Uit de vergadering van de commissie ruimte van 28 mei 2019.

De Kleine Willemspolder.

In deze vergadering was een inspreker aanwezig, de heer Bel. Deze hield namens de stichting Ark een betoog over het natuurontwikkelingsproject in De Kleine Willemspolder, gelegen in het buitendijkse gebied tussen de haven en het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal was dit gebied onderdeel van de Echteldse Willemspolder. Vandaar dat het De Kleine Willemspolder werd genoemd nadat het gebied door de aanleg van het kanaal op zich zelf kwam te staan.

De stichting Ark, zo legde de heer Bel aan de commissie uit, houdt zich bezig met natuurontwikkeling en heeft voor drie jaar van Rijkswaterstaat het beheer gekregen over dit voormalige agrarische gebied. Het is de bedoeling dat de stichting Ark de komende jaren een beheersplan gaat opstellen met als doel het gebied weer terug te gegeven aan de natuur. De wens is dat de uiterwaard gezien gaat worden als een natuurlijk verlenging van de stad, waar bezoekers kunnen struinen en recreëren. Op 25 mei heeft de stichting op de locatie een open informatiemiddag georganiseerd voor wijkbewoners en andere belangstellenden. Omdat de polder in feite geen polder meer is, maar een open overstromingsgebied en waterberging bij hoog water, werd bij die gelegenheid ook naar suggesties gevraagd voor een nieuwe naam voor het gebied. De namen Tielse Stads Waard en Stads Waard werden hier veel genoemd. Nadat de stichting het beheer drie jaar heeft gevoerd is het de bedoeling dat daarna een inmiddels uit de bevolking voortgekomen initiatief het beheer overneemt. Als dat niet gebeurt bestaat de mogelijkheid, aldus de heer Bel, dat het gebied opnieuw een agrarische bestemming krijgt.

ProTiel staat positief tegenover deze ontwikkeling in De Kleine Willemspolder. In ons programma geven wij ook aan dat het gebied ons inziens moet worden ingericht volgens de vogelhabitat richtlijn. Met de inrichting als natuurgebied wordt aan die wens voldaan. De vraag is wel of wij voorstander zijn van een mogelijke naamsverandering. De huidige naam, ook al is het dan geen polder meer, zegt wel iets over de historie van het gebied. Ook daar moet men bij stil staan.

Woonvisie.

In de Woonvisie 2019-2023 geeft de gemeente aan hoe men denkt in de komende jaren in de woonbehoefte van haar inwoners te voorzien. Hierbij moet rekening gehouden worden met de behoefte aan sociale huurwoningen, maar ook met de vraag naar betaalbare en dure koopwoningen. In de visie wordt ook beschreven dat het van belang is dat mensen met hogere inkomens van buiten Tiel in onze gemeente komen wonen. Daardoor krijgt men meer belastingopbrengsten voor de gemeente Tiel en komt de gemeente tevens meer in balans. Wat wil zeggen dat er een meer evenredige bevolkingssamenstelling komt van sterke en minder sterke bevolkingsgroepen. In de bespreking van de Woonvisie geeft ProTiel aan dat zij daaruit vaststelt dat er sprake is van eenzijdige opbouw van wijken, met name van wijken met veel sociale huurwoningen. ProTiel vindt dat die eenzijdigheid doorbroken moet worden. Er zouden ook woningen voor andere inkomensgroepen in die wijken gebouwd moeten worden om de leefbaarheid voor nu en in de toekomst te verbeteren. De mogelijkheden die in de visie worden aangedragen om dit te verbeteren zijn weliswaar het slopen van huurwoningen en het herbouwen van koopwoningen in die wijken. Maar dat moet, naar onze mening, dan wel inhouden dat de gesloopte huurwoningen elders weer worden toegevoegd aan de voorraad sociale huurwoningen. En daarbij is men dan wel sterk afhankelijk van de medewerking

van de corporaties en vooral van projectontwikkelaars, die dan eventueel in die wijken willen bouwen. Een andere en, ons inziens, opmerkelijke mogelijkheid die in de Woonvisie wordt aangedragen om de eenzijdige opbouw te verkleinen, is het toestaan van scheef wonen. Scheef wonen betekent, dat men te veel verdient om in een sociale huurwoning te wonen. Is dat het geval dan krijgt een huurder elk jaar een extra huurverhoging van vijf tot zes procent. Dit is een door de landelijke overheid opgelegde regeling. Met deze regeling probeert de overheid te bevorderen dat betreffende huurders gaan verhuizen. Echter, als een huurder de jaarlijkse extra huurverhoging voor lief neemt kan hij daar gewoon blijven wonen; daar heeft verder niemand invloed op. Nu zegt de gemeente Tiel dat ze scheef wonen wil toestaan. ProTiel vroeg de wethouder naar aanleiding daarvan hoe hij scheef wonen wil toestaan terwijl hij daar geen invloed op heeft. Daarop gaf deze toe dat er inderdaad een wettelijke regeling is, hij daar geen invloed op heeft, maar wel naar de scheefwoners een signaal wil afgeven dat deze huurders, wat de gemeente Tiel betreft, welkom blijven in hun sociale huurwoning.

De commissie Ruimte heeft tenslotte unaniem besloten het Raadsvoorstel Woonvisie 2019-2023 regulier in de raad te laten behandelen. Dat wil zeggen dat er in de komende raadsvergadering nog stevig over gedebatteerd gaat worden.