Uit de vergadering van de Commissie Ruimte van 1 juni 2021

De ODR, zijnde de Omgevingsdienst Rivierenland, is een Gemeenschappelijke Regeling van de verschillende gemeenten in de regio Rivierenland die, onder meer, controles uitvoert over de naleving van milieuregels en bouwverordeningen. Het Dagelijks Bestuur nu van de ODR heeft de gemeenteraad van Tiel gevraagd een zienswijze bij haar in te dienen over het door haar gevoerde beleid en het te voeren beleid. Het ging hierbij om de jaarstukken van 2020 en de begroting van 2022.

De jaarstukken van 2020 waren al door een onafhankelijke accountant positief beoordeeld en er was ook een positief resultaat geboekt van € 1.269.227. Het voorstel was om een deel van dit bedrag te investeren in kostenbesparende middelen, wat ook nog een provinciale subsidie van €60.000 zou kunnen opleveren, en het overige terug te boeken naar de deelnemende gemeenten. Dat zou voor de gemeente Tiel betekenen dat zij € 108.178 in de boeken kan bijschrijven.

Voor wat betreft de begroting van 2022 gold dat deze geheel gebaseerd is op de door de gemeenten opgelegde taken volgens het werkprogramma van 2021, dat vermoedelijk in het daaropvolgend jaar onveranderd wordt voortgezet. Wel werd vermeld dat bij het team milieu meer administratieve controles dan voorheen zullen worden gedaan. Voor ProTiel reden te vragen of dit niet kan leiden tot minder zicht op de naleving van milieuregels. Volgens de wethouder blijven de fysieke controles evenwel als vanouds gebeuren en kunnen de administratieve controles gezien worden als extra’s. De commissie was voorts geheel tevreden over het beleid van de ODR en volgde het college in haar positieve zienswijze.  Dit punt ging dan ook als hamerstuk naar de raad.

Jaarstukken Industrieschap Medel

De jaarstukken van het Industrieschap Medel, die gingen over de jaren 2020, 2021 en de begroting van 2022, waren zo helder dat het college aan de commissie voorstelde om af te zien van een zienswijze en zulks dan ook te melden bij het dagelijks bestuur van het industrieschap. Uit de commissie kwamen vervolgens ook geen vragen over het gevoerde of te voeren beleid, noch waren er wensen om in dat beleid veranderingen aan te brengen. Er volgde dan ook een unaniem gedragen voorstel om het voorstel van het college te volgen en het onderwerp als hamerstuk naar de raad te sturen.

Omgevingswet

Over de nieuwe Omgevingswet wordt al jaren stevig gefilosofeerd. Welke kant moet het op? Hoe de grondhouding van nee mits om te buigen naar ja tenzij? Want de bedoeling is om juist meer bouwkundige initiatieven van de inwoners onder voorwaarden mogelijk te maken ten opzichte van het tot nu toe gevoerde stringente bestemmingsplannen beleid. Hierover had het college een voorstel opgesteld en dit ter discussie aan de commissie voorgelegd. In het voorstel ging het om het ambitieniveau, oftewel wat willen we, en om de Sturingsfilosofie, of wel hoe willen we bereiken wat we willen. Daartoe waren twee stappenplannen of scenario’s aangegeven om deze doelen te bereiken en naar de invoering van de omgevingswet toe te werken. Het verschil in deze stappenplannen zit in de meedenkmogelijkheid die de inwoner krijgt. In Scenario 1 is die ruimte niet of nauwelijks aanwezig. De overheid bepaalt daarin en legt afspraken onwrikbaar vast. Scenario 2 daarentegen biedt ruimte aan de inwoner voor inspraak en het zoeken naar oplossingen. Er is flexibiliteit en betrokkenheid met de inwoner en een grotere rol voor de samenleving.              Het college zag de beste mogelijkheid in het volgen van scenario twee en vroeg de commissie daarmee in te stemmen. De sturingsfilosofie in scenario 2 sluit aan op de visie die in het zogenaamde Tiels Kompas is neergelegd en waarin meer betrokkenheid van de inwoners wordt beoogd. Scenario 2 vraagt tevens om een stapsgewijze ontwikkeling van de cultuur bij het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Tevens voorziet het een andere rolverdeling tussen raad en college.

Op een vraag van ProTiel over de financiële gevolgen van deze beleidsombuiging is door de wethouder een kostenoverzicht toegezegd. Een door ProTiel voorgestelde, zogenaamde benen op tafel bijeenkomst met de raad en de commissie over dit onderwerp, zal binnenkort plaatsvinden.