aan. Wie zit er te wachten op een coffeeshop naast zijn deur? ProTiel blijkt dan ook als enige fractie van mening dat het onderwerp geen hamerstuk moet worden, maar regulier in de raad dient te worden behandeld. En aldus geschiedde het.