Uit de vergadering van de Commissie Samenleving van 7 april 2021.

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak.

Het gemeentelijk college vraagt advies aan de raadscommissie over een wijzigingsvoorstel van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak. Dit bestuur ziet er voordelen in om de dienstverlening aan de doelgroep, aangeduid met klantgroep 4, zijnde mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, over te hevelen van de verschillende gemeenten naar Werkzaak Rivierenland. Volgens de Werkzaak zou dit tot doelmatigheidsvoordelen kunnen leiden. Want de gehele uitvoering van de Participatiewet gaat voor de deelnemende gemeenten dan vanuit één organisatie gebeuren. Bovendien wordt daarmee de doorstroming naar een kansrijker klantprofiel van de doelgroep, en daarmee de uiteindelijke begeleiding richting werk, verbeterd.

De fractie van ProTiel kon zich enerzijds wel vinden in het voorstel. Zij maakte uit de onderliggende stukken op dat er een solide basis was voor de overheveling en er goede afspraken waren over de verdeling van de kosten. Ook waren er financiële voordelen voor de Gemeente Tiel aan verbonden. Anderzijds miste de fractie wel de cijfers voor de genoemde doelmatigheids-voordelen. En welk verbeterd resultaat zou verwacht mogen worden van de doorstroming naar een kansrijker klantprofiel? Dat de Werkzaak geen extra begeleidingspersoneel nodig heeft voor de overname van de doelgroep, verbaasde de ProTiel. Met de gemeentelijke begeleiding van de groep waren immers ruim tweeënhalve voltijds banen gemoeid. De fractie vond daarom dat er voor de klantgroep 4 maatwerk afspraken gemaakt moesten worden en een juiste begeleiding geborgd werd, die goed aansloot  op de dienstverlening binnen de sociale poort, het één ingangsloket voor alle sociale bijstand.

Beleidsplan jeugd wmo 2021-2022.

Voor het te vernieuwen Beleidsplan Jeugd WMO vraagt het college aan de raadscommissie adviezen voor haar conceptvoorstel. In de begeleidende documentatie geeft zij aan voorlopig geen nieuwe visie te willen ontwikkelen, maar alleen actualisatie van het beleidsplan na te streven. Feitelijk is er in de situatie ook niet zo veel veranderd en vraagt de start van de Sociale Poort, waarmee een besparing van € 900.000 wordt beoogd, veel inzet van de sociale partners, terwijl de huidige pandemie het normale beeld verstoort. Niettemin blijven de ambities groot, maar zijn de middelen beperkt. De betrokkenheid van de inwoners wordt als gering ervaren.

ProTiel kan, gezien de genoemde argumenten betreffend de pandemie en de optuiging van de Sociale Poort, goed begrijpen dat een geheel nieuwe visie voorlopig minder gewenst is en ook niet noodzakelijk. Met nieuw beleid kan tot na 2023 gewacht worden. Wel was zij van mening dat in het beleidsplan de indicator Vroegsignalering Schulden moest worden opgenomen.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Voor het onderwerp Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang werd de commissie gevraagd aandachtspunten te leveren voor de actualisering van het regioplan. Dit voorziet in wijziging van de centrale opvang van de doelgroepen naar opvang, waar mogelijk, in de eigen steden en dorpen. Dit om reden dat herstel en uitstroom van de doelgroepen in de eigen omgeving beter mogelijk is geworden en tot meer resultaat leidt. De ontwikkelingen aangaande deze materie volgen elkaar snel op. Zou de centrale opvang aanvankelijk al in 2021 worden omgezet in opvang in de eigen steden en dorpen, in de nieuwe situatie geldt dit, middels de weg van de geleidelijkheid, als eerste voor Beschermd Wonen en wel met ingang van 1 januari 2022. De bijbehorende financiële middelen volgen met ingang van 2023, met een ingroeipad, wat wil zeggen toegroeien naar objectieve verdeling, van zeven tot tien jaar. De Maatschappelijke Opvang wordt mogelijk pas in 2026 overgeheveld naar de gemeenten.

ProTiel heeft uitgesproken dat zij, door ervaring geschraagd, zeer wantrouwend is tegenover overheveling van taken en financiën door hogere overheden. De zinsneden  ‘invoering per 1 januari 2022’ en ‘ financiële middelen volgen met ingang van 2023’, gaven weer eens voeding aan dat wantrouwen. Want betekende het dat een mogelijk forse voorfinanciering vanuit de Tielse gemeentebegroting zou moeten plaatsvinden? Hoe groot zal dat risico zijn?  Die vragen gaf de fractie aan het college mee ter overweging.