Uit de vergadering van de commissie Bestuur van 12 april 2021

Presentatie

Door de nieuwe aangestelde stadspromotor, Mevr. Drs. Marlous Loffelman, werd een presentatie gegeven over de wijze waarop zij invulling wil geven aan haar taak. Zij is heel enthousiast over haar nieuwe functie en gaf uitleg over haar plan van aanpak. Met haar uitvoeringsstrategie van de Tielse Stadspromotie wil zij alle betrokken partijen verenigen. Er is enig budget om daaruit voortvloeiende plannen te kunnen verwezenlijken, maar daar moet wel heel verantwoordelijk mee worden omgegaan.  Alle partijen zijn gecharmeerd van haar plannen.

Actualiteiten.

Burgemeester Beenakker meldde dat veel Nederlandse gemeenten de Brief over en n.a.v. de Erkenning van het Molukse verleden, mede gaan ondertekenen. Deze Tielse primeur is dus een mooi succes voor de Molukse gemeenschap, dat naast andere fracties ook door de inzet van ProTiel tot stand is gekomen.

De Gemeente Tiel heeft met de betrokken partijen afspraken gemaakt om de Ramadanperiode in Tiel in alle rust te kunnen belijden.

Het Grand Casino bij Hotel van der Valk en Fort Ravesteijn, zijn benoemd om, als ‘veld lboratoria’, onderzoek te doen naar het houden van gestructureerde evenementen buiten de kaders van de Corona restricties.

De fractie van de VVD bracht aan de orde dat de AVRI beweert, dat zij in de gehele regio het alleenrecht heeft op het inzamelen en het doorverkopen van kleding. In West-Betuwe zou de AVRI hoge boetes in het vooruitzicht hebben gesteld op overtredingen op dat punt. De wethouder weet echter van niets, maar zal op onderzoek gaan.

Uitvoeringsplan Programma Veiligheid.

Over de aanpak van het veiligheidsplan van het college, was de fractie van ProTiel goed te spreken. In de persoon van commissielid Marco van Tongeren, in het dagelijks leven veiligheidsdeskundige, complimenteerde hij de wethouder dat al haar punten en opmerkingen, gemaakt in de Commissievergadering van 4 februari, waren opgenomen in het uitvoeringsplan. “De fractie van ProTiel ondersteunt dan ook opnieuw de gestelde prioriteiten”, zo zei van Tongeren. “We zien ook dat onder het hoofdstuk Ondermijning een actie open staat in het plan om de Publieke Private samenwerking met lokale partners te versterken. Dat is natuurlijk een goede zaak, gezien we alleen samen dit Probleem kunnen aanpakken. In het verlengde hiervan vraag ik mij af of de gemeente weet dat de Provincie hiervoor sinds november vorig jaar subsidiemogelijkheden heeft. Bent u bekend met het Programma Weerbaarheid Bedrijventerreinen? Onze fractie heeft namelijk vernomen dat subsidies vanuit dit programma mogelijk zijn. Zo is er subsidie te verkrijgen op nieuw te starten Publiek-Private Samenwerkings projecten en kan er tot vijftig procent subsidie verkregen worden op daadwerkelijke fysieke maatregelen. Hoewel er al maatregelen getroffen zijn op de grote bedrijfsterreinen in Tiel, kan de regeling daar wellicht nog meer mogelijkheden bieden. Dat is zeker het geval en ook een kans voor het bedrijfsterrein Tiel-West, aan de Papesteeg. ProTiel zou het betreuren als deze eventuele kansen zouden blijven liggen. Voor het overige”, aldus van Tongeren,” wil ik onze complimenten geven aan de ambtenaren die het uitvoeringsplan hebben samengesteld. We kijken uit naar de voortgangsrapportages.”

Najaarskermis.

Het voornemen van het college om de Najaarskermis te laten vervallen ligt bij alle fracties en bij veel inwoners van Tiel niet erg goed. Maar deze kermis lijdt een kwijnend bestaan en kan zo niet verder.

Niettemin was onder meer ProTiel van mening dat afschaffing dan nog niet zonder meer de oplossing hoefde te zijn. “Misschien is de kermistraditie anno 2021 dan een wat oubollig vermaak”, aldus ProTiel commissielid Alex Stultiens. “Maar traditie verhoogt ook in 2021 wel de saamhorigheid. Traditie wordt gedragen door inwoners van een stad. Zo is er een Tielse kermiskoek van een bakkerij met een koninklijke onderscheiding. Zo is er Tielse paling. Zo is er Tielse najaarskermis. Terwijl de Pinksterkermis oorspronkelijk was opgebouwd met enkel een draaimolen, een touwtje trek en een snoepkraam, was de Najaarskermis een stuk groter. Die strekte zich uit vanaf de Groenmarkt, naar de Varkensmarkt, het Plein en het Bleekveld. Daarlangs bewoog een gezellig gedrang van mensen. Later verhuisde de oktoberkermis met almaar grotere attracties naar de winderige Waalkade. Op de markt en het Bleekveld waren enkel de wat kleinere attracties. De gezelligheid was eruit. Daarom wil ProTiel vooral iets kleinschaligs in een gezellige binnenstad. De Waalkade biedt die gezelligheid niet. Of de formule uit de vijftiger jaren nog toepasbaar is, weet ik niet, maar het valt te overwegen. We hadden toen ook een standwerkersconcours met druiven, bananen, chocoladerepen en handige aardappelschillers. Dat zal nu niet meer kunnen, maar misschien is er nog wel zoiets mogelijk met nieuwe producten die in de markt gezet moeten worden. Vraag is of er nog standwerkers te vinden zijn. Dat zou ook goed passen bij het Dickens festival. Wij kunnen ons dan ook vinden in het initiatief tot het instellen van een werkgroep, met als doel onderzoek doen naar een alternatieve kermis.”

Aan het eind van de debatten bleek dat alle partijen openstonden voor het opzetten van een werkgroep, die nog eens gaat kijken naar mogelijkheden tot het houden van een alternatieve najaarskermis. Wethouder Brink heeft toegezegd hieraan zijn volle medewerking te verlenen.