Uit de vergadering van de commissie Samenleving van 29 mei 2019.

Jeugdzorg.

Het college heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven een analyse uit te voeren naar de omvang van de jeugdhulp in Tiel en vraagt de commissieleden of zij zich kunnen vinden in de conclusies en bevindingen. ProTiel heeft er onder andere op gewezen dat er bij de wijkteams onduidelijkheid bestaat over waar zij heen moeten met vermoedens van te hoge declaraties van zorgverleners. Ook stelt ProTiel vast dat er te weinig controle is op de vraag of de uitvoering van de zorg wel wordt verricht volgens de inkoopvoorwaarden van die zorgverlening. Tevens is ons in het rapport opgevallen dat de doorverwijzingen in wijken met hoger opgeleiden voornamelijk loopt via de huisartsen, terwijl de doorverwijzingen in wijken met meer lager opgeleiden voornamelijk verlopen via de wijkteams. ProTiel heeft er op gewezen dat er nog een andere conclusie uit het rapport valt op te maken over het oplopen van de vraag naar jeugdzorg en de toenemende kosten. Wij stellen vast dat de gemeente weliswaar financieel verantwoordelijk is, maar nog weinig regie neemt op het totale beleid. Tiel moet juist de toegang tot de jeugdzorg, de aanbieders van zorgverlening en de inkoop van zorgverlening aan elkaar verbinden. Daardoor zal de gemeente de kostenontwikkeling beter in beeld krijgen en er sturing aan kunnen geven.

Begroting 2020 GGD Gelderland Zuid.

De commissie uitte haar zorg over de telkens weer oplopende begroting van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Naar aanleiding daarvan stelde de heer van de Gorp van de VVD voor om in de toekomst vooraf een taakstellend bedrag vast te stellen en hierop de begroting te baseren. Daarbij dan tevens aan te geven wat financieel niet meer mogelijk is. De vraag van ProTiel of er bij andere deelnemende gemeenten in GGD Gelderland Zuid draagvlak voor is, kon hij niet bevestigen. De zienswijze zal regulier in de raad behandeld worden.

Begroting Werkzaak 2020.

Op verzoek van ProTiel en D66 wordt de begroting voor 2020 van de Werkzaak regulier behandeld in de raad. Wat ProTiel betreft vinden wij het van belang dit onderwerp in de raad te behandelen omdat het, ook al is het zijdelings, betrekking heeft op het eventueel uittreden van Tiel uit de werkzaak.

De Werkzaak is een gemeenschappelijke regionale regeling t.b.v. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om reden dat de kostenbijdrage van de Gemeente Tiel in verhouding aanmerkelijk hoger is dan het aantal Tielenaren die van de Werkzaak gebruik maakt, overweegt het college uit te treden.