Uit de commissie samenleving 12 mei 2021

Presentatie

De vergadering werd geopend met een presentatie van mevrouw Ekas, regionale projectleider Beschermd Wonen. Zij gaf uitleg over de op handen zijnde actualisering van het Regioplan Beschermd Wonen. Daaruit kwam naar voren dat in de centrumgemeenten Tiel en Nijmegen de centrale opvang, zoals voor Beschermd Wonen, in feite geconcentreerd blijft. Maar daarnaast zal aan het concept Beschermd Thuis, ofwel de opvang en begeleiding in eigen omgeving, steeds meer vorm worden gegeven in een plaatselijke organisatie. Volgens mevrouw Ekas is Beschermd Wonen een grillig en risicovol product dat vraagt om risicospreiding over de verschillende deelnemende gemeenten.

Ingekomen stukken

De Provincie Gelderland heeft de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit, die zij had met de Gelderse gemeenten, opgezegd omdat zij, samen met enkele aangrenzende provincies, zelfstandig het vangnetsysteem voor het openbaar vervoer vorm wil geven en uit gaan voeren. In de opgezegde samenwerking ging het over het van deur tot deur reizen van vooral reizigers die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbare vervoer. Zij kunnen met gereduceerd tarief gebruik maken van de beltaxi van Versis. ProTiel heeft haar zorgen uitgesproken over de mogelijke gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en gevraagd hoeveel Tielse reizigers hierdoor worden getroffen. Tevens hebben wij het college verzocht ons op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen in deze zaak. Overigens blijven reizigers die, via de WMO, gebruik maken van taxivervoer van negatieve gevolgen gevrijwaard.

Raadsvoorstel verhoging bouwbudget Lingecollege Heiligestraat

Door het college werd aan de commissie voorgesteld het bouwbudget van de in aanbouw zijnde school voor het vernieuwde lyceum aan de Heiligestraat met € 180.000 te verhogen. Dit om reden van overschrijding van de post onvoorzien, waarvoor drie procent van de totale bouwkosten was uitgetrokken. Alle partijen konden zich in het voorstel vinden. ProTiel heeft zijn waardering uitgesproken over het resultaat van de nieuwbouw. We hopen dan ook dat de aantrekkelijkheid van het nieuwe schoolgebouw zal leiden tot een toenemende stroom van leerlingen.

Raadsvoorstel zienswijze gemeente Tiel op Jaarrekening 2020 van GGD GZ

In de jaarrekening 2020 van de GGD Gelderland Zuid, kon de raadswerkgroep geen discutabele posten vinden. Behoudens een miljoenenpost ten gevolge van de corona, die echter voor rekening van de landelijke overheid komt, hield de GGD € 760.000 over op de begroting. In de door de raadswerkgroep opgestelde concept zienswijze over deze gemeenschappelijke regeling, ging zij dan ook akkoord met de jaarrekening en vroeg de commissie haar hierin te volgen. ProTiel kon het met de zienswijze eens zijn en sprak tevens waardering uit over het werk dat de GGD het afgelopen jaar heeft verricht. Aangezien ook de overige fracties het werk van de raadswerkgroep aanvaarden, gaat het onderwerp als hamerstuk naar de raad.

Raadsvoorstel zienswijze gemeente Tiel op de Begroting 2022 GGD GZ

Ook met de zienswijze van de raadswerkgroep over de begroting voor 2022 van de GGD is ProTiel akkoord gegaan. Deze begroting betekent voor de Gemeente Tiel een geringe verhoging van haar bijdrage, die voor het grootste deel werd veroorzaakt door prijsindexatie. Geen reden dus voor heftige discussies. Echter hebben wij wel de kanttekening gemaakt en daarmee extra de zienswijze in deze ondersteund m.b.t. het voornemen van de GGD om geld te reserveren voor een rol in de Omgevingswet. Dit voornemen van de GGD komt voort uit hetgeen de brancheorganisatie van de GGD heeft geadviseerd. E.e.a. zou betekenen dat er meer regelgeving inzake de omgevingswet zou komen. Dit is tegenstrijdig aan de koers van de gemeente Tiel, die meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan haar inwoners beoogd toe te kennen. Ook dit onderwerp ging voorts als hamerstuk naar de raad.