Uit de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2019.

Technische aanpassingen.

Met het ontstaan van de nieuwe fusiegemeente West Betuwe moeten de regelingen van Belastingsamenwerking Rivierenland, ofwel de BSR, en de AVRI aangepast worden. De oude gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal worden als deelnemers geschrapt, de gemeente West Betuwe toegevoegd. Voor het overige veranderd er niets.

Omgevingsdienst Rivierenland.

Bij de bespreking over de Omgevingsdienst Rivierenland, kortweg de ODR, een tot de Gemeenschappelijke Regelingen, kortweg GR, behorende regionale dienst, bestond op voorhand veel onduidelijkheid. Dit omdat het beeld ontstond dat gevraagd werd aan de raad om nog meer bevoegdheden af te staan aan het Algemeen Bestuur van de ODR. Als een van de voortrekkers van de initiatiefgroep Grip op de GR, is ons raadslid in de materie gedoken. Na veel gesprekken en stukken bleek dat het om een misverstand ging. Immers met de instelling van de GR was de raad al op afstand komen te staan. Het is een collegeregeling, waarbij het hoogste orgaan bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de wethouders van de deelnemende gemeenten. Saillant is wel, dat uit een brief van de provincie Gelderland blijkt dat het AB geen rol heeft in deze. Op de vraag wat de rol van het AB dan wel is zal het college t.z.t. antwoorden.

Woonvisie.

Bij de bespreking van de Woonvisie, het document waarin het college van B en W haar ideeën over het woningbouwbeleid heeft verwoord, kwam ProTiel samen met GroenLinks tot het indienen van een motie. Deze motie had tot doel te wijzen op het belang van nieuwe woonvormen en concepten zoals tiny houses en ecowoningen en de totstandkoming daarvan mogelijk te maken. Een aanvulling op de Woonvisie dus, want daarin stond over deze materie niets vermeld. De motie leek het in de ingediende vorm niet te gaan halen. Maar met de toezegging van de wethouder dat er nog een uitvoeringsagenda komt, is de motie aangehouden. Dit om hem t.z.t. in een mogelijk aangepaste vorm weer in te dienen.

Begroting GGD 2020.

Het overleg over de begroting voor het jaar 2020 van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Gelderland Zuid leidde tot een mede door ProTiel ingediend amendement. De raad was niet zeer te spreken over het telkens weer overschrijden van de begrotingen van deze voor meerdere gemeenten in een Gemeenschappelijke Regeling optredende organisatie. Het amendement hield in dat de wat gematigde kritische bewoordingen van het college over de ingediende begroting wat meer aangescherpt dienden te worden. Na discussie en een schorsing werd een aangepast amendement in stemming gebracht en aangenomen.

Veerdienst.

De veerdienst wordt voor de komende 10 jaar uitbesteed aan het veerbedrijf dat ook de Hendrikus heeft gehuurd, opgeknapt en elders in het land in de vaart heeft gebracht. Deze uitbesteding houdt ook de verkoop van de veerboot Pomona aan dat bedrijf in. ProTiel was zeer ongerust over de verschillende financiële aspecten die aan deze uitbesteding kleven.

Sneed de gemeente Tiel zich na afloop van het contract niet in eigen vlees? Maar onze vragen werden door het college afdoende beantwoord en het contract bleek goed afgetimmerd te zijn, waarmee onze ongerustheid werd weggenomen.