Uit de vergadering van de Raadscommissie Bestuur van 7 maart 2019

Toelichting telproces verkiezingen en toegankelijkheid stembureaus.

Bij de toelichting over het telproces van de komende verkiezingen, komt tevens aan de orde dat enkele stembureaus minder goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. Dit wordt volgens de ambtenaar veroorzaakt door een gebrek aan alternatieve locaties. Er wordt nog eens serieus gekeken hoe een en ander te verbeteren. ProTiel legt zich daarbij neer, maar geeft aan dat het agendapunt een maand te laat komt. Hetgeen de ambtenaar erkend.

Handout Pluk het Geluk.

De  ‘Handout’ van de Pluk het Geluk was voor ProTiel aanleiding te wijzen op het te pas, maar meestal te onpas gebruik van Engelse termen in de openbare stukken.

ProTiel vind dat de  Tielse politiek bereikbaar en begrijpelijk moet zijn voor alle Tielse inwoners. Daar horen laaggeletterden ook bij. De gemeente heeft transparantie willen bereiken door agenda’s, notulen en dergelijke openbaar te maken en de commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks op de  televisie uit te zenden. Wat  op zich een goede zaak is. Maar om echte transparantie te bereiken voor alle inwoners, dient het  gebruik van technische en bureaucratische termen vermeden te worden. Onze fractie heeft daarom een klemmend beroep gedaan op iedereen om in het taalgebruik zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende doelgroepen en daarmee de  begrijpelijkheid van de onderwerpen te bevorderen. Het toenemend gebruik van Engelse woorden mag dan ook wel wat minder heeft ProTiel aangevoerd. Er zijn meestal heel goede alternatieven voor in onze moedertaal. Zo valt de veel gebezigde term ‘stakeholder’, wat niet iemand is die bij de  barbecue  het vlees vasthoudt, goed te vertalen als ‘belanghebbende’, voerde onze fractie aan.

Met dit standpunt waren de overige leden van de commissie het eens. Ook de burgemeester  had begrip voor ons standpunt, maar gaf aan dat het een hele opgave zal zijn om aan onze oproep gevolg te geven. 

Motie.

Door de vier oppositiepartijen werd een door Groen Links opgestelde concept motie aan de orde gesteld over het beperken van plastic afval in de Gemeente Tiel. ProTiel is voorstander van het beperken van het gebruik van plastic in het algemeen en in het bijzonder waar het gaat om plastic verpakkingsmateriaal. We hebben de opsteller er wel op gewezen dat het geschikt maken van papier en karton voor de houdbaarheid van etenswaren wel weer een chemische verwerking behoeft. Niettemin kan ProTiel instemmen met de motie. Bewustwording en voorkomen van onnodige milieuvervuiling begint bij milieuvriendelijk en verantwoord verpakken.

Groen Links memoreerde onze steun aan de motie. Zij zal de motie verder uitwerken en voor de volgend raadsvergadering agenderen.