Uit de vergadering van de Commissie Bestuur op 4 juli 2019

Actualiteiten.


Het zonnepanelen complex op de vuilstortberg van de AVRI in Geldermalsen levert een stevige elektriciteitsproductie op, daardoor is SOLAR BV, de exploitant van het complex, instaat om over het afgelopen jaar een incidenteel dividend van € 350.000,00 uit te keren aande gezamenlijke aandeelhouders, waaronder ook de Gemeente Tiel.
Regio Rivierenland beraadt zich over de bestemming c.q. de verdeelsleutel van dit positieve resultaat.

Toekomstbestendig maken woningen.

De provincie Gelderland wil investeren in het energiezuinig maken van woningen. Dit wil zij doen door geld beschikbaar te stellen voor een duurzaamheids lening. Een van de voorwaarden is dat ook de gemeenten daar een deel aan bijdragen.
De gemeente Tiel heeft zelf al geruime tijd een duurzaamheids lening waar veel inwoners gebruik van maken. Maar de mogelijkheden om van de regeling gebruik te maken is bij de provincie ruimer dan bij de gemeente Tiel. De gemeente zou haar regeling dus aan die van de Provincie aan moeten passen door een nieuwe deelverordening vast te stellen.

ProTiel ziet in de aanpassing van de regeling geen financiële risico’s voor de gemeente enziet het als een welkome aanvulling voor het beleid aangaande de energietransitie. Zij stelt voor de aanpassing van de verordening als hamerstuk in de komende raadsvergadering af te handelen. De overige partijen, eveneens verheugd met de uitbreiding van de regeling, stemmen daarmee in.

Rekenkamer.

Middels een brief aan de gemeenteraad geeft de Rekenkamercommissie een overzicht van haar werkzaamheden voor Tiel in het heden en in de toekomst. Zij geeft aan dat de voorgenomen bezuinigingen, die tot halvering van haar budget zou gaan leiden, de werkzaamheden van de Rekenkamer ernstig zal bemoeilijken. De door de raad verlangde onderzoeken zal zij minder voorspoedig kunnen behandelen. Daarnaast heeft de Rekenkamer van de gelegenheid gebruik gemaakt om de raadscommissieleden te verzoeken binnen een termijn van veertien dagen suggesties voor onderzoeken in te dienen. Deze suggesties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

ProTiel spreekt haar tevredenheid uit over het initiatief van de Rekenkamer om de raadscommissie te informeren over de effecten van de voorgenomen bezuiniging. Dit maakt duidelijk dat er minder onderzoeken verricht zullen worden wanneer de bezuiniging wordt doorgevoerd.
Dat de halvering van het budget in verhouding staat met die van andere gemeenten, zoals door het college wordt beargumenteerd, is voor ProTiel geen punt van belang. Wij zien het meer als voldoen aan de verplichting om een Rekenkamercommissie in stand te houden, maar deze tegelijkertijd niet serieus te nemen door haar het werk onmogelijk te maken. Bovendien leiden de onderzoeken van de Rekenkamer nogal eens tot onvoorziene kostenbesparingen.
ProTiel vindt een bezuiniging van deze grootte op het budget dan ook niet op zijn plaats.De overige partijen delen onze mening.
Het college zal zich over het standpunt van de raadscommissie beraden en komt in november met haar definitieve voorstel in de begroting 2020.