Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 3 sept. 2020.

Verkennende studie warmtebronnen Tiel West en Noord.

Als onderdeel van het klimaatakkoord dient elke gemeente een visie over de warmtetransitie op te stellen. De Gemeente Tiel heeft het concept van de visie gereed en zal deze in het najaar aanbieden aan de Raad. Om de visie nader uit te werken dient er ondersteuning te komen van een adviesbureau met technische en organisatorische kennis over deze materie. Dat bureau zal de opdracht krijgen onderzoek uit te voeren in de wijken Tiel West en Tiel Noord, die het meest kansrijk zijn voor de aanleg van een duurzaam warmtenet. Daarvoor dient er een aanbesteding plaats te vinden, waarbij de kosten voor het advies, geraamd tussen de €35000 en € 60000, echter uit een door de rijksoverheid beschikbaar gesteld budget komen.
Tiel heeft in het verleden al eens een wijkverwarming gekend, gevoed vanaf een centraal ketelhuis. Dat was geen succes. Niet alle woningen beschikten over voldoende warmte, terwijl op enkele plaatsen waar de leidingen in de straat lagen, de sneeuw gemakkelijk smolt.
In Passewaay zijn in een recenter verleden enkele woningblokken op aardwarmte aangesloten. Wat evenmin een succes was.
Reden voor ProTiel en ook voor de VVD, om nog eens even in de raad van gedachten te wisselen over de onderzoeken.

Vragenlijst.

Mevrouw Derksen van de VVD heeft eerder een vraag ingediend naar de kosten van de begeleiding van personen die via Werkzaak bij de AVRI zijn geplaatst. En waar deze kosten dan wel komen te liggen.
Wethouder Groen zegde haar toe daarover navraag te doe bij AVRI.

Actualiteiten.

Onder het verzamelagendapunt Actualiteiten werd vanuit de VVD fractie de vraag gesteld of de politie in Tiel inderdaad structurele bezettingsproblemen heeft, zoals in de media onlangs werd gemeld.
De burgemeester gaf toe dat die berichten deels juist waren. Wat wil zeggen dat het aantal wijkagenten op goede sterkte is, maar dat de recherche door onderbezetting problemen ondervindt bij de uitvoering van haar taken.

Wethouder Brink meldde dat ook de inwoners van Zennewijnen zich kunnen aanmelden voor aansluiting op het glasvezelnet. Zij worden dan uiteraard onder dezelfde voorwaarden aangesloten als de overige inwoners van de Gemeente Tiel.

Mevrouw Derksen vertelde dat AVRI heeft besloten om de inzameling van oud papier zeker nog tot eind 2021 door verenigingen te laten uitvoeren. Het jaar daarop wordt beproeft welke alternatieven er mogelijk zijn om de verenigingen van inkomsten te voorzien.

Het aanbrengen van adres chips op de containers wordt uitgesteld zolang de regio- gemeenten hierover geen advies hebben uitgebracht.

Subsidioloog.

De aanbesteding van een subsidioloog gaf geen problemen voor de commissie.
Voor de aanbesteding was een budget van €25000 nodig. Dat lijkt veel geld, maar er komt dan een contract op basis van no cure no pay. Bovendien mag er van worden uitgegaan dat de subsidioloog zoveel uit de subsidiepotten van Rijk, Provincie en wellicht de Europese Gemeenschap weet te puren, dat de kosten dubbel en dwars worden terugverdiend. Als hamerstuk naar de Raad dus met dit onderwerp.

Governance Protocol.

Voor de nieuwste Gemeenschappelijke Regeling binnen de Regio Rivierenland, namelijk de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, kortweg de UBR, dient een bestuursorgaan in het leven te worden geroepen. Daartoe is er een zogenaamd Governance Protocol, oftewel Bestuursvorm opgesteld. Die lijkt veel op de bestuursvormen van de al bestaande GR’s, wat voor de hand lijkt te liggen. Maar ja, die vorm van besturen, waarbij de raadsleden van de diverse regionale gemeenten op de achterbank zitten, staat binnen de raden al ter discussie. Veel raadsleden in onze gemeente en in de regio willen nu niet dat in de bestuursvorm van deze nieuwe GR de zelfde weeffout wordt gemaakt. Zij willen niet alleen aan de handrem mogen trekken, maar minstens ook de richtingaanwijzers bedienen, die de aan het stuurwiel zittende dagelijkse bestuurders maar hebben te volgen. De commissie kende haar plaats en stuurde dit onderwerp wijselijk ter behandeling naar de raad.