Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 2 december 2021

Afsprakenlijst

Volgens de afsprakenlijst heeft ProTiel nog een antwoord van het college tegoed over gelijke toegankelijkheid van huwelijks- of andere partners in gemeenschap van goederen tot de gegevens van de Belasting Samenwerking Rivierenland, de BSR. Het antwoord moet echter worden aangehouden, omdat de gemeente nog in gesprek moet gaan met de BSR. Er wordt gezocht naar een praktische oplossing om beide partners probleemloos te laten inloggen op hun BSR-data. Het vraagstuk komt op het aandachtspuntenlijstje voor een toekomstig overleg met de BSR. De vraag van de ProTiel fractie wordt tot nader orde aangehouden.

Actualiteiten

Burgemeester Beenakker meldt, dat de voorbereidingen om ongeregeldheden tijdens en voorafgaand aan de jaarwisseling in volle gang zijn. Zo is er overleg met ouderen in de Molukse wijk en met buurtgroepen in Tiel-Oost. Deze groepen zullen gaan surveilleren en in nauw contact staan met de politie.

Ondanks het vuurwerkverbod wordt er gekeken of er een commerciële vuurwerkshow kan worden gegeven aan de Ophemertsedijk. De horeca gaat waarschijnlijk dicht i.v.m. de coronamaatregelen.

Wethouder Groen verklaarde dat de stemming van het Algemeen Bestuur van de   AVRI, over het wijzigen van het Dagelijks Bestuur, met vier voor en vier tegen staakten. Kennelijk heeft de voorzitter van het AB daarbij geen gebruik willen maken van zijn doorslaggevende stem. Als gevolg daarvan is besloten dat het DB, in een manifest aan de acht gemeenteraden van de regio, verbeterpunten gaat voorleggen.  Bovendien zal het Algemeen Bestuur, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen, alle DB-vergaderingen bij gaan wonen.

Regionale Energie Strategie

Het college vroeg om advies aan de fracties of zij zich kunnen verenigen met het voorgelegde startplan voor de Regionale Energie Strategie, de RES. 

De fractie van ProTiel gaf daarop aan dat zij kennis heeft genomen van de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten van de RES en geen bezwaren ziet in de verdere voorbereiding. Zij gaat er van uit dat de RES tijdig en in de pas met de andere RES-regio’s van start kan gaan.

GroenLInks meldde echter dat netbeheerder Liander nu al problemen ondervindt met een verhoogde netbelasting, die hier en daar leidt tot een te lage spanning op de netten. Dat probleem zal toenemen, wanneer de energievraag wordt overgezet van gas naar elektriciteit. Binnenkort brengt Liander een nota uit over de verbetering van de netspanning.

Ambitieniveau warmtetransitievisie

Aan de commissie werd gevraagd welke ambitie zij heeft voor de warmtetransitie. Het college stelde deze vraag om op juiste wijze de warmtetransitievisie naar de raad te kunnen brengen. Daartoe had het college drie niveaus van ambitie geformuleerd: een collectief warmtesysteem, een individueel systeem en hernieuwbaar gas.

Nu is het ambitieniveau voor hernieuwbare energie in het algemeen bij ProTiel en haar fractie wel hoog, maar heeft zij nog te veel vragen om over de aangedragen mogelijkheden van, in het bijzonder, de warmtetransitie tot keuzes te komen. Ten aan zien van een collectief warmtesysteem met restwarmte van Niacet of een warmte-koude opslag, een WKO, stelde ProTiel de leverbetrouwbaarheid ter discussie. Want wat te doen als Niacet failliet gaat of verhuist? En wat te denken van de al jaren durende problemen met de WKO in wijk zeven van Passewaaij? Hoe wordt de continuïteit gewaarborgd? Hoe meet je het individueel gebruik? En hoe verhoudt zich het gebruik van klimaat neutrale pellets tot het kappen van bossen om ze te vervaardigen?

De fractie gaf aan van mening te zijn dat er niet geëxperimenteerd moest worden, maar uitsluitend moest worden uitgegaan van in de praktijk bewezen mogelijkheden.

Ook bij toepassing van individuele systemen heeft ProTiel twijfels. Over het gebruik van pelletkachels verwees de fractie naar haar eerdere opmerking daarover. Ook acht zij bij gebruik van elektrische warmtebronnen de leverbetrouwbaarheid van elektriciteit een probleem wegens het oplopende capaciteitsgebrek van het elektriciteitsnet. Lopen de ambities hierin wel gelijk op met het uitbreiden van het transportnet?

ProTiel ziet een grotere kans op succes bij de toepassing van hernieuwbaar gas, waarvoor het bestaande gastransportnet beschikbaar kan komen. Een combinatie met elektriciteit heeft haar voorkeur.

Ook de financiering van een distributienet blijft voor ProTiel een grote zorg. Niet iedere inwoner heeft de euro’s op de plank liggen. Met name over de sociale huurders maakt ProTiel zich zorgen. Woningcorporaties kunnen wel financieren, maar kunnen huurders de daaruit voortvloeiende huurverhogingen wel verteren? ProTiel betwijfelt dat.

Uit de onderhavige stukken leert de fractie dat slechts de oude kern, het buitengebied en de dorpen nog een individuele mogelijkheid hebben. De rest van Tiel zou van een wijk- of bloksysteem gebruik moeten maken. Reden voor ProTiel om het college mee te geven: ”Overweeg om dit los te laten en eigenaren zelf te laten kiezen wat zij wenselijk vinden. Anders is de communicaties er alleen maar op gericht alles door de strot van de inwoners te duwen”.

Ten slotte stelde de ProTiel fractie voorstander te zijn van ambitieniveau ‘stap voor stap’, “want dat is wat we formatief en budgettair aankunnen”.

De overige partijen waren positief over dit standpunt, waarbij nog aangetekend werd dat garanties op warmte door commerciële partijen niet bestaan, wanneer Niacet zou worden overgenomen.

Begrotingswijziging Avri 2022

Aan de commissieleden werd gevraagd of zij kunnen instemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de AVRI om de gemiddelde afvalstoffenheffing met 5 euro te verlagen naar 306 euro.

ProTiel wil het tarief echter gelijk houden en het surplus storten in het Algemeen Reserve i.v.m. een ongewisse toekomst. “Als je het aquarium leegpompt moet je de vissen niet verwijten, dat ze te weinig zwemwater hebben”. Zo verwees ProTiel woordvoerder, Marco van Tongeren, naar een eerdere verlaging van de tarieven, die toen leidde tot een ernstig daling van de Algemene Reserve.

De overige partijen waren het met dat standpunt eens en wezen op de ervaringen met de verhoogde kosten voor de afbouw van de stortplaats in Geldermalsen.