Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 1 oktober 2020.

Mededelingen

Wethouder Groen wordt voorzitter van de RAS, wat staat voor Regionale klimaat Adaptatie Strategie. En dat heeft weer te maken met het nemen van maatregelen tegen de nadelen van de klimaatveranderingen binnen de regio. Daarbij valt te denken aan wateroverlast, verdroging, hitte en overstromingen. De RAS vangt aan met een regionale stresstest, waarbij de gevaren en kwetsbaarheden van het gebied worden vertaald in een klimaateffectatlas. Vervolgens wordt uitgevogeld hoe de regio zich het beste kan aanpassen aan de veranderende klimatologische omstandigheden. 

Nu kennen we ook de RES, ofwel de Regionale Energie Strategie. Dat is heel andere koek, want bedoeld om klimaatverandering door gebruik van duurzame energie tegen te gaan. Maar het heeft uiteraard wel veel met elkaar te maken; lukt de RES, dan zou de RAS wellicht niet eens nodig zijn, zeg maar. De wethouder voelt dat goed aan en hij beraadt zich met de leden van de commissie over het integreren van RES met RAS. Voor de RES zal bovendien een klankbordgroep van belanghebbenden en bewoners worden opgesteld. 

Vragen Commissieleden. 

Mevrouw Derksen vraagt naar de kosten van de begeleiding van personen die via Werkzaak bij de AVRI zijn geplaatst en waar deze kosten komen te liggen. Deze vraag kan wethouder Groen niet onmiddellijk beantwoorden, maar hij zal navraag doen bij de AVRI en hierover schriftelijk berichten. 

De heer Saddiki wil graag weten of de aan de coronapandemie gerelateerde noodhulp, waar wijkagenten ook een aandeel in hebben, tot capaciteitsproblemen leidt bij de politie. De burgemeester deelt mee dat daar vooralsnog geen sprake van is. 

Actualiteiten

De burgemeester belooft wekelijks over de veranderende problematiek aangaande de coronapandemie informatie te verstrekken aan fractieleiders.

Wethouder Groen informeert de commissie dat het onderzoek van de RES, naar de meest geschikte plaatsen en mogelijkheden voor de productie van duurzame energie, in het derde kwartaal van 2021 voltooid zal zijn. Dan weten we, aldus de wethouder, wat we moeten en ook willen. 

Burgemeester Beenakker vraagt respect voor de BOA’s, die dagelijks allerlei verwensingen naar hun hoofd krijgen van inwoners die zij uit hoofde van hun functie aanspreken op hun gedrag. Alle fracties spreken schande over de scheldpartijen van omstanders die BOA’s en hulpverleners moet aanhoren. Groen Links fractievoorzitter de heer Sözen, verzoekt om de inwoners te informeren over het hoe en waarom van de taken van de BOA’s teneinde een positiever beeld te geven aan deze handhavers.

Concept Warmtetransitievisie . 

Het colleges heeft een conceptvisie warmtetransitie opgesteld en vraagt de commissie deze vast te stellen. 

De warmtetransitie heeft een tweeledig doel: het afkoppelen van woningen van het aardgasnet om de Groningse gaswinning te kunnen staken en het tegelijkertijd creëren van een duurzame, klimaatneutrale warmtevoorziening. Volgens het Rijks Klimaatakkoord dient elke gemeente in 2021 een warmtetransitievisie te hebben. De door het college gepresenteerde conceptvisie is een veel omvattend document van niet minder dan vijfenveertig pagina’s. Hierin worden tal van mogelijkheden voor een duurzame warmtevoorziening aangekaart. Dat gaat van industriële restwarmte tot aardwarmte en

buitenlucht warmtewisseling en wat er zoal meer aan mogelijkheden zijn. Maar bovenal gaat het ook om het isoleren van bestaande woningen. 

ProTiel heeft in de commissie aangegeven de plannen wel te steunen, maar ook huiverig te zijn voor een te grote ambitie. De fractie vindt het moeilijk om particulieren de portemonnee te laten trekken om de plannen te realiseren. Isoleren van je bestaande huis is lang niet altijd rendabel, zeker niet als er sprake is van een klimaatverandering waarbij de temperatuur enkel omhoog gaat. Als dat isoleren ten koste gaat van de nodige ventilatie, brengt dat bovendien de gezondheid in gevaar. 

De plannen van een warmtenet zijn lovend, maar Niacet aan de Papesteeg en de steenfabriek in Zennewijnen hebben onvoldoende capaciteit aan afvalwarmte om hele wijken te kunnen verwarmen. 

ProTiel wilde niet ingaan op alle technische mogelijkheden. Die zijn er legio. Maar de fractie zei bang te zijn dat de noodzaak voor warmtetransitie bij de inwoners onvoldoende leeft om alle wensen te realiseren. Bewonersparticipatie zal de uitvoerbaarheid niet bevorderen. Er zal, vindt de fractie, wel een strak en goed onderbouwd keuzeplan moeten komen. 

Hoewel alle partijen aan het college de ruimte geven om het voorgenomen plan door te zetten, hebben zij soortgelijke bedenkingen. Met name de VVD fractie vindt het een groot dossier en vraagt zich af hoe de inwoners van Tiel betrokken te krijgen bij dit project. 

Besloten wordt om dit onderwerp verder te bespreken in de raadsvergadering van 14 oktober.