Uit de vergadering van de Commissie Ruimte van 4 februari 2020.

Inspreker.

De vergadering van de Commissie Ruimte van 4 februari werd geopend met een toespraak van de heer Fabrice Ottburg, woordvoerder van de Vereniging Behoud Woongenot Nachtegaallaan. Zijn onderwerp betrof het voornemen van een projectontwikkelaar om drie woontorens te bouwen aan de Echteldsedijk ter hoogte van de Nachtgaallaan. De heer Ottburg verwijt de gemeente Tiel een gebrek aan communicatie naar zijn vereniging en naar de klankbordgroep. Niet alleen bleef een inhoudelijk reactie uit op aanmerkingen van beide, maar ook hoorde men pas recent, na een half jaar, weer wat van de gemeente. Zijn conclusie was dan ook dat de gemeente Tiel naar hen toe niet volledig en tijdig reageert. De vereniging is bezorgd over de schaarste aan groen in hun buurt en stelt voor om de groenstrook langs de Echteldsedijk in te richten als een buurtpark. Tevens verwachten zij verkeersproblemen na de voltooiing van het bouwproject op het vijverterrein en na de eventuele bouw van de genoemde woontorens. Ook vindt de vereniging dat bewoners van de Lijsterstraat en de Nachtegaallaan door de bouw van de woontorens woonplezier wordt ontnomen.

Veilingterrein.

Tijdens de vergadering werd tevens een presentatie gegeven over de toekomst van het voormalige veilingterrein. Het veilingterrein betreft het gebied bij het station vanaf de oude T&O veilinghallen tot aan het oude kantoor van woningcorporatie SCW aan de Spoorstraat. Het is de bedoeling van de gemeente Tiel, aangemoedigd door de provincie Gelderland, om dit gebied op een representatieve manier te bebouwen. Om dit te realiseren zal de gemeente met verschillende eigenaren en belanghebbenden in de nabije toekomst overeenstemming moeten bereiken. Er wordt ondertussen gekeken naar mogelijkheden om in het gebied voor het ROC en voor het VMBO gedeelte van het Lingecollege, nieuwe scholen te realiseren. Er wordt over gedacht om evenwijdig aan het spoor hoogbouw te realiseren en daar achter laagbouw woningen met parken en regenwaterberging. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om het verleden van het gebied tot uiting te laten komen of te behouden in de nieuwe plannen.

Verkeersafwikkeling A2.

Een volgende presentatie ging over de voortgang van de studie op de verkeersafwikkeling van de A2. Komend jaar zal er namelijk meer duidelijkheid moeten komen over de mogelijkheden om de doorstroming op deze autoweg te garanderen. Geopperde ideeën zijn onder andere de aanleg van een snelfietspad van Zaltbommel naar Den Bosch, het zoeken van meer mogelijkheden binnen het openbaar vervoer, de aanleg van parallelwegen of stroken langs de A2, de verbreding van de A2 , inclusief de verbreding van de bruggen over de Maas en de Waal, en verbetering van de knooppunten bij Deil en Den Bosch.

Ambitiedocument 2020-2024.

Omdat de periode van het Ambitiedocument 2016 – 2020 is afgelopen, heeft de regio het voornemen om tot actualisatie van dit document over te gaan voor de periode 2020-2024. In dit document wordt vastgelegd op welke gebieden de regio zich gaat concentreren in de samenwerking ter bevordering van de economische activiteiten in de regio Rivierenland. De commissie wordt gevraagd in te stemmen met het voorgelegde plan van aanpak om te komen tot het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024. In dit nieuwe document staan drie economische speerpunten voor de regio centraal: Agribusiness, Logistiek en Recreatie. Als de aandacht tijdens het komende proces op deze drie punten blijft liggen, dan sluit dat prima aan bij de Toekomstvisie van Tiel. ProTiel heeft er daarom mee ingestemd dit voorstel als hamerstuk naar de raad te laten gaan.