Commissie ruimte 2 juli 2019

Deze vergadering begon met een presentatie van de heer Derks over de Bel en Herstellijn. Hij gaf uitleg over hoe de Bel en Herstellijn is georganiseerd. Tevens hoe de communicatie verloopt tussen het klantcontactcentrum en de uitvoeringsorganisatie AVRI. Ook werd ons meegedeeld dat men voornemens is de naam Bel en Herstellijn te vervangen door een nog nader te bepalen naam. Dit omdat de huidige naam een slecht imago heeft. Terecht maakten enkele commissieleden de opmerking dat met een naamsverandering het imago niet verbeterd. Dan zal de organisatie ook van binnen uit moeten veranderen.

Het eerste agendapunt om advies, was het bestemmingsplan Tiel Noord. Vaststellen bouw van het nieuwe zwembad. In de betreffende stukken stond vermeld dat de gemeente op grond van de wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan moet op stellen en dat de kosten hiervan voor rekening zijn van de gemeente. ProTiel heeft naar aanleiding daarvan gevraagd of deze kosten in het projectbudget waren opgenomen. Hierop werd door de wethouder bevestigend geantwoord. Dit agendapunt is als hamerstuk naar de raad gegaan. Zonder kritische vragen van andere partijen.

Vervolgens was er een bespreeknota over het herzieningsproces regionale bedrijventerreinen. Hierop konden de aanwezige politieke partijen hun visie geven aan het college. ProTiel heeft nog eens benadrukt, dat wat haar betreft, de aanleg van een containerterminal op Biezenburg uit den boze is. Wij zijn hier altijd al op tegen geweest.
Voor de regionale bedrijven- terreinen is er een Regionaal Acquisitie Platvorm actief het RAP. Dit RAP wil zich nu ook gaan bezig houden met bestaande industrieterreinen om leegstand te voorkomen en bedrijven te helpen bij verhuizing in de regio. Dit alles om verpaupering tegen te gaan. ProTiel kan zich vinden in deze taakuitbreiding. Vervolgens is het idee geopperd voor een nieuwe GEMEENSHAPPELIJKE REGELING grondexploitatie voor bedrijventerreinen. ProTiel heeft duidelijk gemaakt hier geen voorstander van te zijn en ziet hier geen meerwaarde in.

Daarna is het agendapunt vaststellen bestemmingsplan Tiel West behandeld. Dit betreft de bouw van sportschool
Body Dynamics op het wielerpark aan de Schaardijkseweg. In de stukken werd vermeld dat de gemeente Tiel een bedrag van €. 16.000,– betaalt. Hierover heeft ProTiel vragen aan de wethouder gesteld. Dat bedrag is zoals de wethouder vertelde een garantstelling voor de kosten die zijn ontstaan door meer en minderwerk tijdens de realisatie van het wielerpark. De kosten voor de betreffende garantstelling worden gedekt uit de opbrengst van de verkoop van de grond aan Body Dynamics. Vervolgens hebben wij nog gevraagd of de kans bestaat dat er parkeeroverlast ontstaat in de omgeving van het wielerpark. Volgens de wethouder is de kans hierop zeer gering. Dit agendapunt is als hamerstuk naar de raad gegaan.

Als laatste agendapunt kwam deze avond aan de orde de starterslening. Deze lening is bedoeld voor mensen die hun eerste woning kopen. Op deze manier wil de gemeente Tiel deze mensen een extra financieel steuntje geven om de financieringvan hun eerste woning rond te krijgen. In de stukken stond vermeld dat hiervoor een bedrag van € 400.000 ter beschikking staat. Dit bedrag was foutief vermeld en wordt verhoogd naar € 600.000 . Dit is ook de reden dat dit agendapunt niet als hamerstuk naar de raad gaat maar regulier in de raad behandeld wordt. De kans dat de gemeente Tiel met deze regeling een financieel risico loopt is zeer klein.