Uit de vergadering van de Commissie Ruimte van 7 september 2021

De vergadering werd geopende met een gezamenlijke presentatie van de beide in Tiel werkzame woningcorporaties, Thius en Kleurrijk Wonen. Met de presentatie werd uitleg gegeven over de laatste ontwikkelingen in de sociale huursector. Kernpunt was dat de komende jaren niet in voldoende mate in de behoefte aan sociale woningen kan worden voorzien. Een zorgelijk vooruitzicht voor degenen onder onze inwoners die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. De beide corporaties hebben in de gemeente Tiel ongeveer 6500 woningen in bezit. In de vrije sector worden omstreeks 450 woningen verhuurd. De wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt momenteel zeven jaar. Voor bijzondere doelgroepen en urgentiegevallen zijn er zoal minstens 150 woningen per jaar nodig, maar er zijn slechts plannen voor 100 extra nieuwe woningen in de komende vijf jaar.

Insprekers.

Vervolgens waren er deze avond twee insprekers, de heren Kooijman en Kastelijns. De Heer Kooijman vroeg aandacht voor de reconstructie van de rotonde Nieuwe Tielseweg, richting Teisterbanlaan, het wegdeel dat evenwijdig gelegen is aan het winkelcentrum Westlede. De uitdraai vanaf deze rotonde voldoet niet aan de normen. Dit is een jaar geleden al gemeld maar nog niet uitgevoerd. De Heer Kastelijns, woonachtig aan de Binnenmolenweg, vertelde over een aanzienlijke verkeersintensiteit in zijn straat en de geluidshinder die hij daarvan ondervindt. Daarvoor droeg hij ook enkele oplossingen aan, zoals een andersoortige bestrating.

Stimulieringssubsidie.

De commissie werd gevraagd in te stemmen met het ‘Raadsvoorstel Stimuleringssubsidie Transformatie Kernwinkelgebied’.  De bedoeling was gelden te labelen om de subsidie voor dit doel de komende jaren veilig te stellen en ook in te stemmen met een bijgaande deelverordening, waarin de spelregels voor de subsidieverlening zijn opgesteld. De transformatie van het kernwinkelgebied behelst dit gebied compacter te maken, waardoor er minder leegstaande winkels zijn. De winkeliers in de aanloopstraten zouden dan door middel van subsidie gestimuleerd worden te verhuizen naar het kernwinkelgebied. De subsidie geldt ook als bijdrage voor pandeigenaren in de aanloopstraten om hun winkelpand op de begane grond geschikt te maken voor een andere functie, niet zijnde winkel of woning. Als aanloopstraten worden onder andere de Hoogeindsestraat de Westluidensestraat en de Damstraat aangemerkt. Het voorstel is na een zeer korte discussie als hamerstuk naar de raad gegaan.

Investeringsfonds.

Het tweede besluit deze vergadering betrof het door ontwikkelen van het Regionaal Investeringsfonds in een Regionaal Stimuleringsfonds. Ondernemers kunnen bij dit fonds een aanvraag indienen om projecten te ondersteunen die de regionale economie versterken. Anders dan in het Investeringsfonds zullen ondernemers bij een subsidieaanvraag uit het Stimuleringsfonds voor medefinanciering moeten zorgen door derden. De kosten voor de gemeente Tiel zijn op jaarbasis twee euro per inwoner, wat voorheen drie euro per inwoner was. Uit de commissie rezen geen bezwaren op, zodat ook dit voorstel als hamerstuk naar de raad ging.

 Gebiedsvisie Veilingterrein en Teisterbantlaan.

Als laatste in het openbare gedeelte van de vergadering, werd de Gebiedsvisie Veilingterrein en Teisterbantlaan behandeld. Deze gebiedsvisie vormt de eerste aanzet voor de realisatie van woningbouw op het voormalige veilingterrein en op de locatie van de voormalige LTS aan de Teisterbantlaan. In deze visie zijn de op- en aanmerkingen en de wensen van belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden opgenomen. Daarmee worden de plannen vervolgens verder uitgewerkt. De commissie kon zich vinden in de gebiedsvisie, zodat deze eveneens als hamerstuk naar de raad is gegaan.