Uit de vergadering van de commissie Samenleving van 5 februari 2020.

Presentatie Werkzaak.

De vergadering werd aangevangen met een presentatie over het meerjarenbeleidsplan van de Werkzaak Rivierenland. Hierin werd in het kort beschreven wat de doelstellingen van de Werkzaak zijn. De belangrijkste daarvan is het bijdragen aan inclusief werkgeverschap en een inclusieve regionale arbeidsmarkt, waarbij met inclusief bedoeld wordt dat er naar een volwaardige arbeidsmarkt en arbeidsplaats wordt gestreefd voor mensen met een handicap. De Werkzaak wil investeren in op dat doel gerichte partnerschappen, om samen te innoveren ter versterking van de kwetsbare mens. Zij wil tevens een vangnet en springplank zijn bij die continue ontwikkeling van bedrijfsvoering. Deze materie was echter gesneden koek voor de commissie. Er werd dan ook weinig gebruik gemaakt van de gelegenheid om tijdens en na afloop vragen te stellen.

Meerjarenbeleidsplan Werkzaak.

Aansluitend aan de presentatie boog de commissie zich over de door het Tielse college opgestelde concept zienswijze betreffende het meerjarenbeleidsplan van de Werkzaak. Daar waren echter in de commissie zoveel vragen over dat zij niet tot vaststelling over wilde gaan. De formulering van het opgestelde concept zinde de commissie niet en besloten werd dat enkele afgevaardigden van de Commissie Samenleving, samen met de betrokken ambtenaar, zich gaan buigen over de inhoud van de concept brief.

Verlaging van individuele inkomens toeslag.

De commissie werd de vraag gesteld in te stemmen met verlaging van de individuele inkomens- toeslag van de toepasselijke bijstandsnorm van 40% naar 35% . Dit zou na verwachting een besparing van €40.000 op kunnen leveren bij gelijk blijvende aanvragen. Echter is dit een zogenaamde open eind regeling. Dat houdt in dat bij meer aanvragen de beoogde bezuiniging niet word gerealiseerd. Dat er een bezuiniging wordt door gevoerd die juist de kwetsbare groep van bijstandtrekkers treft is voor ProTiel moeilijk te aanvaarden. Maar na de vaststelling van de begroting 2020, is de verlaging van de individuele inkomenstoeslag een voldongen feit, zoals overigens de cliëntenraad ook al aangaf.

Lokale TV.

Voor de nieuwe contractperiode van de Lokale Publieke Media Instelling hadden zich twee kandidaten bij de Gemeente Tiel gemeld, te weten de huidige gemachtigde, STADS TV TIEL, en de nieuwkomer, NOVA TV. Aan de commissie was het te besluiten welke van de twee de komende vijf jaar de lokale media uitzendingen mocht verzorgen. Tevoren was door ambtenaren middels een toetsing van beide kandidaten een beoordeling gemaakt. Daaruit kwam STADS TV TIEL als beste uit de bus. ProTiel heeft wel vragen gesteld over de samenstelling van het bestuur van STADS TV TIEL. Dit bestaat momenteel uit twee personen waarvan de voorzitter ook de redacteur van STADS TV TIEL is. Niettemin heeft de commissie unaniem besloten voor de aanwijzing van STADS TV TIEL te gaan.