Uit de commissievergadering Ruimte van 2 juni 2020

Jaarstukken Industriepark Medel.

De behandeling van de jaarstukken 2019 van Industriepark Medel, alsmede een begrotingswijziging voor het jaar 2020, hadden weinig om het lijf voor de commissie en werd vlotweg als hamerstuk naar de raad verwezen. 

Bestemmingsplan Tiel West Nieuwe Tielseweg 112a

Het collegestelt de commissie voor over te gaan tot wijziging van het Bestemmingsplan Tiel West Nieuwe Tielseweg 112a, om woningbouw ter plaatse mogelijk te maken. Het betreft een inbrei-locatie op de plaats van het te slopen oorspronkelijke districtskantoor van Liander, dat ten laatste onderkomen was van het Beursplein. Omdat dit kantoorgebouw geen functie meer heeft, moet het plaats maken voor de bouw van 105 te verhuren appartementen. Minimaal 30% van deze appartementen zal in het dure middensegment worden verhuurd. ProTiel hoopt dat de verhuur in deze prijsklasse invloed zal hebben op de doorstroom aan de onderkant van de woonladder. Wij hebben dan ook de vraag gesteld of dit effect is te meten. En zo ja, of de commissie hiervan op de hoogte kan worden gehouden. Het antwoord van de wethouder was dat dit niet is te meten. En dat de woningen passen binnen de woonvisie. De commissie kon zich verder vinden in het voorstel, dat als hamerstuk naar de raad is gegaan.

Kredietaanvraag Nieuweweg en Teisterbandlaan

Voor het vervangen van de trottoirtegels in de Nieuweweg verzoekt het college aan de commissie akkoord te gaan met het benodigde krediet. In de Nieuweweg wordt het riool vervangen en men wil daarna, mede op verzoek van de bewoners, ook de trottoirs opknappen met nieuwe tegels. Het college was daarbij van mening dat als er niet aan het bewonersverzoek zou worden voldaan dit ten koste ging van het imago van de gemeente. Pro Tiel heeft hierop de vraag gesteld waarom dit ten koste zou gaan van het imago van Tiel. Waarop de wethouder antwoordde dat gezien de gewenste inspraak en participatie van inwoners het reëel is aan hun wens te voldoen. Overigens zouden de tegels technisch versleten zijn en niet opnieuw te gebruiken. Hetgeen de commissie deed besluiten er een hamerstuk van te maken.

Een kredietaanvraag voor de herinrichting van de Teisterbandlaan ter hoogte van het nieuwe winkelcentrum, was oude koek voor de commissie en riep derhalve geen vragen of weerstand op. Ook deze aanvraag ging als hamerstuk naar de raad.