Vragen en antwoorden over de Waalkade

N.a.v. de mededeling van de wethouder in de Commissie Ruimte inzake de mislukte aanbesteding van de Waalkade heeft ProTiel een aantal schriftelijke vragen gesteld. Hierbij deze vragen. De antwoorden van de wethouder vind u er schuingedrukt onder:

1. In februari 2018 is het beschikbare budget opgehoogd naar € ​ 5 mlj. Voor de voorbereiding, administratie en uitvoering is € ​ 770.000 gereserveerd. Klopt het dat voor de uitvoering inclusief onvoorzien €​ 4.230.000 beschikbaar is? 

In het raadsvoorstel staat uitgelegd hoeveel geld gereserveerd is voor het totale project Waalkade fase 1. Voor de voorbereiding is € 720.000 gereserveerd. Vervolgens is er € 50.000 gereserveerd voor rentekosten (grondexploitatie). Voor de uitvoering is € 4.230.000 beschikbaar, maar dit is opgesplitst in deelprojecten. Het project Waalkade fase 1 bestaat uit fase 1a, groene wal met trappen waarvoor € 274.000 is gereserveerd, fase 1b, de kademuur, parkeerterrein en herinrichting waarvoor € 3.654.000 is gereserveerd, openbare verlichting waarvoor € 150.000 is gereserveerd en onvoorziene kosten waarvoor € 152.000 is gereserveerd. Voor de werkzaamheden van fase 1b die nu zijn aanbesteed, is dus een budget beschikbaar van € 3.654.000, niet € 4.230.000.

2. Klopt het dat de laagste inschrijving € ​566.000 boven het beschikbare budget zat?

De winnende aanbieding ligt inderdaad € 566.000 boven het beschikbare budget zijnde € 3.654.000.

3. Zo ja, er is dus als laagste geoffreerd €​ 4.796.000, klopt dat?

De aanbesteding gaat alleen over fase 1b, ofwel het bedrag van € 3.654.000. De aanbesteding is niet alleen beoordeeld op de inschrijfsom (laagste prijs), maar ook op kwalitatieve aspecten (EMVI: economisch meest voordelige investering). De winnende aanbieding bedraagt € 4.220.000. Het verschil tussen € 4.220.000 en € 3.654.000 bedraagt € 566.000. De laagste inschrijving bedraagt overigens € 3.948.000. Ook nog altijd bijna 3 ton boven het beschikbare budget.

4. Wat is de range geweest tussen laagste inschrijving (€​ 4.796.000) en hoogste inschrijving?

De  inschrijving is € 5.240.000. De laagste inschrijving is € 3.948.000. Bijna een verschil van 1,3 miljoen.

5. Klopt het dat de bijdrage van de provincie (€​ 2.000.000) gevaar loopt?

Bij de Provinciale Staten ligt op dit moment een voorstel voor de afrekening van een aantal grote projecten van Tiel (Fluvia, Santwijckse Poort, WLP) in één keer. Hierin zit ook de subsidie voor de Waalkade fase 1 (valt onder Fluvia). Gedeputeerde Staten is hier dus al mee akkoord gegaan. Als ook Provinciale Staten akkoord gaat, is er geen deadline meer en loopt de bijdrage van de provincie ook geen gevaar meer.

6. Is er iets in de voorbereiding misgegaan?

Nee. Er is een raming gemaakt voor het werk. De aannemers schatten bepaalde kosten en risico’s anders in waardoor er een verschil ontstaat. Dat leverde in het recente verleden veel aanbestedingsvoordelen op. Door betere economische omstandigheden levert dat nu aanbestedingsnadelen op.

7. Zo ja, waar is het  in de voorbereiding misgegaan?

Zie antwoord punt 6.

8. Zo nee, waar is het dan wel misgegaan? 

Zie antwoord punt 6.

9. Is er ook in februari mogelijk uitgegaan van een te lage calculatie/inschatting? Immers de extra kredietaanvraag was  gesteld om de aantrekkende markt te compenseren.

De raming is opnieuw doorgerekend en komt nagenoeg op hetzelfde uit als in februari.

10. Heeft het te maken met hetgeen in de volgende paragraaf is gesteld van het betreffende raadsvoorstel:

1.2 Er zijn hoge kosten voor ondergrondse constructies in het gebied.

Het gebied ligt in de uiterwaarde. De Waalkade is een overstroomgebied. Hierdoor is het nodig om meer maatregelen te nemen bij de herinrichting dan in een binnendijks gebied.

  1. Omdat het gebied regelmatig overstroomd, is het nodig om de keien op de Waalkade vast te leggen in de ondergrond. Hierdoor is het nodig dat de constructie hier onder, star wordt aangelegd. Dit kost ca. € 300.000 meer dan als de keien in een losse ondergrond zouden worden gelegd. De keien in een losse ondergrond leggen (in een zandbed), betekend dat bij hoogwater uitspoeling kan plaatsvinden en dat bij het overrijden van het gebied door bijv. bussen voor de cruiseschepen en vrachtauto’s van Appelpop, er verzakkingen kunnen ontstaan. Beide zaken hebben tot gevolg dat er jaarlijks meer onderhoud moet plaatsvinden. Structureel moet in dat geval € 5.000 toegevoegd worden aan het budget wegenonderhoud.
  2. In het plan is geen verlichting opgenomen. Dit wordt apart aangelegd. Omdat het gebied niet alleen voor recreatie beschikbaar is, maar ook geparkeerd moet worden, is verlichting essentieel. Kosten: € 150.000 excl. BTW.

In het gebied moet ook op verzoek van het Waterschap een kleilaag worden aangebracht. In de kostenberekening is dit een verwaarloosbaar klein bedrag (ca. € 15.000), maar dit moet nog blijken in de werkelijke situatie.

  1. Een laatste belangrijk aandachtspunt is dat we op dit moment ook niet in staat zijn om de kademuur in zijn geheel aan te leggen. Dit heeft te maken met de slechte staat van onderhoud van de kademuur van Dijkhuizen. Als we daar te dicht in de buurt komen, bestaat een gereden kans dat deze instort en wij aansprakelijk gesteld worden. Het laatste deel van de Waalkade moet dus later worden aangelegd. Dit heeft aparte financiële gevolgen die niet in deze aanvraag zijn opgenomen, waar we u dan op de hoogte brengen.

​Hierin staan een aantal aannames en risico’s die nog niet afgedekt zijn.

Zoals bij vraag 6 is aangegeven bestaat de kans dat aannemers kosten en risico’s die zij zien, hoger inschatten en daarop hun prijs hebben aangepast. Punt a en c zijn echter geen ‘niet afgedekt’ risico. Deze zijn beiden opgenomen in het ontwerp en het bestek en dus ook in de eerste doorberekening en de herberekening.

Punt b is ook geen ‘niet afgedekt’ risico, want hiervoor is in het raadsvoorstel een apart budget opgenomen (€ 150.000). De uitvraag voor de openbare verlichting maakt helemaal geen onderdeel uit van het op de markt gezette bestek, maar is een aparte opdracht met een eigen budget.