Uit de Commissie Ruimte van 3 december 2019.

Rioleringsplan

In het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2022, ging het om de belastingverordening op legeskosten voor rioolaangelegenheden en de normale rioolheffingen, alsmede de plannen voor onderhoud en vervanging van rioleringen in deze periode. Wat dit laatste betreft was uitgebreid beschreven hoe het plan van onderhoud en vervanging in elkaar steekt en wat de kosten hiervan zijn. Daarover werd door de commissie positief geoordeeld.

Wat de leges betrof bleek dat deze momenteel slechts 71 procent van de werkelijke kosten dekken, wat betekent dat er in het komende belastingjaar ruimte is voor aanpassing van de tarieven. Het voorstel van het college was om de tarieven te verhogen met het percentage van de inflatie. De fractie van ProTiel was daar niet op tegen, maar merkte tevens op dat het dan zeer aannemelijk was dat de leges in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw zouden moeten stijgen. Wethouder Groen kon daar niet met zekerheid antwoord op geven. Hij vond die veronderstelling op dat moment wat prematuur, maar zou er volgend jaar op terugkomen. Het rioleringsplan werd vervolgens akkoord bevonden door de commissie en gaat als hamerstuk naar de raad.

Bestemmingsplan Lingedijk.

Om de bouw van een appartementencomplex tussen kerkhof Ter Navolging en de spoorwegovergang aan de Lingedijk mogelijk te maken, diende het nieuwe Bestemmingsplan Tiel West Lingedijk vastgesteld te worden. In dit complex worden onder andere 28 sociale huurwoningen gerealiseerd. Voor ProTiel was het belangrijk om te weten of deze woningen niet na een aantal jaren weer onttrokken konden worden aan de sociale sector. Wethouder Brink antwoordde hierop dat deze woningen worden over gedragen aan KleurRijk Wonen en dus sociaal blijven. Tevens wilde ProTiel weten wat de nieuwbouw ging betekenen voor de stroomvoorziening van de naast gelegen begraafplaats, die deze voorziening tot nu toe betrok van het bestaande gebouw dat ging vervallen. De stroomvoorziening zou, volgens de wethouder, echter op kosten van de ontwikkelaar worden herstelt.

De meeste partijen vonden het geheel een prima plan met een goede uitstraling. De VVD was evenwel niet gelukkig met het ontwerp en wilde daarom het agendapunt regulier in de raad behandeld hebben.

Huisvesting arbeidsmigranten.

Het college wil in Tiel centrale huisvesting voor arbeidsmigranten regelen. Dit in overleg met de verschillende uitzendorganisaties. Verder wil B en W een webapplicatie Digitaal Nachtregister voor Tiel instellen. Daarmee kan er zicht komen op het aantal in de gemeente Tiel verblijvende arbeidsmigranten, zodat er ook belasting geheven kan worden. Het centraal huisvesten is bedoeld om de druk die in verschillende straten en wijken ontstaat te verminderen. De afspraken met de uitzendorganisaties moeten er in voorzien dat de verkamerde gezinswoningen weer terug komen in de sociale koopsector. Het college wil een harde afspraak dat voor iedere zes Oost Europese uitzendkrachten die in een centrale huisvesting geplaatst worden er één verkamerde eengezinswoning vrij komt. Er zal echter met zorg naar geschikte locaties moeten worden gezocht. En er zal voldoende toezicht aanwezig moeten zijn. Er komen overigens geen gezinnen in de centrale huisvesting en zij is bedoeld voor kort of middellang verblijf. ProTiel heeft aangegeven dat het probleem van arbeidsmigranten ook regionaal bekeken en aangepakt moet worden.

Na commissiebreed akkoord is het voorstel als hamerstuk naar de raad gegaan.