Uit de commissie samenleving van woensdag 2-6-2021.

Ingekomen stukken.

Enige tijd geleden heeft de Tielse gemeenteraad besloten om gezinnen, die als gevolg van de kindertoeslagaffaire in financiële problemen zijn gekomen, een helpende hand toe te steken. Om die reden was aan de BVOWB, wat staat voor Bedrijf Voerings Organisatie West Betuwe, gevraagd om de gegevens van de  gedupeerden, door hen geadministreerd, naar de BSR te sturen. De BVOWB liet echter weten daartoe niet voornemens te zijn. Zij was van mening dat de betreffende ouders er toe bewogen moesten worden zelf contact op te nemen met de BSR, dit om reden van privacyhandhaving. Wethouder Melissen deelde die mening niet. Hij vond dat de al jaren onder een bureaucratisch juk gebukt gaande gezinnen niet nog eens van het kastje naar de muur gestuurd moesten worden. Hij deelde de commissie mede de BVOWB te hebben opgedragen de gegevens alsnog te versturen. Reden voor ProTiel de wethouder te complimenteren met deze actie.

Jaarstukken Regionaal Archief.

De bespreking van de door het college voorgestelde Zienswijzen op de Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 van het Regionale Archief Rivierenland leverde geen discutabele punten op. Deze instelling, vallend onder de regionale Gemeenschappelijke Regelingen, had alles keurig voor elkaar. De daarop gebaseerde Zienswijze van het college betreffend de Jaarrekening 2020, werd dan ook unaniem door de commissie als hamerstuk doorverwezen naar de raad. Ook voor wat de Begroting 2022 betrof was er geen vuiltje aan de lucht. Voor ProTiel was dit bij voorbaat al een hamerstuk, maar de fractie had wel een opmerking over de Zienswijze van het college. Daarin viel het volgende fragment te lezen. “Wij constateren dat een aanzienlijk deel van de gemeentelijke uitgaven loopt via verschillende gemeenschappelijke regelingen. Op het moment dat een begroting van een GR is vastgesteld maken de bedragen een verplicht onderdeel uit van de begroting van een gemeente en worden deze kosten hierin opgenomen.” Koren op de molen van ProTiel fractielid Peter van der Lugt, die stelde: ” Dit citaat beschrijft nu precies waar ProTiel zich al vier jaar hard voor maakt om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen.”  Wat enigszins een sneer was naar de fracties die ProTiel bij die inspanning niet gesteund hadden.

Terwijl voor de overige partijen in de commissie de Zienswijze op de begroting verder een hamerstuk was, opperde de VVD  de gedachte om zo mogelijk te bezuinigen op de begroting van het RAR. Zij sprak het voornemen uit het voorstel voor verdere uitdieping weer mee terug te nemen naar haar fractieoverleg. In de commissie ontstond daarop een discussie over wel of geen hamerstuk. Waarop ProTiel verwoordde dat als het stuk in de raad behandeld zou moeten worden, dat het dan wel met de juiste argumenten en een goed overzicht van de financiële stukken diende te gebeuren. Het kon niet zo zijn dat een goed lopende organisatie als het RAR beloond werd met een bezuiniging. Uiteindelijk besloot ook de VVD dat het stuk als hamerstuk naar de raad kon, maar wel met het beding dat op de afsprakenlijst komt te staan dat er ver tevoren over de volgende begroting gediscuteerd wordt.

Zienswijze Jaarrekening 2020 en begroting 2022 van Werkzaak.

Ook met de  Zienswijze op de Jaarrekening 2020  van de Werkzaak had de commissie weinig moeite. Deze werd door de commissie zonder discussie als hamerstuk naar de raad verwezen. Op de Zienswijze op de Begroting 2022 van de Werkzaak plaatste ProTiel de opmerking dat zij begreep dat de Werkzaak zich in principe met haar primaire taken dient bezig te houden, zoals de participatiewet en bevordering van haar cliënten richting arbeidsmarkt, zoals dat ook in de zienswijze stond. “Maar”, merkte de fractie op, “ zij houden zich ook bezig met schulden, inburgering en laaggeletterdheid.” Hoewel de zienswijze niet repte over die activiteiten, gaf ProTiel aan het wel belangrijk te vinden dat de Werkzaak intensief blijft samenwerken met andere instanties over deze zaken. In de commissie werd verder gesproken over de eventuele kosten die de Werkzaak zou maken voor het uitvoeren van de genoemde, niet primaire zaken. Waarop de wethouder verwoordde dat de niet primaire taken niet geheel duidelijk in de begroting naar voren komen, maar dat hij de samenwerking van Werkzaak met andere instanties ook belangrijk vond. Te meer ook gezien de doelen van de werkzaak voor Global Goals. Gezien haar eerder gemaakte opmerking, stelde deze uitspraak van de wethouder ProTiel tevreden. Het voorstel ging verder als hamerstuk naar de raad.

Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang

De commissie werd gevraagd te adviseren over zes punten aangaande het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Onder andere werd gevraagd om het beschermd wonen op het niveau van de regio Nijmegen te blijven organiseren en de regionale samenwerking te organiseren via een Dienstverlening Overeenkomst, ofwel DVO. Het beschermd wonen behelst in het kort een decentralisatie en waar mogelijk opvang in wijken en dorpen. In de commissie waren veel vragen over, met name, de financiën en de waarborging tegen zorgfraude. Het voorgelegde discussiestuk vond men overigens nogal abstract. Er waren dan ook stemmen die voorstelden om het stuk regulier te behandelen in de raad van juli. ProTiel zag hier het nut niet van in en sprak de wens uit het stuk te behandelen in de raad van juni. Aan de wethouder stelde de fractie de vraag wat de raad uit handen zou geven indien deze besloot het stuk aan te nemen. Hoe zou de raad op voorhand betrokken worden en wat kon zij straks nog besluiten? De wethouder vond het belangrijk deze vragen in de raad te beantwoorden en zegde dit ProTiel uitdrukkelijk toe. Er werd besloten het voorstel in de raad van juni te behandelen, waarbij vooraf technische vragen gesteld konden worden.