UIT DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN 4 DECEMBER 2019.

Verordening maatschappelijke ondersteuning.

Per 1 januari 2020 wordt er een wetswijziging van kracht waarmee het abonnementstarief in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, wordt ingevoerd. Dit abonnementstarief bedraagt €19,- per maand en komt in de plaats van de huidige eigen bijdrage in de kosten. WMO cliënten gaan met deze maatregel maandelijks een vast bedrag betalen, ongeacht de hoeveelheid zorg en ondersteuning die zij verkrijgen. Omdat de maatregel wettelijk door de landelijke overheid is opgelegd, is de gemeente Tiel genoodzaakt hiermee akkoord te gaan. De commissie heeft wel zijn zorguitgesproken over het feit dat deze verandering de gemeente Tiel € 24000,- per jaar extra gaat kosten. Het college stelde voor om een algehele wijziging van de verordening in het eerste kwartaal van 2020 ter vaststelling op de raadsagenda te zetten. ProTiel wilde weten of dat geen juridische problemen opleverde, omdat de wetswijziging immers al ingaat op 1 januari 2020. Maar de wethouder verzekerde dat daar geen sprake van zou zijn. Overigens zou de invoering van het abonnementstarief ook effecten hebben op de afspraken met zorgaanbieders. Dat ging om zaken van technische aard, die geen gevolgen zouden hebben voor de cliënten.

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raad.

Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis.

De commissie werd op de hoogte gesteld van wijziging van de begroting 2019 van Veilig Thuis, dat een uitvoeringsonderdeel is van de GGD Gelderland Zuid. Dit is een gemeenschappelijke regeling van meerdere gemeenten. Tevens werd de commissie gevraagd de door het college opgestelde, aan de commissie voorgelegde en aan de GGD kenbaar te maken zienswijze te bekrachtigen. Maar daar had de commissie niet veel zin in. Zij was niet blij met de begrotingswijziging. Er werd algemene onvrede geuit over de jaarlijks terugkerende begrotingswijzigingen van de GGD. Er werd gewezen op zienswijzen van andere gemeenten, waarin kritischer werd gereageerd op deze wijziging dan de gemeente Tiel. Voorgesteld werd om zinsneden uit andere zienswijzen te gebruiken in de Tiels zienswijze. De commissie besloot ten slotte om het agendapunt reguleer in de raad te behandelen, waar dan alsnog besloten kon worden de zienswijze aan te scherpen.

Aanwijzingsprocedure Lokale Media-instelling.

In de Aanwijzingsprocedure Lokale Media-instelling, word beschreven welke stadia er worden doorlopen bij de aanwijzing van een lokale omroepinstelling voor de komende termijn. Hiervoor hebben zich twee gegadigde gemeld: NOVA Media Producties en de huidige aanbieder Stad TV Tiel. De commissie kan zich vinden in de voorgestelde procedure tot aanwijzing, die ook voor een groot gedeelte is vastgelegd door het Commissariaat voor de Media. De twee gegadigden zullen hun aanvraag presenteren voor een ambtelijke afvaardiging van de gemeente Tiel. De commissie is gevraagd of er een afvaardiging uit hun midden aanwezig wil zijn bij deze presentaties. ProTiel heeft de uitnodiging aanvaard en voorgesteld om na die bijeenkomst vooroverleg te voeren op de besluitvorming in de raad. De wethouder wees dat af, omdat de aanwezigheid bij de presentatie gezien moest worden als een beeldvorming. Desondanks zal ProTiel de presentatie bezoeken.