Woensdagavond 6 maart was er weer een commissie samenleving

De Commissie Samenleving is een van de raadscommissies binnen de gemeente.  Deze commissies bereiden de besluiten voor ten behoeve van de  gemeenteraad.  Ook hebben de commissieleden overleg met B&W hierover.  Een keer per maand vergaderen de commissies in de raadszaal. Deze uitzendingen zijn in een directe uitzending te volgen via tv tiel. 

Afgelopen woensdag was het de beurt aan de Commissie Samenleving, waarvan hier een kort verslag.

Het was een avond die begon met inspreker Mike Blom, die de commissieleden warm probeerde te maken voor Loop voor Hoop op 1 en 2 juni, een 24-urige wandelestafette op een parcours bij het gemeentehuis en waarvan de opbrengst naar het Toon Hermanshuis in Tiel gaat. Er werd instemmend gereageerd en besloten werd ook de rest van het politieke veld mee te krijgen. Over deze Loop voor Hoop schrijven we binnenkort graag meer. 

Verder was er op het laatste moment nog een brief van de Rekenkamer aan de Gemeenteraad binnengekomen over de stand van zaken aangaande de aanbevelingen in ‘Grip krijgen op Veilig Thuis’.  Deze brief riep bij de diverse fracties nogal wat vragen op. Op verzoek van onder andere ProTiel werd besloten deze brief te agenderen, we nemen hem dus mee naar de fractie, hij komt daarmee in een volgende vergadering aan de orde als agendapunt.

Wethouder B. Brink gaf een terugkoppeling van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkzaak van donderdag 28 februari jl. Hij verduidelijkte de context waarbinnen het Tielse voorstel om een eerlijker verdeling van de bijdrage in de kosten voor Tiel valt. Vanwege een onverteerbaar standpunt van het AB hierin is het voorstel door de wethouder mee terug naar Tiel genomen. Hopelijk krijgt Tiel nog compensatie op een andere manier. Er zijn nog wat lichtpunten, maar het moet dan zeer snel gaan ivm verandering Algemeen Bestuur door Gemeente  WestBetuwe-vorming, ook al omdat er een unanieme uitkomst bij stemming vereist is.

Er wordt nog een brief aan Werkzaak opgesteld over ideeën van de Raad waarin men in algemene termen ingaat op dingen zoals het nauwkeuriger afstemmen van de werkzaamheden van Sociaal Domein en Werkzaak binnen een aantal financiële kaders en met inbreng van de Raad. 

9. verordening jeugdhulp.  We konden ons vinden in de aanpassingen die de verordening jeugdhulp juridisch sluitend maakt. Op de opmerking van de WMO-raad dat het jammer was dat zij niet al bij de conceptplannen werd betrokken hebben wij de vraag aan de wethouder gesteld ‘Hoe staat het college erin om de WMOraad eerder te betrekken bij de concept plannen?’

Melissen: We hebben de WMO-raad nadrukkelijk betrokken bij de wijziging in deze verordening, is helemaal besproken. Maar WMOraad wil graag ook betrokken worden op het moment dat het college aan beleidsregels gaat werken.  Dat is prima, het College ziet dat niet als een belemmering. 
Dit is als hamerstuk naar de Raad gegaan. 

10. Schuldhulpverlening
ProTiel is blij met dit duidelijke plan van aanpak. We vroegen ons af of het meetpunt klanttevredenheid het klantperspectief voldoende zou dekken. Het antwoord werd daarvoor al door de wethouder gegeven. ProTiel sloot zich aan bij de rest van de partijen en dit onderdeel ging als hamerstuk naar de Raad. 

11. Inspreker  Bert de Rooij van de Federatie Tielse Sportverenigingen kwam voor de bespreeknota Sport en Bewegen diverse aspecten belichten.

We dienen twee dingen te onderscheiden: 

  • Jaarthema Sport en bewegen (a-politiek)
  • Heel Tiel beweegt als onderdeel van sportbeleidsplan

Heel belangrijk is dat deze twee groepen van elkaar weten wat de ander aan het doen is teneinde een goede afstemming te krijgen binnen het sportgebeuren.
ProTiel heeft nog eens extra belang van aandacht voor ouderen benadrukt en er aandacht voor gevraagd. Sporten is voor deze vergrijzende groep zeer belangrijk. 

Cisca van de Riet,
commissie samenleving
ProTiel