Verslag van de commissie vergadering samenleving 30-09-2020.

Presentatie.

De vergadering begon met een presentatie over de nieuwe wet inburgering, die een dezer dagen ingevoerd wordt. Deze wet geeft de regie over de inburgering van statushouders weer terug aan de gemeenten. Er is besloten om de uitvoering van de wet voor een groot gedeelte gemeenschappelijk op te pakken met andere gemeenten in de regio. Bijvoorbeeld waar het gaat om gezamenlijke inkoop van taalbegeleiding. De inburgeringstermijn is in de wet gesteld op drie jaar, waarin gewerkt wordt aan kennis van de Nederlandse maatschappij, aan zelfredzaamheid en beheersing van de Nederlandse taal.

Deelverordeningen Subsidies.

In het Raadsvoorstel ‘Deelverordeningen Subsidies’ werd door het college een voorzet aan de commissie gegeven over de regulering van subsidies voor maatschappelijke doelen. Deze doelen kunnen onder meer bestaan uit sportbeoefening, leefbaarheid van wijken en dorpen, cultuur en evenementen. In de Deelverordening is beschreven op welke wijze subsidies kunnen worden aangevraagd en welke personen, namens welke instellingen of verenigingen een subsidie kunnen aanvragen. Tevens zal het subsidiebeleid gaan voldoen aan de rechtmatigheidseisen. ProTiel kan zich in deze opzet vinden, omdat het duidelijkheid schept voor de aanvragers en ook omdat de aanvragers voorlichting en ondersteuning wordt geboden bij hun aanvraag. Maar aangezien in deze conceptverordening ook zogenaamdesubsidieplafonds aan de orde komen, zijnde “de maximaal beschikbare bedragen” , konden GoenLinks en ProTiel er niet mee instemmen om dit stuk als hamerstuk naar de raad te laten gaan. Het zal dan ook als regulier stuk verder in de raad behandelt worden.

Mantelzorg Compliment.

Door de Rijksoverheid is aan de Gemeente Tiel een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor het Mantelzorg Compliment, bedoeld om mantelzorgers middels een geldelijke bedrag, of in een andere vorm, een blijk van maatschappelijke waardering te geven. De vraag nu was of dit bedrag, gezien het grote getal van mantelzorgers, nog wel voldoende blijk van waardering kon geven aan de mantelzorgers. Ook vroegen de commissieleden zich af of het compliment wel uitgereikt dient te worden via de Flippas, zoals vorig jaar besloten. Tevens kwam ter sprake welk deel van het beschikbare bedrag werkelijk verdeeld kon worden over de mantelzorgers en hoeveel er nodig was voor het organiseren van de verdeling. Het belang van de Mantelzorgers moet zeker nu, in de corona tijd, niet onderschat worden, zo heeft de fractie van ProTiel uitgesproken. Vooral ook omdat de door mantelzorgers verleende zorg professionele zorg uitspaart. Als men veranderingen wil aanbrengen op de wijze waarop in 2019 invulling is gegeven voor de uitvoering, zal er in de raad hiertoe initiatief genomen moeten worden. ProTiel staat daar in principe niet negatief tegenover.

Kosten Jeugdzorg.

De commissie maakt zich zorgen over de nog steeds stijgende kosten in de jeugdzorg. Want ook dit jaar wordt de trend van de alsmaar stijgende kosten van voorgaande jaren weervoortgezet. En dat terwijl er in het afgelopen jaar een daling te zien was van het aantal cliënten. Volgens wethouder Melissen is de oorzaak te vinden in de kostensfeer. Prijzen, die opnieuw zijn vast gesteld, laten een stijging van behandelkosten zien van 12 tot 70 % . Maar hij geeft ook aan dat er problemen zijn met aanmeldcodes en de eigen werkprocessen die nog niet op orde zijn. Daardoor is er nog geen goede registratie mogelijk en krijgt men te maken met zogenaamde onbekende verwijzers. De commissie begreep daaruit dat, ondanks dat men bezig is met de inbedrijfstelling van de sociale poort, er nog geen grip is op de kosten in de jeugdzorg. Dus rest de vraag of de sociale poort het juiste middel is om de immer stijgende kosten te beteugelen.