Uit de vergadering van de commissie samenleving van woensdag 30 juni 2021

Toeslagen affaire

De commissie werd bijgepraat over de maatregelen die de gemeente neemt en gaat nemen ten behoeve van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Bovendien waren er twee insprekers die hun persoonlijke ervaringen deelden met de commissie. Zij vertelden behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de afwikkeling van de klachten en de geleden schade. Bijvoorbeeld in de vorm van een infoloket in het gemeentehuis of middels een informatieavond. Zij vroegen aandacht en zorg voor de kinderen die het betrof en tevens nazorg en hulp bij financiële problemen en de emotionele gevolgen daarvan. Wethouder Melissen zei geschrokken te zijn van de omvang van de problemen. Hij vertelde de commissie dat de gemeente bezig is met het opzetten van een projectorganisatie. Deze zal de problemen inzichtelijk moeten maken en vervolgens gaan werken aan oplossingen en begeleiding van de slachtoffers. Begin maart is gestart met het ophalen van gegevens van gedupeerden en is opdracht geven hen te ontlasten door vorderingen van de BSR stop te zetten. Momenteel is nog niet duidelijk welke, in dit verband door de gemeente gemaakte kosten,  vergoed worden door het rijk. Voor het opzetten van een projectorganisatie zal extra personeel ingehuurd moeten worden. Ook moet nog bekeken worden welke expertise hiervoor nodig is. De wethouder heeft toegezegd de raad en commissies met grote regelmaat op de hoogte te zullen houden van de voortgang.

Inkoopstrategie jeugdwet

Om meer grip te krijgen op de alsmaar toenemende uitvoeringskosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en van de Jeugdwet, wil de regio overgaan tot een ander inkoopbeleid van de zorgaanbieders. De huidige contracten eindigen na verlenging op 1 januari 2023. Het is de bedoeling dat daarna gekozen wordt voor maatwerk per segment binnen deze maatschappelijke voorzieningen. In de nieuwe opzet wordt gekozen voor de inkoopvorm van aanbesteding. Dit ter vervanging van de zogenaamde open huis methode, waarmee allerlei organisaties zorg mogen verlenen. Dat leidde tot nu toe tot een onoverzichtelijke veelheid van zorgaanbieders en veel administratieve rompslomp. Met het kiezen voor een aanbestedingsprocedure in plaats van de open huis inkoopmethode, verwachten de regiogemeenten de kwaliteit van de zorg met minder zorgaanbieders te kunnen verbeteren en de kosten beter te kunnen beheersen. Die keuze kan wel betekenen dat enkele aanbieders, die nu actief zijn voor inwoners van de gemeente Tiel, vanaf 2023 geen contract meer zullen hebben. De overdracht van cliënten naar nieuwe aanbieders zal uiteraard met de nodige zorg moeten geschieden.