Uit de raadsvergadering van 19 februari 2020.

Installatie Raadslid.

In de zeer korte raadsvergadering van 19 februari werd als eerste punt van orde de heer R. Corporaal geïnstalleerd als raadslid voor de CU. Het betrof een tijdelijke benoeming tot het moment dat de heer M. Koning, uitgevallen wegens persoonlijke omstandigheden, weer in staat zal zijn het raadslidmaatschap op zich te nemen.

Ingekomen hamerstukken.

Een drietal in de diverse raadscommissie voorbehandelde stukken en door deze unaniem als hamerstukken aangemerkt, konden als zodanig zonder verdere discussie afgehamerd worden. Het ging hierbij om het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024, een onder auspiciën van de Regio Rivierenland opgesteld document.
Het volgende hamerstuk betrof de Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Deze inkomenstoeslag wordt verlaagd van 40% naar 35% van de toepasselijke bijstandsnorm en is een uitvloeisel van de besluitvorming in november 2019 m.b.t. de Begroting 2020.
Tenslotte bekrachtigde de hamerslag de Aanwijzing Lokale Publieke Media-instelling. Hetgeen betekende dat voor de komende 5 jaar de uitzendlicentie voor de publieke omroep toegewezen wordt aan Regio TV.

Zienswijze Meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland.

De raad werd verzocht de voorgelegde Zienswijze Meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland goed te keuren. Het bijzondere van deze zienswijze was, dat deze werd samengesteld door een kleine werkgroep uit de raad en niet, zoals gewoonlijk, door het college. In essentie komt de zienswijze van de raadswerkgroep er op neer dat de kerntaak van Werkzaak het uitvoeren van de Participatiewet is, zoals die is ondergebracht in de onderhavige Gemeenschappelijke Regeling. Dat bovendien het meerjarenbeleidsplan meer een visie is op hoe deze kerntaak uitgevoerd zou moeten worden. Daarom zou het beter zijn de term ‘Meerjarenvisie’ te gebruiken in plaats van Meerjarenbeleidsplan. Naast het bepalen van een zevental vaste thema’s, wil Werkzaak ook bepalen hoe werkgevers zich dienen te gedragen naar deze thema’s. De raadswerkgroep vindt echter dat het niet aan Werkzaak is om voor te schrijven hoe werkgevers zich dienen te gedragen. Zij dient louter mensen aan het werk te krijgen. En tenslotte stelt de werkgroep in de zienswijze dat, m.b.t. de bedrijfsvoering, geen concrete acties en ambities worden beschreven die leiden tot een transparante en financieel onderbouwde bedrijfsvoering.

De raad kon zich helemaal vinden in de onderbouwing van de werkgroep en stelde de zienswijze unaniem vast.

Personele Wijzigingen.

Wegens veranderingen binnen de fractie van de VVD, werden een aantal benoemingen in de commissies Ruimte, Samenleving, Beleidscyclus en Bestuur vastgesteld.