Uit de vergadering Commissie Ruimte van 30 november 2021

Anders Wonen

Besproken werd het bestemmingsplan Buitengebied – Lingeweg Anders Wonen en Voedselbos. Het betrof een samengesteld project, waarbij het de bedoeling is om op de agrarische bestemming van de huidige maïsakker aan de Lingeweg, ter hoogte van Thedingsweert, te wijzigen voor een woonproject met naast gelegen voedselbos. Waarbij aangemerkt moet worden dat het gebied betiteld is als Waardevol Landschap. Met name het project Anders Wonen, bestaande uit zes containerwoningen voor mensen op de onderste treden van de woonladder, baarde verschillende politieke partijen zorgen. In deze woningen komen mensen, die zich in gewone woonwijken moeilijk kunnen handhaven en aanpassen, onder begeleiding te wonen. Zij moeten een kans krijgen om vanuit deze woningen weer terug te keren naar gewone woonwijken.

Er werden deze vergadering veel vragen gesteld over de veiligheid in de naast gelegen woonwijken en van de bezoekers van de sportvelden in de omgeving. Met name de veiligheid van kinderen die de sportvelden bezoeken. Het is echter niet de bedoeling dat er bewoners komen die een gevaar voor zichzelf of voor de omgeving kunnen zijn. Personen met een crimineel verleden en zedendelinquenten zullen er niet gehuisvest worden. Het betreft ook een tijdelijk project, met een looptijd van tien jaar. De betreffende locatie zou in bezit komen van de woningcorporatie KleurRijk Wonen. Voor ProTiel was het belangrijk dat de grond in het bezit zou blijven van de Gemeente Tiel, zodat er in de toekomst geen reguliere bebouwing kan plaats vinden. Het college heeft daarop besloten de grond in eigendom te houden en aan de woningstichting te verpachten. ProTiel is geen uitgesproken tegenstander van dit project en ziet het maatschappelijke belang hiervan in. Dit agendapunt zal in de raad regulier worden behandeld.

Bestemmingsplan Lingeweg

Een andere bestemmingsplanwijziging betrof een voormalig boerenerf aan de Lingeweg 31. Hierbij werd de commissie advies gevraagd over het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan, ten einde de bouw van twee woningen mogelijk te maken. Daarin zag de commissie geen problemen en zij verwees het onderwerp als hamerstuk naar de raad.

Bestemmingsplan Veemarkt

Vervolgens werd door de commissie gesproken over het bestemmingsplan Veemarkt 1, het voormalige tankstation van de firma van Dijkhuizen. Op deze plaats worden zeven appartementen gerealiseerd. ProTiel kan instemmen met dit project. Vooral omdat een lelijk bouwwerk gaat verdwijnen en er met de nieuwbouw een zichtbare start wordt gemaakt met de ontwikkeling van de Burensepoort. Ook heeft de ontwikkelaar op verzoek van omwonende enkele wijzigingen aangebracht in het ontwerp. Zoals hogere borstweringen op de balkons en de toepassing van matglas. Dit om de inkijk vanaf de appartementen in de tuinen van omwonende te voorkomen. Het plan gaat verder als hamerstuk naar de raad.

Parkeerbijdrageregeling

De commissie werd vervolgens om advies gevraagd over de Parkeerbijdrageregeling. Deze regeling houdt in dat als er een project wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld appartementen of een kantoorgebouw, er gekeken wordt hoeveel parkeerplaatsen daarvoor nodig zijn. Deze dienen dan inpandig of op het eigen terrein van het betreffende project gerealiseerd te worden. Als dat niet mogelijk is, dan dient de ontwikkelaar voor iedere niet gerealiseerde parkeerplaats een bedrag te storten in het parkeerfonds. Daarmee kan de gemeente parkeerplaatsen aanleggen in de openbare ruimte. ProTiel kon instemmen met dit raadsvoorstel, maar enkele andere fracties hadden bedenkingen, waardoor het onderwerp verder regulier zal worden behandeld in de raad.

Bindend advies en verplichte participatie omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is onder meer bedoeld om plannen en initiatieven van particulieren en bedrijven sneller te behandelen. Een onderdeel van de wet is de bevoegdheid van het college om over minder omvangrijke plannen te beslissen zonder de gemeenteraad te hoeven raadplegen. De uiterste begrenzing van een dergelijk plan ligt, als het om woningbouw gaat, bij een bouwproject van twintig woningen. Betreft het een plan van meer dan twintig woningen, dan zal het college de gemeenteraad moeten raadplegen voor een bindend advies. Daarnaast gaat er ook een verplichte participatie gelden voor projecten van meer dan twee woningen. Dit houdt in dat de initiatiefnemer zelf omwonenden en belanghebbenden moet informeren over zijn plannen en daartoe informatieavonden moet organiseren. Dit zijn slechts voorbeelden van het adviesrecht en de participatieplicht die in een lijst van zeven punten zijn opgenomen. Zo staat er bijvoorbeeld ook in dat adviesrecht voor de raad gaat gelden bij bouwplannen voor windmolens van meer dan vijftien meter hoogte. Omdat de omgevingswet een geheel nieuwe werkwijze behelst, zal er na enige tijd bekeken worden of de nu samengestelde lijst werkzaam is en er eventueel punten aan toegevoegd moeten worden. In ieder geval was er onder de commissieleden geen weerstand tegen de aan hen voorgelegde lijst van zeven punten en kon ook dit agendapunt als hamerstuk naar de raad.