Uit de raadsvergadering van 14 juli 2021.

Hamerstukken

Er stonden vier hamerstukken op de agenda. Deze hamerstukken zijn eerder uitgebreid besproken in de verschillende commissies. In de commissies wordt geoordeeld of een stuk regulier of als hamerstuk voor de raadsvergadering geagendeerd wordt.Het eerste hamerstuk betrof een ‘Wijziging Marktverordening’,waarbij het ging om de looptijd van de marktvergunning aan te passen aan de Europese regelgeving.Bij het vaststellen van het ‘Inspiratiedocument Passewaaij 9, 10 en 11’, werd voorzien in het stappenplan om de uitbreiding van Passewaay met drie nieuwe wijken aan te gaan pakken.Met het hamerstuk ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen teeltondersteunende voorzieningen’, maakte de raad het mogelijk om de procedure te starten tot het aanbrengen van hagelschermen in de vorm van speciale zonnecollectors aan de Lingedijk in Wadenoyen. Het vierde hamerstuk ‘Tijdelijke deelverordening steunsubsidies amateurkunstverenigingen’, regelt de ondersteuning van in financiële problemen geraakte amateurkunst, als gevolg van de corona pandemie.

Autoluwe binnenstad

Voorafgaand aan het agendapunt Autoluwe Binnenstad, hadden zich een drietal insprekers gemeld. Alle drie stonden ze positief tegenover het voorstel, maar als bewoners van de Agnietenstraat riepen zij wel op om bij de uitvoering de inwoners te betrekken. Dat was volgens hen tot nu toe niet gebeurd.Het autoluw maken van de binnenstad is een idee dat al in 2016 door ProTiel ter sprake is gebracht en zou in 2024 gerealiseerd kunnen worden, mits het door de raad wordt aangenomen. Het voorstel, zoals het er nu ligt, is het plaatsen van een beweegbare afsluitpaal op de hoek bij Zinder, nabij de ingang Huf van Burenstraat, met avond en nachtelijke afsluiting tussen vijf uur ‘s middags en zes uur ‘s ochtends. Vervolgens een beweegbare afsluitpaal in het begin van het bredere stuk van de Westluidensestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Tolhuisstraat en Agnietenstraat, met afsluiting van twaalf uur ‘s middags tot zes uur de volgende ochtend. Deze sluit dan het huidige promenadegebied af plus de Ambtmanstraat en de Gasthuisstraat. De overige, bestaande afsluitpalen blijven gehandhaafd.  ProTiel kan zich uiteraard vinden in dit plan.In de raad ontstond een discussie over of er wel voldoende gecommuniceerd was door de gemeente en of de mogelijk extra investering van € 50.000 voor een extra paal wel verantwoord was en niet doorgeschoven moest worden naar september, zodat dan beslist kon worden. Ons ProTiel-raadslid, Peter Elferink, was niet gecharmeerd van de discussie over communicatie en draagvlak. “Elke keer als er tegenstand is, wordt de kaart ’niet gecommuniceerd’ getrokken”, zo vond hij. “Het is een leeg begrip. En, jawel, het kan natuurlijk altijd beter, sneller en meer. Maar als je in de binnenstad tot twee keer toe achthonderd brieven naar inwoners en ondernemers stuurt, negen fysieke en digitale bijeenkomsten organiseert en tenslotte de communicatie laat verlopen via zestienhonderd brieven, middels aankondigingen in Tiel Actueel, in de Zakengids, via Facebook, Twitter en het medium ‘Chainels’ van ondernemersvereniging Hart van Tiel, dan kun je moeilijk volhouden dat er onvoldoende gecommuniceerd is.” Uiteindelijk werd het plan unaniem aangenomen, met dien verstande dat het CDA en de CU niet instemden met de investering van € 50.000.

Jaarrekening 2020 gemeente Tiel

Voor het eerst heeft de gemeente Tiel een “goedkeurende verklaring” van de accountant gekregen. Voorgaande jaren waren het “goedkeurende verklaringen met een beperking”. Dit had te maken met te weinig of geen controle op geleverde diensten van jeugdzorginstellingen en het ontbreken van voldoende controle op rechtmatige besteding van subsidies. Dat dit nu wel is gebeurd is een compliment richting wethouder en het ambtelijk apparaat waard. Want wat de buitenwacht niet ziet, is dat je in de organisatie grote slagen moet maken om het te bereiken.

Moties vreemd aan de orde van de agenda

Er stonden een viertal moties vreemd aan de orde op de agenda. Van twee daarvan was ProTiel de initiatiefnemer.

De eerste motie betrof het periodiek borstonderzoek bij vrouwen. De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. ProTiel is het daarmee oneens, gezien

deze maatregel op korte en lange termijn leidt tot verslechtering van een uiterst belangrijke preventieve voorziening, waarvan ongeveer één miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland gebruik maken. Volgens de statistieken krijgen in Nederland één op de zeven vrouwen borstkanker. En het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. Daarmee is de kans op een succesvolle behandeling groter en wellicht minder ingrijpend.

De motie is mede ingediend door alle fracties in de raad en dus unaniem aangenomen. Het college zal het standpunt van de raad kenbaar maken bij de huidige en toekomstige staatssecretarissen.

De tweede motie van ProTiel, mede ondersteund door PvdB, VVD, CU, CDA en GL, betrof de strategische keuzes die Avri nu en in de toekomst moet maken. ProTiel maakt zich al jaren sterk voor meer democratische grip op de Gemeenschappelijke Regelingen, zoals Avri. Raden hebben o.a. een kaderstellende rol. Kaders of voorwaarden stel je echter aan de voorkant van het proces en niet achteraf. Uiteindelijk is de motie unaniem aangenomen. De Avri wordt opgeroepen om nieuwe strategische keuzes in een ruwe houtkoolschets te bespreken in een regionaal debat, met de acht gemeenteraden. Afhankelijk van een dergelijk debat, kan al dan niet verder worden gewerkt aan de strategische keuzes.

De PvdB heeft het initiatief genomen om, samen met PvdA, ProTiel en GL, een motie in te dienen ten einde te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om woningen beschikbaar te houden voor inwoners, i.p.v. dat ze opgekocht worden door investeerders, die vervolgens exorbitante huren vragen. Tijdens het debat werd duidelijk dat er een nieuwe Woningwet door de Eerste Kamer is gekomen, waarin de mogelijkheden voor gemeenten zijn verruimd. Daarop is de motie aangepast en unaniem aangenomen. Het college gaat nu in kaart brengen welke wettelijke maatregelen zij kan nemen.

De laatste motie, op initiatief van de PvdA en mede ingediend door ProTiel, PvdB, CU, GL en CDA, betrof het inzetten van ervaringsdeskundigen m.b.t. de toeslagenaffaire.

Er ontstond een discussie over nut en noodzaak van een dergelijke functionaris en over de vraag hoe deze in een ambtelijk team kon aanhaken. Ervaringsdeskundigen kunnen met name op de sociaal-emotionele ondersteuning ingezet worden; slachtoffers hoeven niets uit te leggen over wat er is gebeurd en wat voor effecten het heeft. Ervaringsdeskundigen kunnen dus een belangrijke aanvulling geven op de technische oplossing, die ambtelijke inzet vraagt. N.a.v. de vraag waar je een dergelijke functionaris formatief onderbrengt is de motie aangepast. De functionaris maakt geen deel uit van het technische projectteam, maar is er wel mee verbonden. Met name om de empathische benadering te bewaken. Met deze wijzigingen is de motie unaniem aangenomen.