Uit de raadsvergadering van 16 juni 2021.

Inspreken bij de raad

Na aanleiding van een ingekomen stuk, zijnde de beantwoording van z.g.n. artikel 41 vragen van o.a. ProTiel over de toeslagenaffaire, had mevrouw E. Postma zich aangemeld als inspreekster. Mevrouw Postma is zelf een gedupeerde van de Belastingdienst en heeft enige tijd geleden in Tiel met staatssecretaris Van Huffelen gesproken. Zij pleitte voor meer aandacht en ondersteuning voor de slachtoffers van dit zeer onterechte staatsoptreden. Deze notitie zal samen met andere documenten geagendeerd worden in de aankomende vergadering van commissie Samenleving. Mevrouw Postma zal daarbij aanwezig zijn, samen met een aantal andere inspreeksters.

Hamerstukken

Er stonden negen hamerstukken op de lijst, die allen zijn aangenomen. Het betrof een zestal zienswijzen op jaarrekeningen 2020 en begroting 2022 van het Regionaal Archief Rivierenland, de Omgevingsdienst Rivierenland, Werkzaak, Industrieschap Medel en de AVRI. Daarnaast is de ‘Bepaling sturingsfilosofie en ambitieniveau Omgevingswet 2022-2030’ vastgesteld. De Omgevingswet kent een geleidelijke invoering in Nederland. In Tiel is in de sturingsfilosofie vastgelegd hoe die geleidelijke invoering plaats zal vinden. Als laatste openbaar hamerstuk is het voorbereidingskrediet veilingterrein en Teisterbantlaan vastgesteld. Over het vastgestelde geheime hamerstuk kunnen uiteraard geen mededelingen worden gedaan.

Raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De APV is geactualiseerd op een aantal punten. Belangrijkste verandering is, dat het gebruik van lachgas in de hele gemeente verboden is. In de oude APV was dat in bepaalde gebieden van Tiel. Met dit algehele verbod is het voor BOA’s en politie makkelijker om bij heterdaad direct op te kunnen treden. Ook was er een mede door ProTiel ingediend amendement om het voor straatartiesten makkelijk te maken zonder vergunning, maar op strikte voorwaarden, op te treden in de binnenstad en winkelcentra. Denk bijvoorbeeld aan de accordeonist bij winkelcentrum Westlede. De toe te voegen tekst aan de APV luidt:

 “aan artikel 2:25 toe te voegen een nieuw achtste en negende lid, onder vernummering van het achtste, negende, tiende en elfde lid tot het tiende, elfde, twaalfde en dertiende lid:

8. Geen vergunning is nodig voor een straatartiest, mits voldaan wordt aan de krachtens het negende lid gestelde nadere regels.

9. Het college stelt nadere regels ten aanzien van het bepaalde in het achtste lid.”

Het amendement is unaniem aangenomen, waarmee deze verwerkt wordt in de APV, die vervolgens is vastgesteld.

Zienswijzen

Bij een aantal agendapunten kwamen de jaarstukken 2020 en begrotingen van 2022 van verschillende Gemeenschappelijke Regelingen aan de orde. Normaal komen deze agendapunten via bespreking in de commissies als hamerstuk aan de orde. Deze route lukt niet altijd en dan worden stukken rechtstreeks in de raad geagendeerd. Dit was nu het geval bij de stukken van de AVRI, Regio Rivierenland, Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (gezamenlijke dienst van gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe), de belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en Werkzaak. Alle zienswijzen in deze zijn vastgesteld. Alleen de zienswijze voor de begroting 2022 van Werkzaak is uitgebreid met een tweetal zinnen. Die maken duidelijk dat Werkzaak vooral sterk moet blijven op haar kerntaken.

Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gaf enige discussie. Want veel over de toekomstige ontwikkeling is onduidelijk, terwijl de raad wel toestemming zou moeten geven om een Gemeenschappelijke Regeling Centrumgemeente op te richten: een zogenaamde GR Light. In de commissie Samenleving had ProTiel al een heel duidelijke vraag gesteld: “Wat geven we als raad uit handen, als we deze regeling instappen?” Wethouder Van Hees had toegezegd in de raad hierop terug te komen. Daarnaast hadden Groen Links en ProTiel vragen over de € 17.200.000 die de gemeente Nijmegen de afgelopen jaren had overgehouden voor dit werk en van plan was toe te voegen aan hun Algemene Reserve, terwijl het geld van en voor de regio Gelderland Zuid was. De wethouder was zo onverstandig te zeggen dat hij het achteraf dom van zichzelf vond, dat hij het bedrag genoemd heeft en dat het zo een eigen leven gaat leiden. Dit was voor Groen Links en ProTiel aanleiding om scherp uit de hoek te komen. Als wethouder ben je verplicht alle informatie die ter zake doende is te delen met de raad. Niet het delen was dom, maar deze opmerking is dom en getuigt van een bepaalde opvatting, die ook het kabinet Rutte3 huldigde: informatie niet delen c.q. achterhouden. Terug naar de vragen: de overeenkomst van de gemeenten in deze regeling gaat via een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarvoor is het college bevoegd. M.b.t. het geld kwam een niet heel helder verhaal van wethouder van Hees over besteding e.d. De VVD vroeg om een schorsing. Na de schorsing heeft wethouder Melissen de boedel gered door heldere antwoorden te geven op de gestelde vragen. Dat gaf uiteindelijk de doorslag voor de fracties om in te stemmen met het agendapunt.

Regionale Klimaat Adaptie Strategie

De effecten van klimaatverandering houden niet op bij de gemeentegrenzen, ze zijn gebiedsoverstijgend, en daarom werken negen gemeenten, de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en tal van belanghebbenden samen om de regio Rivierenland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Om dit te bereiken hebben deze partijen samen een Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS) Rivierenland opgesteld. In deze RAS zijn verschillende opgaven geformuleerd en die opgaven zijn vertaald naar negen speerpunten waar we dit jaar en de komende twee jaar samen mee aan de slag gaan. De negen speerpunten zijn vastgelegd in de Samenwerkingsagenda regio Rivierenland. In de samenwerking laten we zien wat de regio de voornoemde jaren op regionaal niveau op het gebied van klimaatbestendigheid gaat doen. De RAS is zonder noemenswaardige discussie vastgesteld door de raad.

Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0)

In de RES 1.0 van de Regio Rivierenland wordt het bod gedaan om de volgende ambitie aan te gaan: voor 1,2 TWH zonnepanelen en windmolens plaatsen in Rivierenland. Hoewel ProTiel van mening is, dat we een klimaatprobleem hebben en er van allerlei maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, zijn wij van mening dat de RES ons terugdringt op de vierkante meter van zon en wind. Dit terwijl er veel andere maatregelen zijn waar we het niet over mogen hebben in deze RES. Een tweede punt waar ProTiel haar vraagtekens bij zet is waarom het concept bod van 0,6 TWh ineens verdubbeld is naar 1,2 TWH. Geen raad, geen inwoner die daar ook maar iets over te zeggen heeft gehad. Slechts achthonderd mensen hebben in de regio via hun organisaties mee kunnen praten over de RES. Samen met de VVD en PvdA heeft ProTiel een amendement ingediend om het RES 1.0 bod op 0,6 TWh te houden. Dat amendement heeft het niet gered. Daarna is de RES 1.0 vastgesteld, uiteindelijk ook door ProTiel, omdat tegenstemmen op alleen de hoogte van het bod niet tegemoetkomt aan hetgeen de volledige RES beoogt. Daarna zijn een vijftal, mede door ProTiel ingediende, moties in stemming gebracht. De motie Communicatie Tiel, die het organiseren van betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie beoogt en unaniem werd aangenomen. De motie maatschappelijke tender duurzame opwekking Tiel, die lokaal eigendom en zeggenschap bij grootschalige energieopwekking wil bevorderen en unaniem is aangenomen. De motie versterking democratisch fundament Tiel, die tot doel had met name de RES besluiten tot einddoel van een democratisch groeiproces te maken, maar werd verworpen. De motie wijkgerichte opslag Tiel, die opslag van warmte en elektrische energie in de wijken mogelijk wil maken en unaniem werd aangenomen. De motie zon op dak Tiel, die tot doel heeft zonnecollectoren op daken regionaal te bevorderen, is unaniem aangenomen.