Uit de vergadering van de commissie bestuur van 6 februari 2020.

VeiligheidsRegio Gelderland Zuid.

Er zal onderzocht wordt welke taken vrijwilligers en professionelen in het kader van de openbare veiligheid verantwoord op zich kunnen nemen.

Het college heeft een flink aantal gebieden binnen de gemeente aangewezen waarin het gebruik van lachgas vanaf de aanvang van het huidige jaar verboden is. Hoe hierop gehandhaafd gaat worden is wat onzeker. Bovendien zijn er zoveel plaatsen aangewezen, vooral waar zich hangjongeren ophouden, dat het publiek zich af zal gaan vragen waar het nu wel of niet is toegestaan. Voor de duidelijkheid was het daarom wellicht beter geweest het gebruik in de hele gemeente te verbieden.

Informatienota klimaatadaptatie.

De Informatienota over te nemen maatregelen tegen de klimaatopwarming had weinig nieuws te bieden. Maar wel was het aanleiding voor ProTiel om nog eens, zoals eerder gedaan, een opmerking te maken over het taalgebruik in de stukken. Woorden als Adaptatie en Mitigatie worden naar de mening van de fractie door de gemiddelde burger minder goed begrepen. De ProTiel fractie deed daarom opnieuw de aanbeveling om de stukken voor iedereen beter leesbaar te maken. “We willen tenslotte graag begrip en betrokkenheid van onze burgers, maar op deze manier haakt men snel af.” Aldus fractiewoordvoerder Alex Stultiens.

Hierop reageerde de voorzitter dat de mindere aandacht voor het taalgebruik ook hem al was opgevallen. Toch gebruiken de Tielse ambtenaren het toegankelijk taalniveau B1. Maar volgens hem is het moeilijk te bewerkstelligen dat ook externe ambtenaren en organisaties hiervan het belang inzien.

Actualiteiten.

De veerpont Pomona was tijdelijk uit de vaart genomen wegens een defect roer. Na reparatie is het inmiddels weer in de vaart.

De aanbesteding voor de veerstoep is positief afgerond met een lager dan begroot budget. De werkzaamheden vinden in de herfst van dit jaar plaats.

Op de Echteldsedijk wordt door het winkelend publiek voortdurend fout geparkeerd, met als gevolg beschadiging van de dijk. De Gemeente zal betonblokken plaatsen ter voorkoming van dit ongeoorloofd parkeren.

Fietsende passanten van de Berenkuil ondervinden in de avonduren overlast van jongeren; zij worden ongewild aangesproken en onheus bejegend.

AVRI Realisatie BV, die onder meer de zonnepanelen op de afvalstort in Geldermalsen beheert, heeft zeven ton winst op de jaarrekening bij kunnen schrijven. De gemeenten van de Regio moeten zich bij behandeling van de resultaten van de AVRI uitlaten over de bestemming van deze gelden; blijven die bij de AVRI, of gaan zij naar de algemeen reserve van de gemeenten?

Vergadering Algemeen Bestuur AVRI.

Aan de commissieleden wordt gevraagd wat zij de Tielse vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de AVRI willen meegeven voor de bestuursvergadering van 13 februari 2020.

ProTiel loofde het initiatief van de AVRI om raadsleden eerder in het proces mee te nemen, maar ziet dat voorlopig nog maar als een startpunt. Wij willen nog eerder in het proces meepraten, merkte de fractie aan. Daarmee zijn wij als partijen ook in staat meningen en opmerkingen vanuit onze achterban op te halen. Inwoners willen gehoord worden. Wij hebben liever dat men naar ons, de politieke partijen, gaat spuien dan dat er ongefundeerd wordt geroeptoetert op Twitter. De in de stukken van de AVRI genoemde hoofddoelen als Circulariteit, Duurzaamheid en Inclusiviteit, spreken de gemiddelde inwoner wellicht iets minder aan dan lage kosten en een schone gemeente. Inwoners hebben nu eenmaal andere perspectieven en belangen. Wij zouden het op prijs stellen, aldus de ProTiel fractie, dat ten aanzien van de grondstoffenmarkt er verschillende scenario’s worden ontwikkeld in relatie tot hun effect op de afvalstoffenheffing. Naast het huidige Basis-scenario, met de tucht van sterk wisselende prijzen, ziet de fractie graag wat het Verwerkers-scenario te bieden heeft, want inhoudt: zelf ook verwerker worden en daardoor minder afhankelijk zijn van markt en monopolisten. Een derde mogelijkheid is het Alles zelf Doen scenario, wat betekent alles zelf ophalen, zonder papierverenigingen of sponsoring en back to the basics. En als vierde mogelijkheid ziet de fractie het Verbrandingsscenario: alles verbranden. Die vier mogelijkheden zou de ProTiel fractie graag uitgewerkt zien, waarna gekozen kan worden welke in alle opzichten de beste is.Op deze suggesties van de ProTiel fractie reageerde de wethouder voorlopig niet. Over een voorstel van VVD voor het verlagen van de weerstandsreserve van de AVRI bestond binnen de commissie overeenstemming. De Tielse gedachte is dat een uitvoeringsorganisatie geen weerstandsreserve nodig heeft. Een afvaardiging van de Commissie Bestuur zal een voorstel hiertoe indienen bij wethouder Groen, die dat tijdens de eerstvolgende AB vergadering van de AVRI kan inbrengen.