Uit de vergadering van de Raadscommissie Ruimte van 5 maart 2019

Uitbreiding Passewaay en rondweg.

In de vergadering kwam, middels een presentatie met een drietal inrichtingskeuzes, de verdere uitbreiding van Passewaaij aan de orde. In dit plan bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal veertienhonderd woningen. In de eerste uitvoeringsfase zou het dan gaan om de bouw van vijfhonderd woningen.

Het voltooien van de rondweg, een wens uit ons verkiezingsprogramma, wordt nu toch ook door het college  als een noodzaak beschouwd. Waar het laatste stukje van de rondweg precies komt te liggen is nog niet bepaald. Het ooit vastgestelde tracé ligt in de vorm van een grasbaan wel gereed, maar zou eventueel nog opgenomen kunnen worden in het nieuwe uitbreidingsplan. 

Illegale verbouwing monument.

Na aanleiding van een ingekomen brief van de vereniging Stadsherstel, heeft ProTiel vragen gesteld over de gang van zaken betreffend de vergunningverlening voor de verbouwing van het pand Grotebrugsegrintweg 59. Daarbij was sprake van een illegale verbouwing van de monumentale voorgevel, waarbij het aanzicht van het pand is aangetast. In plaats van de verbouwing ongedaan te laten maken, is deze achteraf door de gemeente middels een vergunningverlening gelegaliseerd. ProTiel vindt het laakbaar dat de brutalen blijkbaar op die manier hun zin kunnen doordrijven, waar anderen beperkingen opgelegd krijgen. Bovendien gaat het hier om cultureel erfgoed, voor het behoud waarvan wij ons sterk maken, zoals ook in ons programma is opgenomen. 

Het verweer van het gemeentebestuur was dat het pand niet op de lijst van te beschermen monumenten staat en ook geen onderdeel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht. Daardoor was er geen juridisch houdbare mogelijkheid om de vergunning te weigeren. Desalniettemin werd het wel als een tekortkoming gezien dat het pand ontbrak op de monumentenlijst. De Wethouder heeft daarom toegezegd met de eigenaar koffie te gaan drinken en met hem te bespreken of er iets kan worden gedaan aan het herstel van de bijzondere voorgevel.  Over de uitkomst van het koffiegesprek worden wij schriftelijk op de hoogte gebracht.

Sloop sociale huurwoningen.

In het Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Tiel Oost – Meidoornstraat – Esdoornstraat. betreft het de sloop van vierenzeventig sociale huurwoningen en de herbouw van vierenvijftig sociale huurwoningen. Wij hebben de waardering uitgesproken over de nieuwbouw en de herinrichting van het gebied, wat een opsteker is voor Tiel Oost. Maar anderzijds geven wij in ons programma aan dat er voldoende sociale huurwoningen met een redelijke huurprijs beschikbaar moeten komen. Daarom hebben wij, mede namens GroenLinks, onze zorg uitgesproken dat er dan dus twintig woningen aan de sociale sector worden onttrokken, tenzij deze ergens anders worden gerealiseerd. Maar dit laatste blijkt vooralsnog niet het geval te zijn. Vervolgens hebben wij de Wethouder gevraagd of hij bekend is met het feit dat er in Tiel sprake is van oplopende wachttijden voor mensen die zijn aangewezen op de sociale huursector. Hierop is geantwoord dat met het verschijnen van de nieuwe Woonvisie meer duidelijkheid zal komen over de vraag naar de verschillende type woningen.