Kort Verslag van de Raadsvergadering van 17-06-2020

Autoluwe binnenstad

ProTiel is blij dat onze, in 2018 aangehouden, motie Autoluwe binnenstad wordt uitgevoerd.

De kern van de motie was: ga met bewoners en ondernemers aan tafel om te bekijken wat haalbaar is met het meeste draagvlak.

Het resultaat mag er zijn, daarvoor hebben wij onze complimenten aan college, inwoners en ondernemers gemaakt. ProTiel heeft dan ook ingestemd met het vaststellen van de kaders voor een autoluwe binnenstad. Met een stemverklaring heeft ProTiel toch een kritische kanttekening geplaatst bij het beslispunt: “− nader te onderzoeken of in de Hoogeindsestraat en het Hoogeinde kort parkeren kan worden gerealiseerd.” Het mag als bekend worden verondersteld, dat wij daar minder gelukkig mee zijn, als dit werkelijkheid gaat worden.

De discussie spitste zich voornamelijk toe op de financiën. Kunnen we het allemaal betalen? Dat weet op dit moment niemand, vandaar dat de echte besluiten pas vallen bij de begrotingsvergadering van november aanstaande. Dan zal blijken of er vanuit de Investeringsagenda keuzes gemaakt kunnen worden. Die onzekerheid is voor ProTiel geen reden om op alle besluiten neen te zeggen en de stad voor jaren op slot te gooien, of minstens op achterstand te zetten.

Al met al wel bijzonder dat een motie van ProTiel uitgevoerd wordt, zonder dat deze in stemming is gebracht in de raad.

Verkenning verplaatsing coffeeshops

In de Commissie Bestuur hebben wij, als enige, gepleit voor reguliere behandeling in de raad. Achtergrond van onze stellingname was, dat een dergelijk besluit, met nogal wat scherpe kantjes niet als hamerstuk mag passeren.

Vooraf zij gesteld, dat ook wij kiezen voor scenario A: direct beginnen. 

In de commissie bestuur is door meerdere partijen al uitgesproken dat men zorgen heeft of er geschikte locaties zijn. Als daarmee bedoeld wordt, dat er mogelijk geen locaties te vinden zijn, die voldoende draagvlak hebben vanuit de omgeving, dan wijst ProTiel graag op het adviesrapport dat draagvlak bij de omgeving geen vereiste is. Dit wordt volgens ons een NIMBY-project (niet in mijn achtertuin), dus is het aan college en de raad om uiteindelijk een keuze te maken en de rug recht te houden. Onze bijdrage hebben we besloten met een citaat uit het adviesrapport: (begin citaat) “Het is goed om nu de vraag te stellen of er ook bij sterke tegenkrachten voldoende bestuurlijk draagvlak is voor doorzetten van de verplaatsing. Als dat niet het geval is, zal dit proces niet tot succesvolle verplaatsing leiden….” .(einde citaat).

Dat is dus de vraag aan ons zelf en andere partijen in deze raad. Zijn wij bereid om dergelijke besluiten te nemen? Of schrikken we terug van alle reacties uit de samenleving?

Daarna is het voorstel unaniem vastgesteld.

Zienswijze raad met betrekking tot voorlopige jaarrekening 2019 AVRI

In de zienswijze van Tiel op de Jaarrekening 2019 van de AVRI wordt het volgende gesteld: (begin citaat) “Geacht bestuur, Naar aanleiding van uw verzoek aan de gemeenteraad om een zienswijze op de voorlopige jaarrekening 2019 van Avri in te dienen merken wij het volgende op. De gemeenteraad maakt zich zorgen dat het weerstandsvermogen op 0 terecht is gekomen en dat daarnaast een goede financiële basis voor de toekomst ontbreekt. Zo verwacht de raad dat het weerstandsvermogen in 2020 onder 0 komt zonder garantie dat het weerstandvermogen in 2021, ondanks de voorgenomen extra verhoging van de afvalstoffenheffing vanaf 2021, boven 0 komt.” (einde citaat) 

Deze zienswijze komt ProTiel enigszins vreemd voor, omdat de zorgelijke situatie m.b.t. het weerstandsvermogen mede door besluiten van de raden en het Algemeen Bestuur van Avri in de twee voorgaande raadsperiodes ertoe hebben geleid dat het weerstandsvermogen werd leeg getrokken om de afvalstoffenheffing voor de inwoners stabiel laag te houden. Nu lijkt het of wij als raden part nog deel hebben gehad aan de ontstane situatie. Een aanpassing in deze zin zou op zijn plaats zijn. Ons voorstel om, evenals bij de nog te behandelen zienswijze begroting 2021 Avri, een zinsnede op te nemen met die strekking haalde het niet. Neemt niet weg dat bijgevoegd plaatje laat zien, dat wij als gezamenlijke raden zelf verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Daarna is het voorstel unaniem vastgesteld.