Kort verslag raadsvergadering van 24-06-2020

1e voortgangsrapportage

In deze bijzondere coronatijd stond de eerste voortgangsrapportage van 2020 op de agenda. Normaal zou daarnaast de perspectievennota worden behandeld. Maar deze is vanwege de coronacrisis, ook met instemming van het Presidium, niet gemaakt. Dit betekent automatisch dat er geen algemene beschouwingen gehouden worden. Omdat de uitkomsten van de eerste voortgangsrapportage niet afwijken van de voortgangsrapportages uit 2019, had het voor ProTiel ook schriftelijk afgedaan kunnen

worden. Want we lopen al jaren tegen dezelfde tegenvallers aan: forse overschrijdingen op het sociaal domein bijvoorbeeld. En dan met name op de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bovendien blijft de financiering daarop van de rijksoverheid nog steeds sterk achter. Voorts zijn er de stevige investeringen uit het verleden, zoals Zinder en het ondergronds parkeerpaleis, waarvan we de rekening nog jaren moeten meeslepen.

Het is dan ook vermakelijk, maar een zinloze tijdsbesteding, dat een aantal partijen, met name CDA en VVD, ruim de tijd nemen om oude boodschappen in wat nieuwe woorden te verpakken. Zorgen hier, zorgen daar. Als vertegenwoordigers van de landelijke partijen op lokaal niveau zou je zeggen: ‘Doe er dan wat aan. Want jullie zeggen toch dat je korte lijntjes hebt met Den Haag’. Of wordt er ook niet naar jullie geluisterd?

De voortgangsrapportage werd ter kennisgeving aangenomen.

Initiatief raadsvoorstel D66

Een initiatief raadsvoorstel van D66 had tot doel om de wijze van totstandkoming van de begroting en de begrotingssystematiek vast te leggen. D66 heeft over dit voorstel van tevoren overleg gevoerd met ProTiel en GroenLinks.
Gedrieën willen wij niet in een Raadswerkgroep Begroting meewerken, om vervolgens in november 2020 door de coalitie weggestemd te worden als we

keuzes over het al dan niet voorkomen van bezuinigingen en over de investeringsagenda moeten maken. Ook ProTiel wil zaken uit haar programma terugzien in de begroting. Zoals te verwachten viel was er vanuit de coalitie de nodige weerstand, maar niet alleen daar, ook het CDA had de nodige twijfels. Waarom? We zouden het graag willen weten, maar de CDA fractie gaf geen nadere uitleg over die twijfels.

Het is jammer dat D66, ondanks advies van ProTiel en GroenLinks, vasthield aan het integraal in stemming brengen van het voorstel i.p.v. de onderdelen apart in stemming te brengen. Het voorstel haalde het dan ook niet. ProTiel zal nu samen met D66 en GroenLinks de onderdelen inbrengen in de raadswerkgroep begroting. Indien de meerderheid (lees college) daarin niet mee wil gaan, dan ligt het opzeggen van het lidmaatschap van de werkgroep voor de hand. D66, GroenLinks en CU staan er op dezelfde manier in.

Wordt vervolgd.

Begroting Avri 2021

Een gemeenteraad neemt geen besluiten over de begroting van een gemeenschappelijke regeling, wat immers een regionaal geleid samenwerkingsverband is. Gemeenteraden krijgen enkel de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen, die voor de AVRI neerkomen op acht zienswijzen van acht gemeenteraden, worden in het Algemeen Bestuur van de AVRI al dan niet meegenomen. De raden hebben dan ook een beperkte invloed op de aanstaande tariefsverhoging van € 44,- . Daar zit o.a. € 12,- in om het weerstandsvermogen langzaam gelijk te trekken met de risico’s. Belangrijk is om te beseffen, dat vanaf 2010 de raden er wel voor gezorgd hebben deze reserve leeg te trekken, teneinde de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. I.p.v. te stoppen op het moment dat risico’s en weerstandsvermogen in evenwicht waren, is daar echter te lang mee doorgegaan. Maar de noodzaak tot tariefsverhoging komt, zoals de zienswijze terecht vermeld: “Niet alleen door de huidige ontwikkelingen, maar ook door keuzes die in het verleden zijn gemaakt, zoals het inzamelsysteem en het beschikbaar stellen van de weerstandsreserve om de stijging van de afvalstoffenheffing te beperken.

ProTiel heeft wel een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de Tielse zienswijze op de AVRI begroting. In die begroting wordt gesproken over een sterke stijging van de overheadkosten. Met name zou de post communicatie en het Klantencontactcentrum, oftewel het KCC, zijn verdubbelt in omvang. ProTiel merkte daarover op dat er in de kadernota van de AVRI daarover niets is terug te vinden.
Ook sprak de fractie haar zorgen uit over het ontbreken van de kwantificatie, of wel de omvang, van meerdere Pro Memorie posten in de begroting. Deze moeilijk in te schatten posten zijn niet met cijfers in de begroting opgenomen, noch als risico in de risico-paragraaf.

Wat heeft de raadsrapporteur van AVRI, zijnde ons raadslid van ProTiel, over het onderwerp communicatie/KCC gemeld in zijn rapportage van het Algemeen Bestuur van 13 februari 2020? Dat komt op het volgende neer.
Over het onderwerp communicatie/KCC geeft de wethouder van Tiel op hoofdlijnen weer wat er is besproken in de commissie Bestuur op 7 februari 2020.
Op zijn pleidooi om, m.b.t. omgekeerd afval inzamelen, een extra vergadering Algemeen Bestuur te organiseren over het stevig inzetten van voorlichting en preventie en niet op strenge handhaving, zoals nu gebeurt, wordt positief gereageerd door de overige AB leden. (noot van de rapporteur: overigens heeft onze wethouder al in het AB van december 2019 daar een stevige lans voor gebroken. Ook toen was er bijval van de overige AB leden)

Maar of dan gelijk het budget voor Communicatie/KCC moet stijgen van € 630.000 in 2020 naar € 1.260.000 in 2021, daar zet ProTiel een vraagteken bij.

Wat de pro memorie posten betreft, die moeten uitsluitend gaan over posten die nog niet bekend zijn. Maar dat gaat niet helemaal op voor een PM-post genaamd Circulaire Verwerking Incontinentiemateriaal. Daarvoor is door de AVRI een businesscase gemaakt. Die dateert van 28 mei 2019 en is dus één jaar oud. Daarin heeft ieder raadslid kunnen lezen, dat als dit materiaal door ARN hergebruikt gaat worden en Tiel daaraan gaat meedoen er negen extra ondergrondse containers in Tiel komen te staan, waarmee jaarlijks een geschatte honderdzeventigduizend kilo afval wordt opgehaald.

De kosten daarvan die verwerkt worden in het tarief, worden geschat op €5,10 in het eerste jaar en in de volgende jaren € 4,30. De verwerking tot hergebruik van luiers en gelijksoortige materialen kost € 103,63 per ton, terwijl verwerking als te verbranden restafval € 74,02 per ton kost.

Op de zienswijze zijn een tweetal amendementen ingediend, die beide door de raad zijn aangenomen.

Het eerste amendement, van VVD, CDA, PvdB en PvdA, gaat over het ophalen van papier door verenigingen en komt in het kort op het volgende neer.
De AVRI kan het papier goedkoper ophalen dan middels inzameling door verenigingen. Echter zijn er nogal wat verenigingen voor hun begroting afhankelijk van de inkomsten uit het ophalen van papier. In het amendement wordt gevraagd om actief op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen hierover. Het ophalen van papier door verenigingen vervult een wezenlijke, vooral financiële functie.

Het tweede amendement, van PvdB en GroenLinks, vraagt om niet akkoord te gaan met de € 12,- voor het weerstandsvermogen in de tariefsverhoging van € 44,- en het Algemeen Bestuur op te roepen eerst naar de eigen bedrijfsvoering te kijken. Ook ProTiel kon hierin meegaan, omdat het binnen gemeenschappelijke regelingen in het algemeen, en nu bij de AVRI in het bijzonder, aan motivatie ontbreekt om bedrijfsmatig naar reductie van kosten te kijken.

Motie vreemd aan de agenda

PvdB heeft samen met GroenLinks, Kleurrijk en ProTiel een motie vreemd aan de agenda ingediend. Daarbij werd opgeroepen om aan te sluiten bij het initiatief “Stop de lokale Bezuinigingen”.
Na enig debat werd unaniem besloten dat raadsbreed een brief zal worden gestuurd aan minister Olongren. Op 2 juli vergadert de kamercommissie over dit onderwerp. Landelijk komen de gemeenten steeds meer in verzet, want de huidige omstandigheden brengen bijna alle gemeenten aan de rand van de afgrond.