Uit de vergadering van de Commissie Samenleving van 29 september 2021

Presentatie.

Mevrouw Elfring, ambtenaar sociale zaken, gaf een presentatie over de Monitor Sociaal Domein. Met deze monitor worden gegevens verzameld op landelijk en gemeentelijk niveau over de resultaten op de gebieden van Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Dat verzamelen gebeurt met een lijst van verplichte en op basis van lokaal beleid samengestelde indicatoren. Uit de optelling van de resultaten is een landelijk gemiddelde vast te stellen, dat als meetlat kan dienen voor de resultaten van de afzonderlijke gemeenten. Daarmee krijgt de raad handvatten voor haar sturende en controlerende taak op het gebied van het Sociaal Domein.

Sportnota.

Ter bespreking kwam de nota Sport en Beweegbeleid aan de orde. Daarin werd aan de commissie gevraagd wat zij het college mee wilde geven voor de verdere uitwerking van dit beleid. De fractie van ProTiel gaf daarop aan het belangrijk te vinden dat iedereen aan sportbeoefening kan doen, dus ook minderdraagkrachtigen en mindervaliden.  Sportaccommodaties zouden dan ook multifunctioneel gebruikt moeten worden voor meerdere vormen van sportbeoefening of andere doeleinden.

Werkzaak.

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak werd een wijzigingsvoorstel ingebracht ten behoeve van de klantgroep 4. Dit is een groep cliënten van Werkzaak die zeer moeilijk te plaatsen zijn in een regulier arbeidsproces. Voorgesteld werd om deze groep onder te brengen in een zogenaamd pluspakket, waarvan iedere gemeente zelf kan bepalen of men daaruit diensten van de Werkzaak wil afnemen.

Voorts stelde het college aan de commissie voor haar Zienswijze op de Bestuursrapportage 2021 van de Werkzaak te ondersteunen. Aangezien de commissie geen discutabele zaken vond in deze Zienswijze, kon zij daar unaniem mee in stemmen. Zowel het wijzigingsvoorstel als de Zienswijze gingen vervolgens als hamerstuk naar de raad.