Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 28 november 2019.

Bodemsanering Papesteeg.

Op het voormalige Wetroterrein aan de Papesteeg, waar sprake is van ernstige bodemvervuiling, staat al sinds 2009 een saneringsinstallatie in de vorm van een in de bodem aangebracht Bioscherm, waarbij de verontreiniging biologisch door bacteriën wordt afgebroken. Door de plaatsing van het scherm wordt de aanzienlijke doorsijpeling van de vervuiling naar het grondwater stevig gereduceerd. Echter is uit de verschillende grondwater meetpunten in het veld vastgesteld dat de vervuilingspluim van het grondwater tot in een diepe kleilaag onder de Linge reikt. Daarbij is wel sprake van een verminderde vervuiling door natuurlijk afbraak. Voorgesteld wordt nu om het bioscherm, dat jaarlijks flinke kosten met zich meebrengt, af te bouwen, maar de vervuiling wel te blijven monitoren. Hiermee zou een flinke kostenvermindering worden bereikt, maar de vervuilingpluim zou zich daardoor wel uit gaan breiden van 1,5 km naar 2 km. Aan het voorstel van het college zijn een tweetal rapporten van adviesbureaus toegevoegd. Die zijn nogal technisch en wat minder goed te doorgronden door mensen die niet thuis zijn in de wereld van de bodemsaneerders.
De fractie van ProTiel ziet het in principe wel zitten om de saneringskosten omlaag te brengen, maar mist in de stukken wat de consequenties zijn voor de gezondheid van mensen en bodemleven als de verontreinigingszone verder uitloopt.
Samen met GroenLinks zal ProTiel zogenaamde artikel 41 vragen stellen over de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid.

Actualiteiten.

Over de inval op het woonwagenkamp Passewaay, waar twee arrestaties zijn verricht die in relatie zouden staan met eerdere politie-invallen op een kamp in Oss, kan de Burgemeester desgevraagd gedurende het lopende onderzoek geen details verstrekken.

Wethouder Groen zal zich op de hoogte stellen van de aanstelling bij de AVRI van 25 medewerkers van de WerkZaak en over de doelmatigheid daarvan de Commissie Bestuur informeren.

ProTiel vraagt hoe om te gaan met de hinder van knalvuurwerk in de wijk Rauwenhof. De Burgemeester adviseert om dit via de geijkte kanalen te melden.

Subsidiebeleid.

Het subsidiebeleid in de Gemeente Tiel is volgens de conclusie van de Rekenkamer door de jaren heen wat scheef gegroeid en voldoet niet meer aan de eisen van helderheid en controleerbaarheid. Het college stelt daarom een nieuwe subsidieregeling voor, waarbij de aanvragers tevoren volledige openheid dienen te geven over het bestedingsdoel en daarbij ook flink wat papierwerk moeten verrichten en bewijsstukken moeten tonen.

Alle fracties delen de wens tot een transparant subsidiebeleid maar spreken hun zorg uit over de complexiteit van de nieuwe opzet. Toegezegd wordt dat verenigingen op verzoek begeleiding krijgen bij het indien van de subsidieaanvraag nieuwe stijl.

Hoewel in principe alle subsidies onder een deelverordening vallen, kiest de gemeente er in uitzonderlijke gevallen voor om subsidies rechtstreeks in de begroting op te nemen. Dit vanwege omvang of belang voor Tiel, of andere zwaarwegende redenen. Om welke subsidies dat gaat is jaarlijks terug te vinden in de begroting. Zo worden de subsidies voor Appelpop, Fruitcorso, Buah Hati en het Dierenpark in de begroting 2021 opgenomen. De fractie van ProTiel merkte op wel een beeld te hebben bij omvang, belang of zwaarwegendheid waar het om het Fruitcorso en Appelpop gaat, maar vraagt zich af wat de achtergrond bij Buah Hati en het Dierenpark kan zijn. Volgens de ambtenaar die er over gaat, mevrouw Stel, gaat het daarbij om historisch en culturele belangen.

Het dossier wordt in de eerstvolgende raadsvergadering regulier behandeld.

Regionale Energiestrategie.

De commissie wordt bijgepraat over een mogelijk proefproject in Wadenoijen in het kader van de Regionale Energiestrategie. Het gaat daarbij om een teeltondersteunende voorziening in de vorm van zonnecollectoren. De fractie wilde weten wat zij zich bij een teeltondersteunende voorziening moest voorstellen. Dit blijkt een overkapping te zijn van lichtdoorlatende plasticfolie, waaronder het gewas, in de regel zachtfruit, beschermd is tegen hagel en bovendien een hogere opbrengst geeft. De bedoeling is dat het plastic vervangen wordt door half lichtdoorlatende zonnepanelen.

De ProTiel fractie kon niet onmiddellijk aangeven wat zij daarvan moest vinden, maar stelde wel dat bij alles wat we bedenken de inwoner wel centraal moet staan. De fractie gaf verder aan tegenstander te zijn van biomassacentrales waarvoor de houtsnippers uit de VS verscheept moeten worden. Ook zei de fractie dat er geen stadsverwarming opgezet moet worden waarbij onnodig warmte verloren gaat bijhet transport door “geïsoleerde” leidingen.

Het onderwerp zal in de raadsvergadering verder worden besproken.

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020.

Veel partijen zijn bezorgd over de lage capaciteit waarmee de Tielse organisatie haar vele taken uit moet voeren. De burgemeester deelt deze zorg. Hij stelt echter ook dat sinds kort jonge aanwas de gelederen van de organisatie heeft versterkt. Daarmee hoopt hij dat de werkdruk een acceptabel niveau zal bereiken.

ProTiel kan zich prima vinden in het uitvoeringsplan van de integrale veiligheid, maar blijft bezorgd over de ondermaatse personele bezetting. Die zijn wat het politiekorps betreft, mede veroorzaakt door besluiten in Den Haag. De fractie merkte evenwel op te hebben vernomen dat de gemeentelijke personele bezetting ook niet op orde is. Zij wilde weten of dit inderdaad het geval was en zo ja, wat de reden kon zijn. Waren het budgettaire redenen of was de gemeente een onvoldoende aantrekkelijke werkgever? ProTiel wilde tevens weten hoe het met de continuïteit van de projecten in het veiligheidsplan liep. Werden die ook uitgevoerd, of was het meer een wensenlijst. Hoewel de fractie begreep dat voor het uitvoeringsprogramma een hoge mate van creativiteit vereist was, zag zij in de stukken te vaak bij de benoemde risico’s de zinsnede “onvoldoende capaciteit”langskomen. Dat wekte de indruk dat er een brevet van onvermogen werd afgegeven.

ProTiel wees er op nog maar enkele dagen eerder een bijeenkomst te hebben bijgewoond in het veiligheidshuis, waar personele ondercapaciteit genoemd werd als een direct gevaar voor de bestrijding van ondermijnende zaken en invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de Tiels burgers. De fractie wil duidelijkheid: moet zij zich nu zorgen maken of niet?

Burger-overheidsparticipatie.

Alle partijen bevestigen de Tielse inwoner moeilijk te motiveren is om aan projecten deel te nemen. Maar heeft de inwoner een plan, dan moet er voor gezorgd worden dat de Tielse ambtenarij adviseert en faciliteert. ProTiel merkte op dat er een wezenlijk onderscheid in inwonersparticipatie is als het gaat om reactie op gemeentelijk beleid, of als het initiatief van de inwoners zelf uitgaat. In het eerste geval betrek je inwoners bij het gemeentelijk plan. In het tweede geval betrekken de inwoners de gemeente in hun plan. De fractie is daarbij van mening dat het zwaartepunt dient te liggen bij het tweede geval en niet bij wat de gemeente of de politiek wil.

Er is geconstateerd dat er de laatste tijd minder ideeën via de website Trots op Tiel uit de samenleving komen. De website sluit mogelijk niet aan. Volgens de ProTiel fractie zouden de inwoners actief opgezocht moeten worden in hun eigen omgeving. Daar ligt hun belang en ankerpunt. Kortom zoek ze op i.p.v. dat ze jou moeten zoeken of naar een website moeten gaan. De fractie wees naar een eerder in het Presidium behandelde nota over Democratie in Actie, die de gemeente als handvat kan dienen.

Democratie in Actie is een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gesteund actieprogramma. Democratie in Actie zou Tiel willen steunen in begeleiding énfinanciële middelen om een ‘Quik Scan Lokale Democratie’ te doen voor Tiel.Daarin wordt door middel van vragen aan raadsleden, ambtenaren, collegeleden en inwoners een beeld gevormd over de lokale democratie in Tiel. Voorafgaande en na de scan wordt Tiel begeleid en ondersteund door inhoudelijke experts. Een deel van de deskundigen bestaat uit griffiers van gemeenten die daarvoor speciaal zijn getraind. De scan levert een beeld op dat als startpunt kan dienen voor maatregelen binnen de gemeente om in gesprek met inwoners de lokale democratie te versterken.