Kort verslag van de raadsvergadering van 23 september 2020

Dit was de eerste vergadering na het zomerreces.

Bij actualiteiten heeft ProTiel aandacht gevraagd voor het Joods Geluidsmonument. Na jarenlang stilte is het geluid weer gemaakt, maar lang niet goed; het geluid is te zacht en soms vervormd tot een soort rochel. Ook mist het de lichte echo die het oorspronkelijk had. Het college zal er aandacht aan besteden.

Er stonden twee hamerstukken op de agenda. Het eerste betrof de vraag om een Voorbereidingskrediet van € 90.000 voor uitbreidingvan het Voortgezet Speciaal Onderwijs Sonnewijser. De gemeente kan dit niet weigeren, omdat zij een wettelijke taak heeft m.b.t. onderwijshuisvesting. Het tweede ging over de uitvoering van een eerder in de raad aangenomen motie om een subsidioloog uit te laten zoeken welke subsidies Tiel nog kan binnenslepen. Dat is gebeurd, nu moet er nog een bureau gevonden worden die dit op basis van No Cure No Pay wil gaan doen. Deze opdracht moet Europees worden aanbesteed.

De ontwikkelingsvisie Hertogenwijk en omstreken is een verzameling van kleine stukken gebied, waarmee iets moet gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de oude Kwadrant. In deze visie wordt per deelgebiedje, van in totaal zeven, in een kavelpaspoort aangegeven welke globale uitgangspunten gelden. Hiermee kunnen de ontwikkelaars aan de gang om plannen te maken. ProTiel heeft met nadruk de vraag gesteld of de inspraak van inwoners per kavel voldoende is gewaarborgd. Dat is uitdrukkelijk het geval, omdat per kavel de initiatiefnemers overleg moeten voeren met inwoners en andere belanghebbenden. Bij het kavelpaspoort Kwelkade, zijnde het Alditerrein, hebben wij aangegeven dat een woontoren van 28 meter detoneert bij de omgeving, die maximaal 15 meter is. Bij de behandeling van dit kavelpaspoort zullen wij nogmaals ons standpunt duidelijk maken. Daarmee heeft de raad de visie vastgesteld.

Aan de orde was het governanceprotocol van de Uitvoeringsorganisatie Breedband (UBR). In dit protocol wordt de verhouding beschreven tussen Raad en Bestuur van de UBR. ProTiel heeft aangegeven dat het een goed stuk is en een hele verbetering t.o.v. de andere gemeenschappelijke regelingen.

ProTiel heeft vervolgens voorgesteld om de zienswijzen van de raad (die overigens vreemd genoeg opgesteld worden door het college) aan te vullen met de volgende zinssneden: ‘Voorts verzoeken wij het bestuur van de UBR om ruim voor 15 april van enig jaar een platformbijeenkomst te organiseren om input op te halen voor de nog op te stellen kadernota. Tevens verzoeken wij het bestuur om dit op te nemen in het governanceprotocol’. Het zal niemand verbazen dat dit voorstel het niet heeft gehaald in de stemming. Het knabbelt te veel aan de bestaande machtsstructuren.

De achtergrond van dit voorstel is het ‘aan de voorkant komen’ van de raden. Dat dit steeds belangrijker wordt, laat ook de ophef over het chippen van de afvalcontainers van de AVRI zien. Ook hier lopen we ACHTER de feiten aan, want in de Kadernota van de AVRI, vastgesteld in februari 2020, wordt al gesteld: ‘Ook wordt de tarifering van andere fracties (GFT, PMD) onderzocht’. Als we als raden meer aan de voorkant zitten dan hadden we daar deze discussies al kunnen voeren en meedelen dat dit soort voorstellen op verzet van de raden gaat stuiten.

Als belangrijk punt stond de Keuzenota van het college op de agenda. Dit ter voorbereiding van de Begroting 2021 en de Meerjarenbegroting 2021-2024. Het moge duidelijk zijn dat we zware tijden tegemoet gaan in Tiel (zoals in elke gemeente). Onze financiële positie is al niet florissant en corona heeft daar op negatieve wijze extra aan bijgedragen. De raad hoefde op dit moment alleen maar een richting mee te geven aan het college om de begroting verder vorm te geven. Er stonden drie scenario’s ter discussie, waaruit een richting gekozen moest worden.

Scenario 1: Minimumscenario zonder keuze en risico’s. Dus geen investeringen e.d. In dit scenario moet er in 4 jaar wel ruim € 7.000.000 bezuinigd worden. Dus gemiddeld € 1.700.000 per jaar.

Scenario 2: Maximumscenario met alle kosten, risico’s en bezuinigingen. In dit scenario gaat alles door met maximale investeringen, hetgeen betekent dat er in 4 jaar wel ruim € 27.000.000 bezuinigd worden. Dus gemiddeld € 6.750.000 per jaar.

Scenario 3: Gewogen door college. Dit is het midden scenario, waarbij we de stad niet op slot zetten. Het college heeft in dit scenario al een voorkeur aangegeven, welke investeringen wel en welke niet. In dit scenario gaat alles door met maximale investeringen, hetgeen betekent dat er in 4 jaar wel ruim € 12.500.000 bezuinigd worden. Dus gemiddeld € 4.000.000 per jaar.

Uiteindelijk is gekozen voor het middenscenario 3, zonder dat daarmee ook de keuze van het college is geaccordeerd. Alles ligt nog open.

Als laatste kwamen een tweetal moties “Vreemd aan de agenda” aan de orde.
De eerste motie ingediend door PvdA, Groen Links en ProTiel ging in op het ondersteunen van gezinnen die de dupe zijn geworden van de blunders van de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag. Deze motie verzoekt het college ten eerste een gemeentelijk vangnet te organiseren voor mensen die door het falen van de nationale overheid in de problemen zijn gekomen. Dit kan bijvoorbeeld door een reeds bestaande gemeentelijk vertrouwenspersoon, ombudsman of gespecialiseerde hulpverlener of organisatie aan te stellen als aanspreek- en oplossingspunt.
Ten tweede verzoekt de motie over deze maatregelen goed te communiceren via alle gemeentelijke kanalen en wijkkranten.
Ten derde te signaleren om welke ouders en kinderen het gaat en waar hun grootste zorgen zitten.
En ten vierde specifieke aandacht voor kinderen te hebben, omdat de impact op hen zich vaak later en anders zal manifesteren.

Het college heeft aangegeven deze motie te steunen en zal de al bestaande regelingen inzetten. Deze motie is aangenomen.

De tweede motie van ProTiel, PvdB, PvdA en Groen Links getiteld Raden in Verzet, gaat in op de penibele financiële situatie van Tiel en bijna alle Nederlandse gemeenten. Het gaat dan vooral om de achterblijvende middelen m.b.t. Jeugdzorg en WMO.
De motie spreekt uit: “Het initiatief ‘Raden in Verzet’ unaniem te steunen en zich als gemeenteraad van Tiel aan te sluiten bij een landelijk protest van gemeenteraden.”

De motie verzoekt: “De VNG ruim voor de volgende ledenvergadering van 27 november 2020 verslag te doen van hetgeen bereikt is, zodat, indien nodig, de ledenvergadering kan besluiten tot aanvullende maatregelen.”
Voorts verzoekt de motie: “De burgemeester, als voorzitter van de raad en griffier, de motie van Zoetermeer, genaamd ‘Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig’ mede te ondertekenen.”

Deze motie is met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen, namelijk: 12 voor (PvdA, ProTiel, PvdB en Groen Links) en 11 tegen (VVD, CDA, D’66 en CU).